XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гнатик М.П. МІЖНАРОДНІ КРЕДТИ: ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Гнатик М.П.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

МІЖНАРОДНІ КРЕДТИ: ПРОБЛЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

Виходячи з глибокої системної та структурної кризи економіки, яка багатосторонньо впливає на всі макроекономічні показники України, вітчизняне господарство не в змозі забезпечити належного рівня розвитку лише за рахунок власних ресурсів. З огляду на це надзвичайно актуальним в наш час є отримання зовнішніх ресурсів - кредитів міжнародних фінансово-кредитних організацій(МФКО), тому однією із важливих проблем, яка постала перед вітчизняною економікою, є нагальна необхідність розроблення науково обґрунтованої концепції і стратегії співпраці України з ними.

Проблеми світових валютно-фінансових відносин знайшли відображення у роботах таких українських дослідників-економістів як О. Білоруса, І. Луніна,     І. Майбороди, О. Мозгового, В. Новицького, О.Плотнікова, В.Степаненка,          А. Шаповалова та інших. Окремі аспекти політики співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями викладені у роботах В. Єременка,  О. Пивоварського, Л. Саакадзе, В. Хорошковського та інших[3, с. 20].

Мета дослідження полягає у визначенні національної специфіки та узагальненні результатів співпраці України з міжнародними фінансово-кредитними організаціями.

Міжнародний кредит - це форма руху позикового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, де кредиторами і позичальниками виступають суб'єкти різних країн. Суб'єктами цих відносин виступають приватні фірми, комерційні банки, кредитні організації, нефінансові заклади, держави та державні органи, а також регіональні міжнародні банки розвитку,

міжнародні фінансові інститути. Кредитні відносини складаються на принципах: повернення, терміновості, платності, гарантованості.

Міжнародні кредити здійснюють позитивний вплив на розвиток економіки України, якщо вони залучаються для розв'язання проблем її ринкового реформування: здійснення реструктуризації народного господарства, модернізації технологічного базису підприємств, розвитку експортного потенціалу, насичення внутрішнього ринку товарами народного споживання тощо. Міжнародні кредити, що беруться лише на погашення дефіциту державного бюджету, найчастіше не поліпшують соціально-економічну ситуацію. А також, міжнародний кредит відіграє важливу роль, сприяючи розвитку продуктивних сил та розширенню масштабів торгівлі. Водночас він може призводити і до негативних наслідків, викликаючи диспропорції в економіці країн-кредиторів. Надмірне залучення міжнародних кредитів та їх неефективне використання підриває платоспроможність позичальників внаслідок сплати величезних відсотків за кредит. Зовнішня заборгованість для багатьох країн стала причиною призупинення їх економічного зростання[1, с. 352].

   Україна стала членом ЄБРР у серпні 1992 року після підписання Президентом України Указу «Про членство України в Європейському банку реконструкції і розвитку». За інформацією Мінфіну станом на 1 грудня 2007 року портфель ЄБРР в Україні нараховує 133 проекти із загальним обсягом фінансування 2,86 млрд. євро [4].

На сьогодні співробітництво України з ЄБРР відбувається відповідно до Програми співробітництва між Урядом України та ЄБРР на 2007-2009 роки, підписаної у червні 2007 року[2].

Україна активно співпрацює і з Світовим банком. Портфель проектів, що реалізуються спільно з МБРР в Україні складається з системних та інвестиційних проектів. За період з 1993 по 2009 рік Україна та МБРР уклали угоди про надання позик на загальну суму більше 5 млрд. дол. США [5].

З липня 2007 року зі Світовим банком запроваджено проведення щоквартальних переглядів проектного портфелю, що надасть можливість проводити відверті діалоги стосовно поточних проблем в рамках проектів, спільно визначати шляхи для їх своєчасного розв'язання та запобігання у подальшому.

6 грудня 2007 року Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила нову Стратегію партнерства з Україною на період 2008-2011 років. Стратегія визначає пріоритети діяльності Групи Світового банку в Україні, включаючи кредитування та інвестиції, надання аналітичних і консультаційних послуг і технічної допомоги.

У рамках Стратегії передбачається надання позик на загальну суму від 2 до   6 млрд. дол. США протягом чотирьох років. Нова Стратегія базується на результатах аналізу ключових проблем розвитку України. Як зазначається у Стратегії, аби підтримати сталий розвиток у майбутньому, Україні потрібно:

- поліпшити свою конкурентоспроможність на міжнародному рівні;

- реформувати свою систему державних фінансів та державний сектор для покращення якості державних послуг і забезпечення підвищення добробуту всіх громадян України;

- усунути вади у галузі управління у державному і приватному секторах.

Починаючи з 1994 року, співпрацю з МВФ було активізовано за програмами STF, Stand-by та «Механізм розширеного фінансування», по яких Україна отримала коштів загальним обсягом близько 4,3 млрд. дол. США [5].
Ще одним напрямом використання кредитів МВФ є формування валютних резервів. Формування цих резервів за допомогою МВФ дозволило Україні підтримувати стабільність національної валюти, успішно провести грошову реформу, ввести конвертованість гривні за поточними операціями. Крім того, збільшення валютних резервів та їх високий рівень є підтвердженням стабільності фінансової системи країни та підвищує рівень довіри до неї.

Залучення кредитів МВФ дало позитивні загальноекономічні результати: сприяло макроекономічній стабілізації, поточному обслуговуванню державного зовнішнього боргу, зменшенню дефіциту платіжного балансу. Однак за свою «прихильність» МВФ висуває багато вимог, іноді надто детальних і таких, що часом виходять за рамки компетенції кредитора.

 Отже, співробітництво з міжнародними фінансово-кредитними організаціями є досить важливим для України, яка вирішує завдання не тільки інтеграції у світову економіку, а й зміцнення політичної незалежності та економічної безпеки. Реалії сучасних міжнародних економічних відносин вимагають пошуку взаємоприйнятних компромісів між державами для розв'язання актуальних валютно-фінансових проблем, що мають загальносвітове значення.

Загалом можна виділити такі основні організаційно-економічні напрямки підвищення ефективності використання  кредитів МФКО в Україні: підвищення ефективності організаційно-правового поля, законодав­чо-нормативної бази; вдосконалення та розвиток організації залучення, використання і погашення  кредитів МФКО; підвищення економічної ефективності шляхом спрямування кредитів на інвестиції в імпортозамінюючі та експортоспроможні виробництва.

Література:

1. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України / І.О. Лютий / Монографія. - К.: Центр учбової літератури. - 2008. - 352 с.

2. Розпорядження КМУ від 30.06.2007 № 222-р. про Стратегію допомоги Україні ЄБРР на 2007-2009 роки.

3. Юрій С. Управління зростанням на основі боргу і Україна /С. Юрій/ Журнал європейської економіки. - 2007. - №1. - С. 6-27..

4. Інформаційна довідка.-[Електронний ресурс]. - Режим

доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=217506&cat_id=54627.

5.  Стан та перспективи співробітництва України зі світовим банком. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/2929.htm.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>