XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гончарук Т.П., канд. економ. наук Мазур К.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Гончарук Тетяна Петрівна

Студентка Вінницького національного аграрного університету

Науковий керівник - доцент, кандидат економічних наук Мазур К.В.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

У статті розкрито сутність поняття системи  управління якістю, визначено систему і зміст показників якості, а також охарактеризовано концепції сучасних систем управління якістю продукції.

Ключові слова: Система управління якістю продукції , якість, показники якості, стандарти ISO, ISO 9000, TQM.

 

Постановка проблеми: У ринковій економіці проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної й екологічної безпеки. Якість - комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг і ін. Найважливішою складовою всієї системи якості є якість продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням конкурентоспроможності та якості продукції приділяють велику увагу відомі як зарубіжні, так і вітчизняні вчені: Д. Рікардо, М.Портер, К.Р. Маконнел, С.Л. Брю, Ф. Котлер, , Г. Азаров, А. Градов, Д. Юданов, А. Гличев, М. Шаповал, Г. Семенов, В. Колот, Н. Краснокутська, О. Лука, І. Смолін та ін.

Мета статті - визначити поняття системи управління якістю продукції, розкрити систему показників якості та їх класифікацію, а також охарактеризувати сучасні системи управління якістю.

Результати дослідження: Реалізація курсу нашої держави на європейську інтеграцію вимагає прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, що може бути досягнуто лише череззастосування сучасних інструментів управління якістю.

Ефективне управління якістю, що забезпечує високий рівень задоволення потреб і очікувань споживачів, є найважливішою передумовою успіху підприємства будь-якого виду діяльності та будь-якої форми власності. Якість продукції та послуг - це головний інструмент конкуренції, і якщо на підприємстві припиняють турбуватися щодо їхнього вдосконалення, то банкрутство буде неминуче [1].

Якість - як економічна категорія, відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють ступінь її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення.

Для того, щоб підприємство завжди дотримувалось стандартів якості, повинна впроваджуватись система управління якістю, яка допомагає забезпечити належний рівень якості, визначити показники які відповідають вимогам.

Відповідно до Держстандарту управління якістю продукції, система управління якістю на підприємстві - це взаємопов'язаний комплекс заходів для встановлення, забезпечення і підтримання потрібного рівня якості продукції під час її розроблення, виробництва, експлуатації або споживання, здійснюваних шляхом систематичного контролю якості і цілеспрямованого впливу на умови і чинники, що зумовлюють якість продукції [2].

Підтримуючи управління системою якості потрібно завжди проводити контроль за показниками якості, тому охарактеризуємо більш детальніше ці показники (рис.1).

Показники якості - це кількісна характеристика однієї або кількох властивостей продукції за певних умов її створення, експлуатації або споживання.

image0011.gif

Рис. 1.Система і зміст показників якості продукції.

Залежно від призначення певні види продукції мають свої специфічні показники якості. Поряд з цим використовуються показники для оцінки багатьох видів виробів, а також вимірники відносного рівня якості всієї вироблюваної підприємством продукції. З урахуванням таких обставин усі показники якості виробів поділяють на дві групи: перша - диференційовані (поодинокі) показники, з яких виокремлюється найбільш розгалужена низка одиничних показників якості; друга - загальні показники якості всього обсягу вироблюваної підприємством продукції.

Одиничні показники умовно поділяються на такі групи:

1) Показники призначення (характеризують пристосованість виробів до використання та область використання).

2) Показники надійності і довговічності.

3) Показники технологічності (характеризують ефективність конструкцій машин та технологій їх виготовлення).

4) Ергономічні показники (враховують комплекс гігієнічних антропометричних, фізіологічних властивостей людини, вимоги техніки безпеки).

5) Естетичні показники (характеризують виразність, відповідність стилю і моді, оригінальність, гармонійність).

6) Показники стандартизації та уніфікації, що відбивають ступінь використання у виробі стандартизованих та уніфікованих деталей та вузлів.

7) Економічні показники (відображають затрати на розробку, виготовлення і експлуатацію виробу).

До комплексних показників якості (технічного рівня) знарядь праці відносяться, наприклад: коефіцієнт готовності обладнання, що характеризує одночасно його безвідмовність і ремонтопридатність; питомі витрати на один кілометр пробігу автомобіля тощо [3].

