XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончаренко А.І. ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ

Гончаренко А.І.

Викладач кафедри «Фінанси і кредит»

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

м. Вінниця

ВПЛИВ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ

Із зміцненням здоров'я громадян країни тісно пов'язане фізичне виховання дітей, підлітків, дорослого населення. Економічна суть фізичної культури полягає в підвищенні потенціалу сукупної робочої сили, збільшенні ефективності виробничої діяльності через збільшення функціональних можливостей організму працюючої людини і зміцнення його здоров'я. Саме фізична культура і спорт здійснюють багатоплановий і досить відчутний вплив на ефективність етичного виховання, на формування культури людей, особливо молоді. Наявна система фізичного виховання, фізичної культури та спорту не відповідає потребам населення та країни в цілому. Фундаментальною ланкою спорту вищих досягнень є підготовка дітей та підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах (далі ДЮСШ). Дитячо-юнацька спортивна школа (далі - спортивна школа) - позашкільний навчальний заклад спортивного профілю, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України [2].

Питанням фінансово-економічної діяльності  фізичної культури і спорту займались О. Шинкарук,  А. Артем'єв, А. Литвак, В. Ковальов, А. Нестерова, М. Воробйов, Л. Дудорова, Ю. Довгенко, Ю. Мічуда, Є. Імас, О. Кокун, А. Загорська, М. Приймак, А. Мічуда та інші.

У Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 роки наведені такі фактори, що впливають на розвиток фізичної культури і спорту:

•-                   невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам;

•-                   недосконалість інфраструктури у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;

•-                   низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького і резервного спорту;

•-                   незадовільний стан матеріально-технічної бази тощо.

Оскільки вирішення цих проблем не лежать в одній площині, лише комплексний підхід до їх розв'язання буде ефективним та сприятиме розвитку фізичної культури і спорту. Слід нагадати , що створення системи дитячо-юнацьких спортивних шкіл це унікальне явище. Радянський досвід масової спортивної освіти дітей та юнацтва був освоєний країнами Східної Європи, перш за все в ГДР, де цьому напрямку позашкільної роботи було приділено дуже серйозну увагу. Виникли спортивні школи подібного типу в Китаї, КНДР, Кубі, що дозволило цим країнам підвищити рівень підготовки спортсменів світового рівня і досягти високих результатів на чемпіонатах Світу та Олімпіадах. Сьогодні заслуговує досвід розвитку спортивних шкіл для дітей (особливо в ранньому віці) в КНР, де існують тисячі таких шкіл, в тому числі з повним пансіоном.

Один з головних факторів, що приваблює дітей у спорт, - перш за все громадська думка, що складається завдяки впливу засобів масової інформації, а також, що дуже важливо, впливу батьків. Так, за даними дослідження, яке проводилося  Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, основними джерелами інформування щодо здорового способу життя для молодих людей є телебачення, про що зазначила половина опитаних, на другій позиції - спеціальні друковані видання. Спеціальну літературу найчастіше вивчають старші за віком респонденти: студенти і працююча молодь, тоді як учні більш зорієнтовані на телебачення. Третім джерелом інформування визначено батьків та інших близьких дорослих та друзів. Тому розробляючи стратегію розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл необхідно забезпечити поширення популяризації здорового способу життя.

На сьогодні багато зроблено державою для розвитку ДЮСШ в правовому полі: прийнято Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, Стратегію формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року, створено Електронний реєстр спортивних споруд України та розроблено концепцію Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту  на 2012-2016 роки.  ДЮСШ звичайно згадуються у цих документах, але на сьогодні не існує чіткої концепції розвитку дитячо-юнацького спорту. Тому нормативно-правова база потребує подальшого вдосконалення. Окрім того потребує сьогодні великої уваги питання фінансового забезпечення галузі для реалізації заходів Державних та регіональних програм розвитку фізичної культури і спорту.

Основні проблеми розвитку спорту в цілому та дитячо-юнацького зокрема полягають у ресурсній забезпеченості, основними категоріями якої виступають фінансові, трудові, матеріальні та науково-інформаційні ресурси.

Для забезпечення фінансових потреб розвитку дитячо-юнацьких шкіл, як осередку молодіжного спорту використовують ресурси державних бюджетів - національного та місцевих кошти засновника (власника), фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, інших джерел. Однак, як показує досвід, фінансування ДЮСШ є недостатнім. Основна частина коштів, що виділяються на утримання ДЮСШУ припадає на забезпечення оплати праці та покриття комунальних платежів. Можна говорити про роботу таких закладі на ентузіазмі їх трудових колективів. У зв'язку з цим необхідно залучати інші джерела надходжень. Так ними можуть бути:

•-                   надходження від організації спортивних лотерей;

•-                   надходження від реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв;

•-                   кошти спонсорів та меценатів, благодійні надходження;

•-                   надходження з інших джерел.

