XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Глухенька Н. В. ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ PR ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ

Глухенька Надія Валеріївна

Національний Технічний Університет України «Київський Політехнічний Інститут»

ЗНАЧЕННЯ ЗАСОБІВ PR ДЛЯ СТВОРЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ

В наш час все більше уваги приділяється проблемам створення корпоративного іміджу компанії, за рахунок політики комунікації компаній, їх позиціювання в суспільстві.   

     Формування корпоративного іміджу досягається завдяки організованим та эфективно скоординованим діям компанії щодо впливу на громадську думку з метою позитивного суспільного бачення її діяльності (її корпоративного іміджу). Саме це і є діяльністю у зв'язках із громадськістю або Паблік рілейшнз (Public Relations)[2, с.27].

           Узагальнюючи поняття, визначені в літературі, під PR  слід розуміти зусилля компанії, спрямовані на встановлення відносин між нею та громадськістю шляхом надання інформації про компанію. Ці відносини мають бути двобічними, що зумовлює також здатність улавлювати зворотну реакцію контактної аудиторії на дії компанії, досягнення взаєморозуміння, що в майбутньому допоможе змінювати та коригувати інформацію для досягнення бажаної реакції.

У великих розвинутих компаніях для управління корпоративним іміджем створюють центри та PR-відділи, від діяльності яких залежить бачення партнерами, споживачами, громадськими організаціями, урядовими колами призначення компанії - її моральних цінностей, цілей, соціальних зобов'язань, відповідальності перед громадськістю, принципів ставлення до своїх службовців, соціальних інституцій, певних груп населення, навколишнього середовища тощо.

   Основним завданням PR є: створювати позитивний корпоративний імідж компанії, формувати позитивне бачення в представників громадськості про дану компанію, підвищувати престиж компанії та збереження її репутації, підтримувати  доброзичливе ставлення суспільства до діяльності компанії для розширення сфери її впливу та забезпечення нормального функціонування компанії, покращення взаєморозуміння компанії зі всіма суб'єктами взаємодії, підвищення конкурентоздатності компанії, підтримання та створення почуття відповідальності у співробітників компанії та зацікавленості у справах керівництва[3,c.25-148].

Це допомагає компанії завойовувати прихильність аудиторії і, таким чином, створює конкурентні переваги для неї.

Робота по формуванню іміджу підприємства  ведеться ціленаправлено для кожної групи споживачів і різними засобами в залежності від стану розвитку організації та її фінансових можливостей. Для споживачів пріорітетною є висока якість товару та його сервіс, доступна ціна, для ділових партнерів - висока конкурентоспроможність організації, її фінансові показники, для суспільства - громадянська позиція компанії, її соціальна направленість.

Саме для цього необхідно, щоб вся політика ПР була чітко вивірена та узгоджена для кожної групи.

Основними засобами PR створення позитивного іміджу компанії є  активне співробітництво з засобами масової інформації - ЗМІ (телебачення,  преса, тощо), використання сучасних інформаційних технологій (створення та ведення блогів, сайтів, скайп в Інтернеті), прес-релізи (повідомлення, які містять в собі інформацію, що зацікавить аудиторію, яка її отримує), прес-конференції (зібрання представників преси з громадськими, діловими, урядовими колами, з керівництвом компаній і фірм з метою інформування громадськості щодо актуальних проблем та окремих питань), соціальна реклама компанії, реклама товару, послуг (має бути зрозумілою, має переконувати, повинна відображати бажання публіки, а не  концентруватися на тому, що необхідно корпорації, має бути щирою і відвертою, без будь-яких спроб обдурити людей), презентації (спеціальні акції, організація і проведення яких покладена на спеціалістів служби зв'язків з громадськістю спільно з керівництвом організації для презентування фірми, її нової продукції, можливостей і досягнень), спонсорські заходи, виставки, відеороліки, випуск буклетів, тощо.

    Всі ці заходи мають одну мету: просування товарів та послуг організації шляхом створення її позитивного іміджу серед внутрішньої громадськості завдяки формуванню корпоративної культури, а також забезпечення гармонічних та благоприємних зв'язків та відносин із зовнішньою громадськістю.

Очікуваними результатами впливу засобів ПР на суспільство є: обізнаність щодо традицій, цінностей, ритуалів, міфів, внутрішньо корпоративних відносин, правил ведення справ; позитивні інноваційні зміни в діяльності корпорації; впевненість "інформованої" аудиторії щодо переваг корпорації; розвиток корпоративного духу; створення  позитивного образу і репутації корпорації; сформоване прихильне ставлення до корпорації громадськості; бажання користуватися послугами корпорації; вмотивований вибір "переконаної" аудиторії форм партнерства та співпраці з даною корпорацією[1,с.124-158].

Таким чином, в сучасній економіці, що динамічно розвивається, саме PR-комунікації набувають все більшого значення в формуванні іміджу компаній. Створення дійсно якісної продукції не принесе прибутків, якщо компанія не матиме позитивної оцінки у свідомості споживачів.

Література:

1. Алешина, И. В. Паблик рилейшнз дня менеджеров и маркетологов / И. В. Алешина. - М.: Гном-пресс, 1997. - 255 с.

2. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое /Пер. с англ.- М. Новости, 1990. - 240 с.

3. Дороти Д. И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ.. - 2.изд., стереот. - М. : Филин, 1999. - 288с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>