XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Глущенко Л.Д. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

асистент Глущенко Л.Д.

Вінницький національний технічний університет

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ

Малі підприємства - це основа європейської економіки. Вони є ключовим джерелом робочих місць і благодатним ґрунтом для бізнесових ідей. Зусилля Європи з відкриття нової економіки матимуть успіх, тільки якщо малий бізнес буде висунутий на перше місце в порядку денному. Малі підприємства повинні розглядатись як одна з основних рушійних сил інновацій, зайнятості, а також соціальної та локальної інтеграції до Європи.[1]

Формування  сучасного підприємництва, зокрема малого, в економічному просторі України є важливим чинником стабільного економічного зростання та досягнення нормального рівня життєзабезпечення громадян. Сьогодні мале підприємництво знаходиться у скрутному стані. Існує безліч стримуючих факторів і проблем, вирішення яких вимагає фахового комплексного підходу, об'єднання зусиль, ресурсів усіх відповідальних і зацікавлених інституцій та осіб.

Не зважаючи на те, що ще у 2000 році було прийнято Закони України «Про державну підтримку малого підприємництва» та «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», які визначили основні засади та напрямки державної підтримки, проблеми розвитку малого підприємництва в Україні залишились майже незмінними.

Одним з важливих інструментів комплексного підходу щодо вирішення проблем малих підприємств є розробка і впровадження регіональних програм.

Метою регіональних програм є насамперед забезпечення розвитку малого підприєм­ництва на основі використання наявних власних фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів.[3]

До основних цілей регіональних програм відноситься: створення сприятливих умов для розвитку існуючих підприємств та підвищення їх конкурентноздатності; організація роботи щодо створення нових ефективно діючих малих підприємств; розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;створення ринкового середовища та вільної конкуренції;залучення капіталу та інвестицій задля забезпечення сталого розвитку територій.

Головним завданням регіональних програм підтримки підприємництва є: По-перше, забезпечення дотримання вимог законодавства. По-друге, податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності, забезпечення фінансової підтримки розвитку малого підприємництва органами місцевої влади та створення сприятливих умов на ринку кредитних ресурсів.

Але, регіональні програми розвитку малого підприємництва переважно носять загальний характер. Вони не враховують особливостей конкретних регіонів, і, як результат, не орієнтовані на вирішення болючих соціально-економічних проблем регіонів та окремих територій.

У зв'язку з відсутністю належного фінансування з місцевих бюджетів ряд заходів регіональних програм носить формальний характер.[3]

Спостерігаються значні диспропорції у розвитку малого бізнесу. Більше половини усіх малих підприємств  концентруються у великих містах. У сільській місцевості їх кількість не тільки не зростає, а й скорочується.

Скорочення і значні диспропорції в обсягах фінансування регіональних програм розвитку малого підприємництва свідчать про відсутність їх пріоритетності у стратегічному розвитку регіонів.

Аналізуючи недостатню ефективність регіональних програм, необхідно зазначити що світова практика доводить, що єдиним інструментом дієвої державної політики в будь-якій сфері є програми. Разом з тим, в Україні в умовах відсутності наукового обґрунтування та достатніх фінансових ресурсів програмно-цільовий метод набув лише теоретичного розвитку.

Доступ до фінансування залишається досить складною проблемою для українських малих підприємств. В Україні продовжують існувати значні проблеми зі стандартизацією, які перешкоджають розвитку експортної та інноваційної діяльності. Певні проблеми відзначаються і в системі підготовки та підвищення кваліфікації підприємців, зокрема, в Україні відсутня установа, яка б була відповідальною за забезпечення такої діяльності. Україні також необхідно активізувати та інтегрувати науково-технологічну діяльність.[4]

Отже,  в першу чергу, необхідно створити чіткі правила гри, прозорі і зрозумілі для бізнесу, які не будуть залежати від політичної ситуації у країні.

Це сприятиме наданню підтримки малим підприємствам за такими напрямами, як створення адекватної правової та податкової бази, створення пільгових умов для початку діяльності, забезпечення доступу до інформації і сучасних технологій.

Для вирішення зазначених проблем необхідна консолідація дій політиків в Україні. Діяльність всіх гілок політичної влади, а також опозиційних сил,  об'єднань підприємців, роботодавців доцільно сконцентрувати для прийняття конкретних рішень щодо впровадження європейських підходів до розвитку малого бізнесу в Україні.

Література:

•1.     Європейська хартія малих підприємств вiд 19.06.2000// http://zakon.rada.gov.ua

•2.     Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» N 2157-III від 21 грудня 2000р.// Відомості Верховної Ради України, 2001, N 7, ст.35

•3.     Про стан та перспективи ровитку підприємництва в україні/Національна доповідь/2010 рік// http://federation.org.ua

•4.     Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва//http://www.dkrp.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>