XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончаренко І.Б. ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Гончаренко І.Б.,

здобувач Харківського Національного університету внутрішніх справ

ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ У СФЕРІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

            Діяльність контрольно-наглядових органів у торговельній галузі повинна здійснюватися на основі принципів, які є вихідними положеннями, орієнтирами цієї діяльності, визначають основи та характер її здійснення.

У науковій юридичній літературі загальноприйнятим є розуміння принципів певної діяльності як основних засад, орієнтирів, керівних ідей такої діяльності. Так, на думку Б.И. Курашвілі  під принципами державного управління слід розуміти стабільні загальні правила, які відображають об'єктивні закономірності, покладені в основі соціально-політичної ефективності державного управління на даному етапі суспільного розвитку [1, с.52]. Доповнюючи це загальноприйняте розуміння принципів науковці  визначають їх також як основні, керівні ідеї, ідейні зв`язки. Але при визначенні вченими поняття принципу, терміни "ідея", "ідейний зв`язок", "правило", "орієнтир", "засада", тощо, виступають в якості синонімів.

Отже, принципи державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України можна визначити як монументальні положення, вимоги, обов`язкові для виконання, основи спрямованості і функціонування даного виду державної діяльності,  які вироблені наукою і  закріплені в законодавстві, що регламентує організацію і діяльність цього інституту.

Принципи державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності є елементом, з одного боку, системи загальних принципів права, принципів державного управління (оскільки контроль є важливою частиною управління), з іншого боку - системи принципів  господарського права, оскільки торговельна діяльність є різновидом господарської діяльності і здійснення державного контролю та нагляду не може порушувати його основоположні начала. Крім того, контроль та нагляд представляють собою певну процесуальну діяльність, тому їх принципи подібні з принципами юридичного процесу. На основі їх вибіркового синтезу та деякого доповнення цієї комбінації, враховуючи думки вчених, запропонуємо власну систему принципів державного контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності України. У цієї системі пропонуємо об`єднати принципи у такі групи: 1) загальні принципи (законність, гласність, планування, забезпечення  захисту прав і законних інтересів суб'єктів торговельної діяльності, об`єктивність) та 2) спеціальні принципи контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності (етичність, відповідальність державного контрольно-наглядового органу  за шкоду, заподіяну суб`єкту торговельної діяльності внаслідок порушення вимог  законодавства, мінімізація втручання державного контрольно-наглядового органу в господарчу діяльність торговельного об`єкту, професіоналізм, оперативність, неприпустимість тиску контролюючих органів на суб`єктів торговельної діяльності).

Починаючи розгляд загальних принципів контролю та нагляду, неможливо обійти принцип законності, який повинен супроводжувати будь-яке правове явище і є необхідним атрибутом  при здійсненні контрольно-наглядової діяльності. Принцип законності займає найвище місце в ряду будь-яких принципів. Він полягає у суворому дотриманні норм чинного законодавства при здійсненні державними органами контрольно-наглядової діяльності у досліджуваній сфері. Окремо для контролю та нагляду у торговельній сфері принцип законності закріплений у ст. 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" і має таку інтерпретацію: наявність підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю)  [2].

Принцип гласності має виховне значення і полягає у доведенні певної інформації до відома зацікавлених осіб, громадськості з метою більш відповідального відношення посадових осіб до справи,  захисту прав та законних інтересів суб'єктів торговельної діяльності, демократизації контролю.

Контроль неможливо здійснювати без планування. Воно є одною із головних процедур державного контролю в сфері торговельної діяльності. Принцип плановості відображений у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (ст. 5) [2], який передбачає здійснення планових перевірок державними контролюючими органами відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому. Завдяки плановості суб`єкт торговельної діяльності, а також і контролюючий суб`єкт можуть підготуватися до проведення контролю.