Також підприємництво становить значний фінансовий ресурс, але ми вже наголосили, що організація та робота ДЮСШ має високу капіталомісткість і вимагає високого початкового капіталу і тому потребують підтримки державних і місцевих органів влади. На сьогодні підприємництво у спортивній галузі орієнтовані на забезпечення потреб у заняттях спортом високоприбуткових верств населення, тоді як дитячий спорт залишається поза увагою бізнесменів.

Для розвитку дитячо-юнацьких спортивних шкіл та розширення асортименту послуг, що вони можуть надавати також доцільним є:

•-                   надання субсидій, пільгових кредитів на будівництво нових споруд та реконструкцію існуючих, на модернізацію матеріальної бази;

•-                   зменшення оплати за комунальні послуги та оренду майна;

•-                   проведення політики популяризації молодіжного спорту тощо;

Молодший шкільний вік є найбільш сприятливий для формування навичок і розвитку фізичних здібностей, тому необхідно запровадити у школах не менше трьох занять фізичною культурою на тиждень. Представникам ДЮСШ необхідно тісно співпрацювати із середніми школами та стимулювати дітей до занять спортом що сприятиме виявленню їх здібностей, нахилів та підвищенню статусу фізичної культури та спорту серед дітей та підлітків.

Необхідно провести аналіз причин низької ефективності функціонування ринкових стосунків у сфері фізичної культури і спорту і дослідити даний процес в розвинених країнах далекого і ближнього зарубіжжя та розробити такі моделі ринкових механізмів функціонування фізичної культури і спорту в цілому та дитячо-юнацькому спорті зокрема, які забезпечать зростання якості і асортимент, пропонованих в цій сфері послуг, ефективність фінансування матеріально-технічних і економічних завдань розвитку фізичної культури і спорту.

Якщо простежити динаміку фінансування ДЮСШ, то можна виявити чітку залежність кількості проведених спортивних змагань та інших спортивно-масових заходів від обсягу фінансування. Крім того, якість проведення різних заходів суттєво підвищується за рахунок залучення фахівців високої кваліфікації. Існує чіткий взаємозв'язок обсягу фінансування з кількістю проведених спортивних заходів і числом спортсменів , що беруть у них участь. Відповідно для поширення спорту серед дітей та юнацтва необхідно збільшити фінансове забезпечення галузі, але на сьогодні не можна розраховувати на збільшення державного фінансування, навпаки необхідно  зменшити залежність ДЮСШ від державного фінансування, вивчити можливості поєднання інтересів комерційних, громадських, державних структур та населення.

Підсумовуючи, наведемо основні виявлені нами проблеми та наведемо можливі шляхи їх розв'язання

Отже, сьогодні негативний вплив на розвиток ДЮСШ мають наступні фактори:

- Низький статус фізичної культури і спорту в країні, відсутність пропаганди цінностей фізичної культури і спорту в засобах масової інформації;

- Низький рівень науково-методичного забезпечення, відсутність досліджень соціально-економічних відносин у сфері фізичної культури і спорту в ринкових умовах, відсутність науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту;

- Недоліки матеріально-технічного забезпечення, відсутність законів, що стимулюють розвиток матеріальної бази ДЮСШ, вкладання коштів та інвестиції в цю сферу;

Формування політики спорту для молоді має стати пріоритетним завданням соціальної політики держави. Необхідно провести пошук альтернативних джерел фінансового забезпечення ДЮСШ. Такими джерелами можуть стати кошти спонсорів, благодійних організацій, частина прибутків від реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв, гранди міжнародних спортивних організацій.

Збільшення фінансової забезпеченості ДЮСШ приведе до покращення їх матеріально-технічної бази, підвищення кваліфікації тренерського складу, розширенню видів секцій та залученню до занять більшої кількості дітей та підлітків, що в свою чергу матиме безумовний позитивний вплив як на покращення фізичних показників розвитку молоді так і на виховання моральних цінностей.

Література:

•1.    Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» ». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=531%2F97-%E2%F0

•2.    Положення "Про дитячо-юнацьку спортивну школу».- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=993-2008-%EF

•3.    Буряченко А.Є. «Фінансування дитячого спорту». - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/

 

 

e-mail: lazulai@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>