XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Голуб Є.В. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН КЛАСУ 3-АМІНОМАЛЕЇНІМІДІВ

Голуб Є.В.

Український державний хіміко-технологічний університет

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ ДІЇЇ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН КЛАСУ 3-АМІНОМАЛЕЇНІМІДІВ

Ефективність впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій у сферу агропромислового комплексу значною мірою залежить від такого важливого елемента як регулятори росту рослин. Їх використання дозволяє зменшити використання хімічних препаратів, зокрема засобів захисту рослин, підвищити ефективність ряду технологічних операцій, посилити стійкість рослин до несприятливих факторів довкілля та дії патогенів, покращити не лише кількісні, але і якісні характеристики продукції.

Важливою розробкою українських вчених стало створення ряду сполук класу 3-аміномалеїнімідів, які відзначаються високою рістрегулюючою активністю. Серед них знайдено стимулятори росту зернових, овочевих, баштанних та кормових культур, а також сполуки, які покращують укорінювання  декоративних культур [1].

Дія 3-аміномалеїніімідів на рослини кукурудзи вивчалася впродовж 2007-2009 рр. на базі Інституту зернового господарства УААН. В результаті досліджень встановлено, що використання цих речовин призводить до зростання польової схожості насіння на 4-11 % у порівнянні з контролем; розвиток рослин був більш інтенсивним впродовж всього періоду вегетації, зокрема на початкових етапах онтогенезу; збільшилась площа асиміляційної поверхні та висота рослин у фазі волоті. Урожайність зросла на 8-12%. Крім того, досліджувані сполуки дають змогу на третину знизити дозу протруйника без зменшення ефективності його дії та повністю усунути фітотоксичний вплив на розвиток проростків [2].

Ефективність застосування регуляторів росту рослин неможлива без розуміння того, які фізіологічні зміни вони викликають у рослинному організмі. Останні наші дослідження були присвячені вивченню таких показників, як активність окисно-відновних ферментів, вміст фотосинтетичних пігментів та інтенсивність дихання. В результаті досліджень встановлено, що під дією препаратів активність ферментів окисно-відновного характеру дії зростала на 4-25% [3],  вміст фотосинтетичних пігментів - на 6-12%, інтенсивність дихання - на 5-18%.

 Аналіз результатів досліджень свідчить, що здатність 3-аміномалеїнімідів підвищувати активність окисно-відновних ферментів лежить в основі системної стійкості рослин до дії ксенобіотиків. Зростання продуктивності безпосередньо пов'язане із збільшенням вмісту фотосинтетичних пігментів, збільшенням площі асиміляційної поверхні, а також прискоренням метаболічних процесів за рахунок підвищення інтенсивності дихання.

Література:

1. Наукові засади отримання та використання біологічно-активних субстанцій з метою підвищення ефективності використання рослинної сировини і створення на її основі композицій лікувально-профілактичного призначення: Звіт про НДР (заключн.) / Український державний хіміко-технологічний університет. - № ДР 0101U006303; Інв. № 26000190. - Дніпропетровськ, 2001. - 99 с.

2. Базілєва Ю.С., Голуб Є.В. Ефективність сумісного застосування нових синтетичних регуляторів росту рослин з протруйниками насіння на посівах кукурудзи // Матеріали Міжнародної конференції  „Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні та генетичні аспекти" (Харків, 13-15 жовтня 2008 р.). - Харків, 2008.

3. Голуб Є.В. Вплив регуляторів росту та протруйника насіння на активність окисно-відновних ферментів в рослинах  кукурудзи // Матеріали  IV Міжнародної конференції  молодих науковців „Біологія: від молекули до біосфери" (Харків, 17-21 листопада 2009 р.). - Харків, 2009.

 

e-mail: evgolub@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>