XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горчиця І.О. УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Горчиця Ірина Олександрівна, магістр

Уманський національний університет садівництва

УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ ЗМІНАМИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Активна участь України в процесах глобалізації зумовлює необхідність підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. В процесі діяльності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку підприємства агропромислового комплексу постійно стикаються з проблемами, джерелом виникнення яких є вплив зовнішнього оточення, яке характеризується мінливістю, непередбачуваністю та надзвичайною нестабільністю. За таких складних умов ключовим чинником успішного функціонування, розвитку, а подекуди і виживання підприємства, є швидкість і адекватність реакції його керівництва на зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі. Підприємства змушені пристосовуватися до таких змін шляхом пошуку нових ринків, удосконалення асортименту продукції та підвищення її якості, що викликає необхідність удосконалення управління підприємством з використанням концепції управління змінами. Ця концепція повинна охоплювати всі заплановані й контрольовані зміни в різних підсистемах підприємства: стратегічного і оперативного управління, організаційної структури, маркетингу, виробництва, технологій, фінансів, інновацій, кадрів, інформації тощо.

Застосування концепції управління змінами є запорукою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних сільськогосподарських підприємств.

Різні аспекти теорії та практики управління стратегічними змінами є предметом наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних вчених: Брукінга Є., Бауліної Т. В., Віханського О., Дональдсона Дж., Джорджа Дж. М., Друкера П., Єрмошенка М. М., Грязьової А. Г., Козаченка С.В., Котлера Ф., Кубра М., Клейнера Г.Б., Панченка Є.Г., Пилипенка А. А., Прокопенка І. І., Смирнової В. Г., Стелюк Б.Б., Уотермана Р., Ушанова Ю., Чендлера Алф., Шапіра В. Д., Шумпетера Дж., Широкової Г. В., Янга С., Харрінгтона Дж., Ярошенка Ф.О. та ін. Головними проблемами залишаються такі: дані дослідження не враховують специфіки вітчизняних сільськогосподарських підприємств і не обґрунтовують доцільність використання того чи іншого методу управління стратегічними змінами.

Цілеспрямовані управління стратегічними змінами на сучасному сільськогосподарському підприємстві неможливе без розуміння сутності змін. Зміни як філософська категорія характеризуються певним рухом, розвитком біологічних та соціальних систем [1]. у теорії та практиці менеджменту науковці розглядають зміни з трьох позицій: як новий стан [2]; як процес руху [3]; проте єдиного визначення змін в сучасній управлінській думці ще не надано. В загальному вигляді під «змінами» стосовно організації (підприємства) слід розуміти впровадження інновацій для перетворення діяльності організації у відповідності до вимог ринку.

Управління змінами - це складний процес, який будується на таких принципах: принцип програмно-цільового управління, системності управління, цілісності, правової визначеності, економічності, мотиваційного забезпечення, плановості дій, принцип логічної основи та зворотного зв'язку. Встановлені принципи зумовлюють необхідність формування концепції управління стратегічними змінами щодо розвитку підприємства, заснованої на системному підході.

Окрім використання принципу системності і ряду інших, для успішного проведення змін вище керівництво, незалежно від типу, сутності і змісту змін, повинне: скласти сценарій можливого опору змінам; провести заходи з метою послаблення прагнення до опору змінам; усунути чи зменшити до мінімуму реальний опір; закріпити проведені зміни.

Також для ефективного здійснення стратегічних змін необхідно застосовувати обґрунтовані методики управління стратегічними змінами. Для обґрунтування методів управління змінами необхідно спершу визначити базову стратегію змін, а далі на цій основі - спосіб упровадження змін. Залежно від способу впровадження змін далі визначаються методи управління змінами. Для визначення базової стратегії змін у ЗСП необхідно врахувати шість факторів: 1) стадія життєвого циклу підприємства за моделлю І. Адізеса; 2) стадія життєвого циклу галузі за моделлю М. Портера; 3) рівень стратегічного потенціалу підприємства за концепцію В. Тарасенка «64 стратегеми»; 4) стадія організаційного розвитку за моделлю М. Голоктєєва; 5) наявність управлінських функцій за моделлю (кодом) І. Адізеса «PAEI»; 6) попередній вдалий досвід застосування певних методів управління змінами.

Отже, управління сільськогосподарськими підприємствами здійснюється в умовах глобалізації ринкових відносин, підвищення конкуренції, а також динамічного і мінливого середовища. Тому підприємство, що прагне бути лідером серед конкурентів, повинне реагувати на зміни. За таких умов розвиток підприємства може бути забезпечений лише на основі стратегічного управління і особливо його складової управління змінами.

Управління стратегічними змінами - складний процес, що базується на ряді принципів,основним із яких є принцип системності. Даний процес має декілька етапів і обов'язково чітко сплановані дії.

Література:

1. Современный философский словарь / Под общей ред. В. Е. Кемерова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академический Проект, 2004. - 864 с.

2. Харрингтон Дж. Совершенство управления изменениями: пер. с англ. / Дж. Харрингтон; под ред. В. В. Брагина. - М.: Стандарты и качество, 2008. - 192с.

3. Бауліна Т. В. Управління процесом організаційних змін підприємств в умовах перехідної економіки: автореф. дис. ... к. е. н.: 08.06.01 / Т. В. Бауліна; Міжнародний науково-технічний ун-т. - К., 2004.

e-mail: irina-grchica@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>