У практиці господарювання важливо знати не лише якість окремих виробів, але й загальний рівень якості усієї сукупності виготовлюваної підприємством продукції. З цією метою застосовують певну систему загальних показників. Основними з них є:

• частка принципово нових (прогресивних) виробів у загальному їх обсязі;

• коефіцієнт оновлення асортименту продукції;

• частка виготовлюваної продукції, на яку одержані сертифікати;

• частка продукції для експорту у загальному її обсязі на підприємстві;

• частка виробничого браку (бракованих виробів);

• відносний обсяг сезонних товарів, реалізованих за зниженими цінами.

Проаналізувавши показники якості, можна навести приклади сучасних концепцій управління якістю продукції, які  повинні впроваджуватись на підприємствах для успішного їх функціонування та завоювання певних позицій своєю якісною продукцією.

У світовій практиці широко використовуються системи менеджменту якості за стандартами ISO серії 9000 (вимоги до системи управління), екологічного менеджменту за стандартами ISO серії 14000 (вимоги до управління навколишнім середовищем), статистичні методи керування якістю, концепція загального управління якістю - TQM (Total Quality Management), концепція "Шість сигм", принципи бенчмаркінгу, Отже, проаналізуєм кілька прикладів  концепцій сучасних систем управління якістю.

Найпоширенішою є система управління якістю за стандартом ISO 9000. Головне завдання ISO - сприяти розробці всесвітньо визнаних стандартів, правил та інших аналогічних документів з метою полегшення міжнародного обміну в усіх галузях народного господарства.

Стандарт ISO 9001:2001 встановлює вимоги до системи управління якістю, якщо підприємство має необхідність продемонструвати свою спроможність поставляти продукцію, що відповідає вимогам споживачів та галузевим вимогам; зорієнтоване на підвищення задоволеності споживачів завдяки результативному застосуванню системи.

Стандарт ISO 9001 регламентує такі аспекти діяльності підприємства: визначення політики і цілей; розробка планів; аналіз їх виконання і вимір ефективності; проведення коригувальних і попереджуючих дій.

Стандарт ISO 14001 пропонує простий гармонійний підхід до управління охороною навколишнього середовища для всіх організацій.

Стандарти ISО серії 9000 рекомендовані як основа для розвитку будь-якого підприємства, його просування до досягнення ділової досконалості й підвищення конкурентноздатності [4].

Шляхом до досягнення високого рівня досконалості є система TQM (Total Quality Management) - загальне управління якістю, розроблена у 1980 -1990 рр. Демінгом, Кросбі, Джураном, Ісікавою.

Фундаментальні концепції цієї системи можна подати так: орієнтація на результат; концентрація уваги на споживачах; лідерство та відповідність цілям; управління на основі процесів і фактів; розвиток персоналу та його залучення до вдосконалення; постійне навчання, інновації та вдосконалення; розвиток партнерства; відповідальність перед суспільством.

Нині TQM стає інтегральною концепцією загального менеджменту. Вона дозволяє об`єднати окремі функції і напрями управління з позиції забезпечення якості.

Як свідчить досвід передових світових підприємств, тільки усвідомивши ці принципи та зробивши їх основою своєї діяльності, підприємства можуть досягти високого рівня розвитку [5].

Висновки: Отже, формування й використання системи управління якістю дає змогу виявити постійний інтерес з боку підприємств до питань забезпечення якості продукції, що виробляється та підвищення її конкурентоспроможності на ринку. Тому, для контролю цієї системи рекомендуєм здійснювати контроль і показників якості та відповідності їх стандартам. Впроваджувати та застосовувати підприємствам сучасні концепції управління якістю для того, щоб їхня продукція відповідала вимогам стандартів та запитам споживачів.

Література:

1. Друзюк В. Система управління якістю - інвестиція в майбутнє / В. Друзюк, О. Федак // Стандартизація. Сертифікація. Якість. -2009. -№1. - С. 51-54.

2. ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. - На заміну ДСТУ ISO 9001-95, 9002-95, 9003-95. - К.: Держстандарт України, 2001. - 24 с.

3. Управління якістю продукції/ О.Й.Запунний, О.Д.Запунний, І.В.Полуда, С.М.Савченко, В.Д.Нємцов - К.: Київський політехнічний інститут, 1998. - 134с.

4. Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації - ISO : Довідник: в 3 т. / В.Л. Іванов (ред.), В.А. Павлюкова (уклад.). - Л. : Леонорм, 1998. - 259с. - (Нормативна база підприємства). - Т. 1. - 259с.

5. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учебное пособие / Межрегиональная академия управления персоналом. - К.: МАУП, 2000. - 194с.

E-mail: studento4k@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>