XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Глєбов Є.М. РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНІ

Глєбов Євген Миколайович

РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В РЕГІОНІ

Відповідно до Закону України „Про інвестиційну діяльність" [1] інвестиції визначаються як грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії, у тому числі й на товарні знаки, кредити, будь-яке інше майно або майнові права, інтелектуальні цінності, вкладені в об'єкти підприємницької та інші види діяльності з метою одержання прибутку і досягнення позитивного соціального ефекту. А під інвестиційною діяльністю розуміється вкладення інвестицій або інвестування та сукупність практичних дій з реалізації інвестицій.

Ключовою ланкою вирішення економічних проблем промислового комплексу держави в цілому є формування сприятливого клімату для розвитку інвестиційного процесу. Створення такого клімату - головна мета інвестиційного розвитку регіону. Варто підкреслити, що вкладення в інвестиції для економіки повинне бути не тільки метою, а, насамперед, засобом досягнення економічної ефективності, на основі якої можуть бути вирішені соціальні й економічні завдання розвитку регіону. Крім того, не можна розглядати інвестиційні процеси ізольовано від інших соціально-економічних процесів і явищ національної та регіональної економіки.

Для досягнення стратегічної мети інвестиційної політики регіону необхідні такі умови: наявність стійких фінансових ресурсів, що цілком задовольняють інвестиційний попит в регіоні; гарантоване задоволення потреби регіону в інвестиційних матеріально-технічних ресурсах; формування системи управління інвестиційним процесом; перехід від прямого державного розподілу інвестиційних ресурсів до використання ринкового механізму і цільової державної підтримки соціально важливих галузей економіки в регіоні; прискорений розвиток регіонального ринку цінних паперів, позичкового капіталу, лізингу, інвестиційних банків і компаній тощо; відновлення і подальший розвиток міцних господарських зв'язків між суб'єктами інвестиційної діяльності регіону; випереджальний розвиток інноваційного процесу; формування в ході приватизації й акціонування нових суб'єктів інвестиційної діяльності та механізму стимулювання підприємництва в регіоні; удосконалювання законодавчо-правової та нормативної бази ефективного функціонування суб'єктів інвестиційної діяльності в регіоні, тощо [ 2, С. 55].

В умовах, що склалися, доцільним є проведення розумної й привабливої для інвесторів політики, яка передбачає виконання таких завдань: підвищення галузевої інвестиційної привабливості промисловості регіону; розвиток інфраструктури в регіоні; формування здорового конкурентного середовища в регіоні; підтримка сприятливого екологічного клімату в регіоні; формування нових джерел податкових і рентних платежів в регіоні; організація нових робочих місць [3, С. 170].

Для вирішення даних задач кожен регіон держави може використовувати наявні ресурси з урахуванням базових принципів інвестиційної політики: доброзичливості у взаємовідносинах з інвестором; презумпції сумлінності інвесторів; відкритості й доступності інформації для всіх інвесторів; ясності та простоти інвестиційного процесу в регіоні; рівноправності інвесторів; об'єктивності та здорового економічного глузду в рішеннях, що приймаються; збалансованості суспільних та особистих інтересів; взаємної відповідальності влади регіону й інвесторів.

Основною метою регіональної інвестиційної політики повинна бути підтримка базових галузей і підприємств регіону шляхом здійснення структурної перебудови економіки області і забезпечення найкращого і найбільш ефективного використання її природно-ресурсного, кадрового і виробничого потенціалу.

Література:

•1.           Закон України Про інвестиційну діяльність: від 18.09.91 № 1560 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. -  С. 357.

•2.           Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Фінанси України. - 2004. - № 8. - С. 54-58.

•3.           Хрущ Н.А. Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології. - Хмельницький: ХНУ, 2004.- 309 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>