XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Глушко А. Д. СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Глушко Аліна Дмитрівна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Державна регуляторна політика охоплює всі сфери господарської діяльності, в тому числі сферу внутрішньої торгівлі, питання розвитку якої є надзвичайно актуальним на сьогоднішній день. У сучасній економічній системі України та у соціальній сфері торгівля посідає вагоме місце, забезпечуючи реалізацію споживчої вартості сукупного продукту, створюючи умови для реалізації законів вартості, попиту та пропозиції. Як сфера обігу товарів і послуг торгівля зосереджує значний ресурсний потенціал та формує вагому частку валового внутрішнього продукту країни.

Основною метою регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі правомірно визначити збалансування попиту і пропозиції, тобто врегулювання інтересів споживачів, суб'єктів господарювання сфери торгівлі та держави.

Впровадженню державних регуляторних заходів у сфері внутрішньої торгівлі має передувати всебічний аналіз та оцінка наявності умов, необхідних для нормального функціонування суб'єктів торгівельної діяльності. До таких умов доцільно віднести наступні: рівновага попиту і пропозиції; присутність різних форм власності (державної, колективної, приватної); наявність взаємозв'язків та розвиток співпраці великих підприємств з малими та середніми; наявність розвиненої ринкової інфраструктури; існування конкурентного середовища; наявність і доступність всеохоплюючої інформації про сферу внутрішньої торгівлі для достовірності оцінки та аналізу поточної ситуації у даній сфері.

У випадку невиконання однієї з зазначених умов, у тому числі порушення збалансованості попиту і пропозиції у сфері внутрішньої торгівлі, регуляторними органами правомірно впроваджується ряд заходів для забезпечення ефективного функціонування даної галузі.

Оцінка ефективності регуляторних заходів і, відповідно, державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі передбачає розрахунок показників ефективності.

Правомірно виділити декілька підходів до визначення системи показників ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі. Так, з урахуванням основних показників розвитку галузей, наведених в ст. 13 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», оцінку ефективності державної регуляторної політики доцільно проводити за обсягами внутрішньої торгівлі, рівнем конкуренції, фінансовим становищем підприємств торгівлі, обсягами інвестицій [1].

Згідно з Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2012 рік, кількісними та якісними критеріями ефективності державної регуляторної політики у сфері торгівлі визначено наступні показники:

•-          обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (у т.ч. продовольчих і непродовольчих товарів), млрд. гривень;

•-          темпи зростання (зниження) обсягу роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у порівнянних цінах, відсотків;

•-          частка вітчизняних товарів у роздрібному товарообороті, відсотків [2].

Відповідно до Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року та щорічної статистичної інформації, що висвітлюється Державним комітетом статистики України у статистичних щорічниках і збірниках, оцінку ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі правомірно здійснювати за такими показниками:

•1.        Обсяг надходжень до державного та місцевих бюджетів коштів від сплати податків і зборів суб'єктами господарювання у сфері торгівлі, млрд. грн.

•2.        Кількість підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за видами економічної діяльності, одиниць.

•3.        Кількість об'єктів роздрібної торгівлі, тис. од.

•4.        Забезпеченість населення торговими площами, кв. м / тис. чол.

•5.        Кількість ринків з продажу споживчих товарів, од.

•6.        Чисельність працівників у сфері торгівлі, тис. осіб.

•7.        Прямі іноземні інвестиції в торгівлю, млн. дол. США [3, 4].

При оцінці ефективності державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі також доцільно використовувати показники економічного ефекту, а саме приріст обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), приріст доданої вартості, приріст прибутку.

Таким чином, використання зазначеної системи показників дозволить всебічно оцінити ефективність державної регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі та, за необхідності, вжити заходів щодо підвищення її рівня.

Література:

•1.       Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р. № 1602-ІІІ.

•2.       Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

•3.       Про затвердження Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року, Постанова Кабінету міністрів України № 632 від 24.06.2009 р.

•4.       Статистичні щорічники України за 2000-2010 роки // http://www.ukrstat.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>