XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гнатів З. Я. ПРОБЛЕМА БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ В ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Гнатів Зоряна Ярославівна - аспірант кафедри філософії, старший викладач Дрогобицького державного педагогічного університету ім.І.Франка

ПРОБЛЕМА БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ В ТЕОРІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

У модернізаційних процесах сьогодення українська культура має характеристики перехідної - від традиційної до індустріальної (модернізованої). Вивчення біблійних мотивів в українській культурі на засадах соціальної філософії допоможе виявити самосвідомість національної культури, «прочитати» Слово Біблії у «тексті» української культури як самовизначення української нації, яка є суб'єктом сучасного світового модернізаційного процесу.

Саме тому нашою метою є виявлення модернізаційної парадигми у сучасній філософії та соціально-філософське обґрунтування на її засадах феномену біблійних мотивів як складової етнічної культури українців.

Побутування, функціонування біблійних мотивів у культурі пов'язане із змістом Святого Письма - об'явлення Бога людині, предметом якого може бути Боже з'ясування знаних явищ, подій та фактів, а також надприродні істини, які для людини недосяжні у процесі природного пізнання [2, 8].

Обгрунтування теоретико-методологічної основи розуміння і використання біблійних мотивів у збереженні етнічної культури українців в її діахронному і синхронному розвитку, у розбудові сучасного суспільного життя становить предмет дослідження. Сюди входять: 1) філософські концепції культури, зокрема цивілізаційного розвитку української національної культури, фактори розвитку таких її складових, як філософія, педагогіка, мистецтво, політична культура тощо; 2) теоретичні розробки механізму соціально-філософського пізнання феноменів національної культури, одним з яких є побутування біблійних мотивів у різних сферах суспільного життя (соціально-політичній, духовній, культурно-побутовій) у процесі цивілізаційного поступу. Це теоретичні дослідження проблем соціальної філософії у працях В.П.Андрущенка, В.П.Беха, А.К.Бичко, І.В.Бичка, В.С.Горського, Л.М.Губерського, Г.П.Дашутіна, С.Б.Кримського, М.І.Михальченка, І.Ф.Надольного, В.Г.Скотного, Н.В.Скотної, В.І.Шинкарука та ін., які допоможуть усвідомити зміст сучасних суспільних процесів в Україні та світі, осягнути їх історичне значення.

Пізнавальну концепцію соціально-філософського дослідження біблійних мотивів в українській культурі вибудовуємо постановкою широкого кола питань та пошуком відповіді на них, а саме: -що визначаємо поняттям «біблійний мотив» у часо-просторовому вимірі української і європейської культури минулого і сьогодення; -хто є суб'єктом традиції використання цих мотивів; -як об'єктивується використання біблійних мотивів в культурі; -які системи ідей виявляють себе в цій традиції; -як ці ідеї вписуються у контекст української культури та суспільного життя (національна філософія, педагогіка, політика та політична культура, мистецтво); -яке значення має досвід використання біблійних мотивів у розробці теорії модернізації сучасного українського суспільства.

Концептами пізнавальної моделі нашого дослідження є поняття: «біблійний мотив», «знак», «символ», «кордоцентризм», «філософія серця», «суб'єкт культури», «політичний символ», «політична культура», «модернізація сучасного українського суспільства». Прагнення отримати істинне знання про українську культуру вимагає розробити процедуру логічного доведення її цілісності та самобутності, а також значимості біблійних мотивів у ній у процесі модернізації сучасного українського суспільства.

Українська соціальна філософія вивчає, зокрема у конкретизації українських реалій, загальнолюдські засади цивілізаційного існування та розвитку людини і суспільства, якими є особистість, сім'я, нація, суспільство, світова цивілізація. Українські любомудри здійснювали пізнання суспільства в контексті суспільної практики в історичному просторі і часі України, суб'єктом якої є як окремі індивіди, так і соціальні спільноти, а компонентами виступають боротьба та пошук злагоди в процесі націо- та державотворення. Соціально-філософське пізнання здатне відтворити увесь спектр суперечностей українського суспільства, віддеференційовує потреби та інтереси стосовно різноманітних суб'єктів, прагне виважено і толерантно залучити різноспрямовані точки зору, щоб у відповідності до вимог певного історичного простору і часу України знайти шляхи оптимальної організації суспільства. Водночас слід пам'ятати, що суспільство є не просто сумою індивідів, а спільнотою, яка витворюється на основі власних потреб та інтересів людей, усвідомлення ними пріоритетних засад суспільно-історичного розвитку, свого місця і ролі в ньому, процесу об'єднання у певні соціальні групи (верстви, стани, класи, партії, рухи, нації тощо).

Згідно із тлумаченням філософського словника соціальних термінів, теорія модернізації - це концепція суспільно-економічного і політичного розвитку, що пояснює процес переходу від стабільного «традиційного» до сучасного індустріального суспільства, що безперервно змінюється. Поняття модернізації охоплює кардинальні суспільні зміни у вимірах історичного процесу, суспільства як системи, модернізації людської особистості. Прийнято розрізняти первинну і вторинну модернізацію, відповідно: у країнах, де зароджувалась індустріалізація, та у країнах, що лише починають інтегруватися до вже існуючої системи модернізованих країн. Теорія модернізації охоплює широку проблематику філософії культури, цивілізації, епохальних переворотів у світогляді тощо [4, 461 - 462]. Для українського сьогодення характерна вторинна індустріалізація, що накладає певний відбиток на її відображення у культурі.

Як зазначає М. Михальченко, сьогодні триває процес синтезу класичних, неокласичних і постнекласичних підходів, він відбувається у взаємозв'язку двох пізнавальних підходів до всесвітньої історії, цивілізації: генералізації (генералізувальний підхід) (пошук узагальнення, бачення загальних закономірностей) та визначення в центрі пізнання не об'єкту, а свідомості історичних суб'єктів. З використанням цих підходів історія постає як єдність об'єктивного і суб'єктивного, зовнішніх впливів на цивілізації і свідомості (самосвідомості) людей, які цю цивілізацію складають і творять [1, 295 - 296].

Перехідний стан сучасного українського суспільства та зміна світоглядно-мотиваційних засад людської свідомості вимагає всебічного розвитку духовно-соціальної сутності людини, створення необхідних умов для того, щоб вона у своєму житті реалізувала головне своє покликання - самопізнання. Така установка свідомості спрямовує людину на пізнання духовної спадщини людства - Біблії. Цей шлях поєднує загальнолюдське та індивідуальне, об'єктивне та суб'єктивне.

Збереження культурної спадщини, культурних традицій і досвіду минулих поколінь - єдино реальний шлях відродження нації, знаходження нею справжніх орієнтирів розвитку, його повернення у природне русло [3, 189].

Людство на початку ХХІ століття стикається з важливими глобальними проблемами, що загрожують деградацією та дегуманізацією культурі - це проблема руйнації духовного середовища. Актуальною для сьогодення є проблема звернення до духовності української культури, де можна віднайти духовні засади для подальшого розвитку суспільства у сучасну перехідну  епоху.

Література:

•1.    Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність : запасний гравець Європи / Михальченко М. І. - Дрогобич-Київ : «Відродження», 2004. - 488 с.

•2.    Святе Письмо Старого і Нового Заповіту. Повний переклад, здійснений за оригінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами. - Ukrainian Bible 63 DC United Bible Societies 1992-50M. -  С.8

•3.    Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.В.Попова. - К.: Товариство «Знання», КОО, 1998. - 264 с.

4.     Філософський словник соціальних термінів. Видання третє, доповнене. - Х.: «Р.И.Ф.», 2005. - 672 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>