Важливим принципом  у системі вважаємо і принцип забезпечення  захисту прав і законних інтересів суб'єктів торговельної діяльності. Даний принцип полягає у можливості звернення суб'єктів  торговельної діяльності за захистом порушених прав та інтересів до   уповноваженого  державою органу, і оскарження неправомірних дій контрольно-наглядових органів.

Принцип об'єктивності означає, що контрольно-наглядова діяльність має ґрунтуватися на аналізі конкретних фактів, їх всебічному розгляді, реальному аналізі даної ситуації. Закон України "Про ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції" (ст. 5) одним із перших серед принципів ринкового нагляду називає саме об`єктивність.

Групу спеціальних принципів контролю та нагляду у сфері торговельної діяльності відкриває принцип етичності, що полягає в поважному відношенні посадових осіб контрольно-наглядових органів до суб`єктів торговельної діяльності при проведенні дій по контролю та нагляду. П. 21.1.5 ст. 21 Податкового кодексу України відображаючи цей принцип, закріплює: посадові особи контролюючих органів зобов`язані уважно ставитись до платників податків, не принижувати їх честі та гідності [4].

Важливе місце в цій системі принципів займає принцип відповідальності державного контрольно-наглядового органу  за шкоду, заподіяну суб`єкту торговельної діяльності внаслідок порушення вимог  законодавства. Так, ст. 9 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [2], п. 21.2, 21.3 ст. 21 Податкового кодексу України [4] та інші нормативні акти передбачають, що за невиконання вимог законодавства державні контрольні-наглядові органи, їх посадові особи несуть відповідальність згідно з законом.

Наступним принципом контролю та нагляду слід  назвати принцип мінімізації втручання державного контрольно-наглядового органу в господарчу діяльність торговельного об`єкту. Швидкість та мінімальне можливе втручання свідчить про характер, ефективність державного контролю та нагляду у даній сфері бо проведення контрольно-наглядових процедур в певній мірі відображається на діяльності підконтрольного об`єкта і може погіршити стан його справ.

Принцип професіоналізму полягає в тому, що від рівня професіонального складу контролерів, від їх освіти, досвіду, дисциплінованості, кваліфікації, особистих якостей залежить ефективне проведення та якісний результат контролю та нагляду. Постійне удосконалення свого освітнього рівня, ознайомлення з відповідною літературою та повільна орієнтація у численних нормативно-правових актах є особливо актуальним за нинішніх умов надмірно активного реформування усіх сфер законодавства.

Принцип оперативності має важливе значення для контрольно-наглядової діяльності і полягає у вчасному, швидкому проведенні дій по виявленню, а також попередженню правопорушень. Додержання цього принципу є "показником високого професіоналізму контролерів, запорукою того, що правопорушники не встигнуть "приховати сліди" правопорушення, що, у свою чергу сприятиме об'єктивності контролю" [5, с. 154].

Цю систему  можна доповнити ще однім спеціальним принципом, який не закріплений на законодавчому рівні, але, на наш погляд, має суттєве значення для здійснення контролю та нагляду. Це - принцип неприпустимості тиску контролюючих органів на суб`єктів торговельної діяльності. На практиці бувають випадки, коли у результаті перевірок  посадові особи контролюючих органів за допомогою психологічного тиску примушують підприємців  робити зайві відрахування. Щоб уникнути подальшого спілкування, побоючись подальших перешкод з боку контролюючих структур, деякі суб`єкти господарювання готові оплатити за порушення, яких, можливо, і не було.  

Література:

1. Курашвили Б. П.  Принципы советского государственного управления / Б. П. Курашвили // Советское государство и право. - 1980. - № 11. - С. 51-60.

2. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: закон України від 05.04.2007№ 877-V [Електронний ресурс]. -   Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=877-16 

3. Про ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції:  закон України від 02.12.2010 № 2735-VI  [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:   http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2735-17

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VІ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

5. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні:  дис. ...  доктора юрид. наук: 12.00.07 / Гаращук Володимир Миколайович. -  Харків, 2003. - 409с.

 

Е-mail: inna2675@bk.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>