XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гнатишина Н.Д. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Гнатишина Н.Д.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, м. Чернівці

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Важливим в дослідженні умов формування необоротних активів торговельних підприємств є оцінка ефективності їх використання. При оцінюванні ефективності будь-якого ресурсу зазвичай використовують відносні показники ефективності, які являють собою співвідношення результату від використання цього виду ресурсу і витрат на його використання. З цієї позиції, під ефективністю використання необоротних активів, слід розуміти співставлення результатів, отриманих від використання необоротного активу, і відповідних витрат. У зв'язку з цим постає проблема визначення результативних показників використання необоротних активів.

Основними результативними показниками, що визначають ефективність, можуть бути прибуток та товарообіг. Прибуток є кінцевим показником результативності діяльності будь-якого підприємства, зокрема й торговельного, і необоротні активи прямо чи опосередковано впливають на його розмір. А товарообіг є одним із специфічних показників, що визначає результативність операційної діяльності саме підприємства торгівлі. Але при цьому слід зауважити, що не всі необоротні активи беруть участь у створенні товарообігу, а лише ті, що забезпечують здійснення підприємствами операційної діяльності.

Під час оцінки ефективності формування та використання необоротних активів торговельних підприємств необхідно враховувати їх взаємозв'язок з  результативними показниками. В зв'язку з цим варто врахувати такі особливості:

•-         нематеріальні активи (наприклад ліцензії на право здійснення торгівлі тією чи іншою групою товарів) забезпечують розширення торговельної діяльності, тобто безпосередньо впливають на товарообіг і, відповідно, прибуток. З іншого боку, вони можуть використовуватись під час здійснення підприємством іншої діяльності, яка повинна давати прибуток підприємству торгівлі;

•-         основні засоби можуть використовуватись на підприємстві як під час здійснення операційної діяльності, так і під час здійснення іншої діяльності, що, відповідно позначається на розмірах товарообіг та прибутку;

•-         незавершене будівництво безпосередньо не впливає на результативні показники, але з часом вони трансформуються в основні засоби;

•-         довгострокові фінансові вкладення беруть участь у фінансовій діяльності підприємства, тому знаходять своє відображення лише у прибутку;

•-         довгострокова дебіторська заборгованість лише формально збільшує товарообіг, але вона може виникнути й у разі здійснення іншої діяльності на підприємстві торгівлі, тому ця її частина впливає лише на прибуток [3].

Виходячи з того, що необоротні активи складаються з низки окремих елементів, варто виділити ефективність використання необоротних активів в цілому та їх окремих елементів зокрема. При цьому варто зазначити, що підприємство торгівлі є системою, де кожен її елемент взаємопов'язаний з іншими. Зміна стану одного з них впливає на всі інші. Тому важливо відстежити усі зміни стану необоротних активів та пояснити через ці зміни їхній вплив на кінцеві результати діяльності підприємства. Тобто зниження ефективності одного з елементів необоротних активів веде до зменшення ефективності використання необоротних активів в цілому і навпаки.

Дослідження наукових праць з питань оцінки ефективності використання необоротних активів свідчить про те, що найбільш досконало розроблена система показників оцінки лише окремих складових необоротних активів, зокрема основних засобів. Спочатку розглянемо необоротні активи в цілому.

В економічній літературі [1; 4] пропонується застосовувати такі основні показники оцінки ефективності використання необоротних активів, як рентабельність необоротних активів, коефіцієнт виробничої віддачі, коефіцієнт виробничої місткості. Останні два показники включають в себе лише операційні необоротні активи.

Але усі існуючі показники оцінки ефективності використання необоротних активів є статичними й потребують бази порівняння для прийняття кінцевого рішення щодо визначення ефективності. Тому необхідно використовувати такі показники, які б не тільки визначали статичний рівень ефективності, а й відображали його динамічну складову й при цьому не потребували бази порівняння. З цієї точки зору, можна доповнити дану групу показників, коефіцієнтом еластичності прибутку від необоротних активів та коефіцієнтом еластичності товарообігу від операційних необоротних активів, які відображають вплив зміни необоротних активів на зміну результативних показників ефективності - товарообігу або прибутку. Логічно, що стан ефективності характеризує ситуація, коли збільшення вартості необоротних активів викликає більше збільшення товарообігу чи прибутку. Тому дані коефіцієнти для засвідчення ефективності використання повинні бути більше ніж одиниця.

Наведемо формули вищенаведених показників еластичності [3]:

        image002685.png ,                               (1)

де: image002687.png - коефіцієнт еластичності товарообігу від операційних необоротних активів;image002688.png - сальдо товарообігу за звітний період;  - сальдо необоротних активів за період.

       image002686.png  ,                               (2)

де: image002689.png - коефіцієнт еластичності прибутку від необоротних активів; image002690.png - сальдо прибутку за звітний період; image002688.png - сальдо необоротних активів за період .

Варто зауважити, що під час розрахунку запропонованих коефіцієнтів еластичності їхнє від'ємне значення не завжди характеризує негативну тенденцію по аналогії з відомою методикою розрахунку коефіцієнта еластичності.

Також, здійснюючи аналіз ефективності використання необоротних активів варто доповнити розрахунки такими відомими специфічними для підприємств торгівлі показниками як товарообіг та прибуток на 1 м2 загальної площі торговельного підприємства.

Слід зазначити, що оцінка ефективності використання окремих складових необоротних активів потребує спеціальної внутрішньої інформації торговельного підприємства.

Таким чином, врахування особливостей оцінки ефективності використання необоротних активів на підприємствах торгівлі дозволить приймати обґрунтовані рішення щодо управління цими активами, що сприятиме підвищенню ефективності діяльності підприємства в цілому.  

Література:

•1.  Бланк И. А. Торговый менеджмент. - 2-е изд., перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 784 с.

•2. Власова Н.О. Ефективність політики фінансування необоротних активів підприємств торгівлі [Текст]: монографія / Н.О. Власова, М.В. Чорна, С.О. Зубков; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків: ХДУХТ, 2008. - 267 с.   

•3. Зубков С.О. Оцінка ефективності використання необоротних активів підприємств торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - Х., 2006. - Вип. 1(3). - С. 190-197.

•4. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства для зміцнення бази оподаткування: Навч. посіб. для вищих навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. - 193 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 192-193.

•5. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової. - К. „Хрещатик", 1999.

 


Один комментарий к “Гнатишина Н.Д. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ”

  1. вика:

    Написано непогано, розкриває суть питання але треба було трохи глибше


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>