XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гнатюк-Швець М. М., канд. пед. наук, Андрущенко Н. О. ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Гнатюк-Швець Марина Миколаївна,

канд. пед. наук, доцент Андрущенко Н. О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

За сучасних умов розширення процесів інтеграції та глобалізації на теренах міжнародної  торгівлі все більшого значення для підприємств, основною діяльністю яких є здійснення зовнішньоекономічних відносин, набуває раціоналізація системи планування такої діяльності. Даний напрямок здійснення управлінської діяльності для суб'єкта господарювання є безпосереднім джерелом отримання додаткової величини прибутку за умов оптимального поєднання  та використання наявних ресурсів (фінансових, трудових, матеріальних), повнішого користування перевагами міжнародної інтеграції. Тому саме така орієнтація підприємства дозволить її керівникам визначити пріоритетні напрямки розвитку зовнішньоекономічної діяльності й будувати більш міцні стосунки зі своїми торговельними партнерами.

На сьогодні в економічній літературі приділяється багато уваги дослідженню процесу планування. Зокрема питання про планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств при виході на зовнішні ринки висвітлено у працях таких науковців, як О. Кириченко, А. Кандиба; що ж стосується планування на різних рівнях управління, то дана проблема висвітлена в роботах О. Орлова, Г. Тарасюка [3].

В сфері мікроекономічного рівня управління трактування планування зовнішньоекономічної діяльності виступає як управлінська діяльність, що спрямовується на вибір цілей, обґрунтування завдань ЗЕД підприємства, з поетапним здійсненням комплексу взаємопов'язаних заходів, метою яких є досягнення позитивного результату діяльності [2].

В літературних джерелах існує велике різноманіття виділення основних видів технології планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства, проте, на мою думку, доцільно виділити: довгострокове (стратегічне) планування, яке охоплює 10-25 років; середньострокове (поточне) планування, що розраховується до 5 років, проте швидкість змін зовнішнього середовища зумовила необхідність скорочення цього терміну до 2-3 років; короткострокове (тактичне) планування ЗЕД є річним планом розробки конкретних завдань зі здійснення експортно-імпортних операцій.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [1], що визначає види здійснення ЗЕД, доцільно виділити початковим етапом при плануванні зовнішньоекономічної діяльності вибір і постановку цілей (проміжних і кінцевих), установлення пріоритетних завдань з досягнення цих цілей. На цьому етапі керівництво підприємства визначає до якої форми власності воно буде належати, обґрунтовує обраний вид зовнішньоекономічної діяльності (експортно-імпортні операції, міжнародні фінансові і кредитно-розрахункові операції, спільна підприємницька діяльність, надання консультаційних послуг на міжнародному ринку).

Наступним етапом планування є збір та обробка інформації, яка надходить як із внутрішнього, так із зовнішнього середовищ функціонування підприємства. Саме на цьому етапі відбувається формування інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, оцінювання та аналіз факторів, що впливають на здійснення цієї діяльності (чинників прямої і опосередкованої дії), - правового поля країн і політичної ситуації, де знаходяться підприємства-партнери, соціально-демографічних факторів, що визначають рівень і тривалість життя населення при формуванні їх ціннісної орієнтації при споживанні певних груп товарів, рівень конкуренції і специфічної сегментації ринку, що є відмінною для країн міжнародної арени.

Третім етапом технології планування є формування системи прогнозів умов функціонування підприємств зовнішньоекономічної орієнтації. При цьому мається на увазі прогнозування, тобто передбачення майбутнього стану підприємства при зіставленні теперішніх показників діяльності з минулими, збір систематичної інформації про якісні та кількісні характеристики розвитку суб'єкта господарювання.

Розробка та обґрунтування методів планування являє собою четвертий етап виконання планувальної роботи підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Цей етап характеризується альтернативною розробкою варіантів методів планування при виборі оптимального поєднання наявних ресурсів, що дасть можливість одержати повну віддачу техніки та раціонально організувати технологічний процес.

Кінцевим етапом є формування моделі планування зовнішньоекономічної діяльності. Він пов'язаний з впровадженням запропонованої моделі плану в практичну діяльність підприємства і здійснення систематичного контролю за її виконанням, тобто досягнення запланованих показників. Саме цей етап створює можливість існування зворотного зв'язку: при недосягненні запланованого була можливість повернутися на будь-який з попередніх етапів і внести певні корективи.

У даних тезах доцільно розглянути окрім етапів планування також рівні його здійснення. На підприємстві зовнішньоекономічної орієнтації можна виділити три рівні планування [3].

Найвищим є стратегічний рівень планування. Його здійснюють керівники вищої ланки управління, вони визначають стратегічні цілі існування підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності на міжнародних ринках, вибір стратегічних галузей господарювання з орієнтацією на задоволення потреб міжнародного суспільства та отримання прибутку.

Здійснення оперативного рівня планування ЗЕД є посадовим обов'язком керівників середньої ланки управління. Їхня робота спрямована на формування оперативних завдань для окремих підрозділів підприємства, загальний результат діяльності яких орієнтований на одержання стратегічної мети планування в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Третім рівнем планування є тактичний рівень. Його проводять менеджери нижчої ланки. Вони обирають тактичні цілі, які ведуть до вирішення поточних завдань у просторі зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, проаналізувавши вищевикладене можна говорити про те, що планування ЗЕД має всеохоплюючий характер і є невід'ємним елементом здійснення повсякденної управлінської роботи керівників усіх рівнів підприємства. Планування у сфері зовнішньоекономічних зв'язків сприяє стабілізації та зміцненню стратегічних позицій організації на міжнародних ринках, зумовлює гнучкість реакції підприємства на вплив зовнішніх факторів.

Література:

1. Закон України  «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Голос України. - 2012. - 19 серпня.

2. Кириченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник  / Кириченко О. А. - К. : Вид-во «Знання-Прес», 2010. - 384 с.

3. Пшик-Ковальська О. О. Процес планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О. О. Пшик-Ковальська // Науковий вісник «Національний університет Львівська політехніка». - 2012. № 12. - С. 58-61.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>