XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончаренко О. О. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ВИВЧЕННІ СПЕЦКУРСУ “ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ”

Гончаренко Оксана Олександрівна

Луцький педагогічний коледж

РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ВИВЧЕННІ СПЕЦКУРСУ "ВИДАТНІ ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ"

Важливою складовою частиною освітнього процесу у вищих навчальних закладах сучасної України є  самостійна підготовка студентами до занять за допомогою додаткових джерел. Не виключенням є і підготовка до уроків історії. Адже накопичення багажу знань щодо подій минулого, формування уявлення щодо культури та побуту різних народів світу зі стародавніх віків і до сьогодні, а також формування особистих якостей, серед яких гуманність, патріотизм та толерантність відбувається не тільки безпосередньо на уроках історії або під час взаємодії з вчителем, однокласниками, батьками та друзями, але й під час самостійної роботи з різними джерелами історичного знання для підготовки до уроків історії. Завдяки розвитку та поширенню технологій, а саме всесвітньої мережі Інтернет, кабельного та супутникового телебачення, тощо, до класичних підручників та конспектів, які є найдоступнішими і досі, досить реальним для студентів стає доступ до документальних та історичних фільмів, книжок, радіопередач, сайтів на історичну тематику та таке інше. Ці джерела дають додаткові та різнобічні знання, що сприяє формування особистості, громадянської позиції, толерантності.

Сьогодні нові інформаційні технології - невід'ємна частина нашого життя. Маючи в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з інформацією, готувати особистість "інформаційного суспільства", формувати дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечує швидке і міцне опанування навчального матеріалу, розвиває пізнавальні здібності та розумові якості.[1]

Для викладача важливо знати, де і як знайти потрібне джерело інформації, як вибирати з великого потоку потрібну та достовірну інформацію, аналізувати її, на основі отриманих і наявних знань вміло опрацьовувати та подавати в доступній формі інформацію.

Існує безліч різноманітних сайтів, які створенні для допомоги викладачу при підготовці до певного заняття. Ці сайти дають  змогу на достатньому рівні підготувати заняття, відшукати найдостовірнішу та найцікавішу інформацію для студентів.[2]

Вже не викликає сумніву, що навчання студентів стає ефективнішим, якщо викладач володіє Інтернет-технологіями і використовує ресурси і  можливості Інтернету в своїй практичній діяльності.

Значення освітніх Інтернет-ресурсів - це необмежений доступ до професійної інформації, використання планів уроків, online курсів, Web-сайтів,  співпраця з  іншими викладачами, обмін інформацією з колегами і експертами  з інших країн, об'єднання професійних ресурсів для вирішення спільних завдань.

Перед викладачами стоять завдання - сформувати покоління нової генерації, громадян цивілізованої європейської держави України, усвідомлення якими свого призначення базується на глибокому знанні світового історичного досвіду, національної історії, сформованої правової культури, філософського мислення.[3]

У навчальному процесі необхідно застосовувати передові методи викладання (використання мультимедійних засобів, інтерактивні засоби та прийоми), що дозволить проводити його на високому професійному рівні. Використання інноваційних технологій допомагає виконувати суспільний запит - виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити й генерувати ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Адже лише взаємозв'язок, взаємовплив, взаємопроникнення різних дисциплін у процесі фахової підготовки сприяють формуванню якісно нового інтегрального освітнього простору.

Іноді важко об'єктивно охарактеризувати певного історичного діяча, визначити його місце в історичному процесі, зробити висновки, розглянути історичні явища в конкретно-історичних умовах. Тому дуже важливо у вивченні спецкурсу "Видатні історичні постаті" звертатися до джерел (документів, кіно- і фотоматеріалів), а також біографій тих людей, котрі творили історію.

Завдяки новим, порівняно з «паперовим» підручником чи посібником, засобам подачі й перевірки засвоєння матеріалу (відео, зокрема, кадри кінохроніки, посилання на Інтернет,  тощо) можна здійснити захоплюючу подорож сторінками  історії. Посилання на персоналії, словник, карти, документи, відео та фотоматеріали дають змогу зробити викладання спецкурсу цікавим і корисним, якнайповніше реалізувати  інтерес до  історії України;

Використання інноваційних технологій дає можливість працювати з історичними картами, маючи панорамну картинку, яку можна масштабувати; напрацьовувати навички самостійної роботи студентів в інформаційних базах даних,мережі Інтернет; використовувати у навчанні здобутки новітніх інформаційних технологій;  інтенсифікувати історичну освіту, покращити засвоєння студентами знань із курсу історії; завдяки поєднанню звичного «паперового» і новітнього електронного носіїв інформації, поліпшити засвоєння навчального матеріалу, зробити процес навчання цікавішим і змістовнішим;  вдосконалити контроль з боку викладача і самоконтроль студентів завдяки системі запитань для самоконтролю. 

Щоб знайти і оцінити якість інформації, що надається в мережі необхідне освоєння комп'ютерної грамотності на рівні не просто користувача, а активного користувача. Абсолютно очевидно, що розвиток Інтернету у вищих навчальних закладах ґрунтується на ініціативах знизу - витікаючих від викладачів. Викладач - це головна фігура шкільного прогресу. Талант і рівень кваліфікації викладача - запорука успіху в просуванні нових технологій. Саме викладачі повинні стати основною творчою силою впровадження Інтернету в сферу освіти і, в цілому, в життя суспільства.

Література:

1. Антонов В. М. Інтернет. Енциклопедичне видання: навч.-метод. посібник / АПН України; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання. - К. : Редакція "Комп'ютер", 2008. - 127с.

2. Жуковська А.Л. Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень.

3. Згуровський М. Інформаційні мережеві технології в науці та освіті // Дзеркало тижня. - 2002. - № 25.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>