XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Голубова О.В. РЕЙТИНГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА СТАНОМ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Голубова Оксана В'ячеславівна,

студентка 4 курсу Харківського національного економічного університету

РЕЙТИНГУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ЗА СТАНОМ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ МЕТОДОМ ТАКСОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Визначення рівня ефективності діяльності підприємства є однією з найважливіших і складних завдань фінансового відділу підприємства. На практиці існують різноманітні методи аналізу, які використовуються для оцінки рівня ефективності діяльності підприємства: таксономічний аналіз розвитку, кореляційний аналіз, регресійний аналіз та інші [2, с. 413-416]. Одним з перших методів дослідження багатовимірних об'єктів стало визначення таксономічного показника рівня розвитку, який являє собою синтетичну величину рівнодіючу всіх ознак, що характеризують одиниці досліджуваної сукупності. Це дозволяє впорядкувати елементи даної сукупності [1].

На основі даних [3] проведено аналіз стану кредиторської заборгованості 12 будівельних компаній України з використанням методу таксономічного аналізу. Серед великої кількості показників стану кредиторської заборгованості було обрано лише п'ять, які найбільш точно характеризують цей вид заборгованості: коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості, тривалість періоду погашення, коефіцієнт заборгованості іншим підприємствам, коефіцієнт внутрішнього боргу, питома вага кредиторської заборгованості у позичковому капіталі. Ці ознаки й склали матрицю спостережень:

Оборотність заборгованості 2,8 14 2,03 1,5 0,5 4,4 7,5 0,9 2,8 4,6 2,7 3,3
Період погашення 130 26 177 238 800 82 48 387 128 78 134 11
Коефіцієнт заборгованості іншим підприємствам 22 22 34,2 79,3 130 5,2 7,5 35 42 12 2,4 23
Коефіцієнт внутрішнього боргу 1,8 0,2 0 0 0,3 1,6 24,1 2,1 5 0,8 2,87 0,7
Питома вага у позичковому капіталі 80 100 5,2 95,6 39 66 100 78 100 100 88,3 56

 

Після розрахунку середнього значення кожного з показників і середньоквадратичного відхилення, було побудовано матрицю стандартизованих значень. Наступним кроком є розподілення ознак на стимулятори і дестимулятори. Підставою такого поділу є характер впливу кожного з показників на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. Признаки, які надають позитивний (стимулюючий) вплив на загальний рівень розвитку об'єкта, називають стимуляторами. Ознаки, які стримують розвиток, називають дестимулятори. Розподіл ознак на стимулятори та дестимулятори та визначення точки еталону подано у табл. 1.

Таблиця 1

Значення точки еталону для кожної ознаки

Показники стимулятор / дестимулятор Значення точки еталону
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості стимулятор 2,73
Тривалість періоду погашення дестимулятор - 0,79
Коефіцієнт заборгованості іншим підприємствам, % дестимулятор - 0,88
Коефіцієнт внутрішнього боргу, % дестимулятор - 0,49
Питома вага кредиторської заборгованості у позичковому капіталі, % (на кінець року) стимулятор 0,82

 

Далі було визначено середню відстань між спостереженнями, відстань між окремими спостереженнями та точкою еталону, стандартне відхилення від середньої відстані, максимально можливе відхилення. На основі отриманих даних далі був розрахований таксономічний коефіцієнт розвитку. Результати представлено у табл. 2. За отриманими результатами можна скласти рейтинг підприємств за станом кредиторської заборгованості.

Таблиця 2

Таксономічний коефіцієнт розвитку підприємств будівництва за 2010 р.

  Таксономічний показник рівня розвитку Місце у рейтингу
Азовстальбуд, ЗАТ 0,46 4
Будіндустрія, ВАТ 0,94 1
Будпроекттрейдінг 0,29 10
Iнвестбудсервіс, ПАТ 0,32 9
Мiськбудiнвест, ТОВ 0,023 12
Морбуд, ЗАТ 0,52 3
Морбуд, КФ ЗАТ 0,44 7
Мостобуд, ПАТ 0,27 11
Полтаванафтогазбуд, ЗАТ 0,41 8
Київмiськбуд-3, ВАТ, Трест 0,57 2
Укрбуд, ДАТ 0,46 5
Чорноморгiдробуд, ВАТ 0,45 6

 

Такий рейтинг здатний показати підприємства, що використовують свою кредиторську заборгованість ефективніше за інші підприємства: оборотність заборгованості в них вище, і, як наслідок, відбувається прискорення сплати зобов'язань постачальникам. Така ситуація характеризує підприємство з позитивного боку, його репутація доволі висока й постачальники хочуть заключати контракти з таким надійним партнером.

Як видно з проведеного аналізу, найкращим за станом кредиторської заборгованості, отже, найбільш надійним, є ВАТ «Будіндустрія» (м. Кам'янець-Подільський). На даному підприємстві хоча й присутній достатній обсяг заборгованості у 2010 р., проте він значно менший за чистий дохід того ж періоду і собівартість реалізації робіт та послуг. Позичковий капітал на кінець 2010 року повністю складається з кредиторської заборгованості, про що неможна сказати однозначно - чи це є позитивною або негативною рисою.

Найбільш проблемним підприємством виявилося підприємство ТОВ «Будiвельна компанiя «Мiськбудiнвест» (м. Київ) - сума кредиторської заборгованості протягом 2010 року значно зросла, при цьому збільшення чистого доходу не змогло вирішити дану проблему. Також на підприємстві спостерігається також значний обсяг довгострокових зобов'язань, що збільшилася впродовж року.

Отримані результати дозволили визначити рівень організації кредиторської заборгованості деяких підприємств будівельної галузі України в цілому, та окремо які фактори надають найбільший вплив на її стан. Це означає, що на даний момент можливо визначити найбільш надійних партнерів за тим, як вони поводяться зі своїми боргами, які тенденції і можливості подальшого повернення та сплати заборгованості будуть у майбутньому. Очевидно, що одним із напрямків буде визначення методів та підходів для оптимізації, мінімізації та прискорення оборотності кредиторської заборгованості.

Проведений аналіз був доцільним та ґрунтувався на застосуванні методики інтегральної оцінки стану заборгованості на підприємстві, заснованої на застосуванні методів таксономічного аналізу. Базовим методом дослідження багатовимірних об'єктів стало визначення таксономічного показника рівня розвитку. З його допомогою був оцінений досягнутий на 2009 рік «середній» рівень значення ознак, які характеризують досліджуване явище. До таких показників було віднесено коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості, тривалість обороту, коефіцієнти внутрішнього боргу та перед іншими підприємствами, питома вага кредиторської заборгованості у позичковому капіталі підприємства.

Отримані значення таксономічного коефіцієнту розвитку показують тенденцію відміни стану кредиторської заборгованості одного підприємства від іншого. Чим ближче значення таксономічного показника до 1, тим вище рівень його надійності як позичальника. Недоліком даного методу можна вважати суб'єктивність оцінки при розподіленні елементів на стимулятори та дестимулятори.

Літератури:

•1)     Ашманов А. Математические модели в экономике / А. Ашманов. - М.: Экономика, 2001. - 252 с.

•2)     Доугерти К. Введение в эконометрику / К. Доуерті; [пер. с англ.]. - М.: ИНФРА-M, 1999.- 402 с.

•3)     Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України - http://smida.gov.ua.

 

e-mail: oksana_golubova@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>