XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гордеюк А.О. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЮВАННЯ

Гордеюк Алла Олександрівна
Національний аерокосмічний університет ім. М.Е. Жуковського „Харківськийй авіаційний інститут”

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЮВАННЯ

Заробітна плата є основним джерелом дохіду переважної більшості грамодян України, тому ії розмір повинен покривати їх витрати на задоволення різноманітних матеріальних та культурних потреб. У зв’язку з цим заробітна плата повинна бути так організована , щоб забезпезпечити реалізацію ії основних функцій, - відтворювальної і стимулюючої.
Визначенню функцій заробітної плати, в тому числі функції преміювання у системі оплати праці приділяється увага як в економічної так і в правничої літературі.
Спеціалісти з економічної теорії вважають, що відтворювальна функція заробітної плати полягає в тому, що вона виступає основним джерелом коштів на відтворення трудових здібностей працівників і повинна компенсувати вартість ії трудових послуг, забезпечуючи нормальну життєдіяльність кожної працюючої людини. Інакше говорючи, заробітна плата, що виконує віттворювальну функцію, повинна відшкодувати вартість робочої сили, чим забезпечується ії участь у процесі виробництва а на ринку праці.
Стимулююча функція передбачає використання заробітної плати для заохочення високоефективної праці. Рівень заробітної плати для цього повинен залежати від кількісних і якісних результатів індівідуальної праці кожного працівника, складності виконуваних робіт, кваліфікації і професійного досвіду працівника, його особистого внеску в кінцеві результати роботи [1, c.159].
Щодо юридичної літератури, то у нормативних актах з трудового права функції заробітної плати не визначаються, однак спеціалісти з трудового права також виділяють відтворювальну (відновлюючу) функцію заробітної плати і стимулюючу, як основні.
Відтворювальна функція полягає в тому, що розмір заробітної плати тісно пов’язаний з рівнем життя населення, з таким важливим соціальним стандартом як прожитковий мінімум, який характеризує мінімально допустимі умови відновлення активного фізичного стану людини.
Стимулююча функція зв’язана з дотриманням справедливих пропорцій, співвідношень, обліку розмірів заробітної плати з умовами і результатами праці [2, c. 300-301].
Метою цього дослідження є визначення функції преміювання.Однак з наведеного важко зробити однозначний висновок, саме, щодо функції преміювання. Щоб визначити основну функцію премювання, на наш погляд, доцільно звернутися до структури заробітної плати, яка визначена у ст. 2 Закону України „Про оплату праці”. Згідно з законом заробітна плата поділяеться на три структурні частини: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційни виплати.
Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників і посадових окладів для службовців. Отже премії у цю частину заробітної плати не входять.
Додактова заробітна плата є винагородою за працю понад встановлені норми, за трудові успіхи та винахідливість та за особливі умови праці. А премії, які включені в цю структурну частину заробітної плати, передбачені законодавством і виплачуються за сумлінне виконання виробничих завдань та функцій.
В інші заохочувальні та компенсаційні виплати входять винагороди за підсумками роботи за рік, а також премії за спеціальними системами і положеннями, які не передбачені актами чинного законодавства або проводяться понад встановлені ним норми [3, cт. 2].
Спеціалісти з трудового право коментують, що до додаткової заробітної плати відносять премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій, передбачені системою оплати праці і є систематичними виплатами, а до іншіх заохочувальних та компенсаційних виплат відносять премії, які виплачуються поза системою оплати праці за покращення окремих показників виробничої діяльності та як одноразові заохочення [2,с. 325-326]. Тобто структурний поділ заробітної плати зв’язується з системою оплати праці.
Основою організації оплати праці в Україні є тарифна система. В умовах тарифної системи діють дві основні форми оплати праці – відрядна і почасова. Виплата основної заробітної плати здійснюється у межах тарифної системи у відрядної або почасової формі. Саме основна заробітна плата повинна здійснювати відтворювальну функцію. Але що до стимулюючої функції, то ії основна заробітна плата може виконувати до певного моменту. Наприклад, досягнув самого високого розряду, робітник вже не може ставити завдання про підвищення розряду, а відповідно і отримання більш високої оплати за свою працю. Відомий спеціаліст з трудового права О.І. Працевський у своеї роботі ще з радянського періоду відзначав, що стимулюючі можливості тарифної системи у розвітку принципу матеріальної заінтересованості обмежані, але тарифна система є фундаментом, на якому будуються системи матеріального заохочення, так звані системи премій. Преміальні та заохочувальні системи, з точки зору вченого, повинні бути тим стимулюючим чинником, котрий розвиває ініціативу працівників. [4, c. 84-86].
У науково-практичним коментарі до законодавства України про працю, авторами якого є В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинскький записано, що „ з метою посилення стимулювання праці працівників застосовується почасово-преміальна та відрядно-преміальна системи оплати праці. Почасово-преміальна система оплати праці передбачає поєднання почасової форми оплати праці з преміюванням. Відрядно-преміальна система оплати праці передбачає поєднання відрядної форми оплати праці з виплатою премії (ст. 97 КЗпП) [5, c.458]. Таким чином, премії, які передбачені системою оплати праці (тобто відрядно-преміальною та почасово-преміальною системами), входять у додаткову заробітну плату та виконують функцію додаткового матеріального стимулювання працівників.
Щодо премій, які виплачуються поза системою оплати праці, то така умова їх виплати, як покращення окремих показників виробничої діяльності, відповідає визначенню стимулюючої функції заробітної плати, яка реалізується в залежності від кількісних і якісних результатів індівідуальної праці кожного працівника, хоча і не систематично. Такі премії безперечно є додатковим матеріальним стимулом, який сприяє творчої та сумлінної праці, тобто це форма додаткового заохочення.
З урахуванням вищевикладеного, можна зробити висновок, що основною функцією премії, як виплати, що входить у структуру заробітної плати, а відповідно функцією преміювання у системі оплати праці є стимулююча , тобто основне призначення преміювання - це додаткове стимулювання працівників у процесі здійснення їх трудової діяльності.
Література:
1. Основи економічної теорії / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих та ін.; За заг. ред. О.О. Мамалуя .- К.: Юрінком Інтер, 2003.- 480 с.
2. Трудове право України: Підручник/ За ред. Н.Б. Болотіної, Т.І. Чанишевої .- 2-ге вид., стер.-К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001.- 564 с.
3. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР// Відомості Верховної Ради України .- 1995.- № 17.- ст. 2.
4. Процевский А.И. Заработная плата и эффективность общественного производства: Монография: Научное издание.- Х.: Вища школа, 1975 .- 167 с.
5. Ротань В.Г. та ін. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський.- 6-те вид., доп. і перероб.- К.: А.С.К., 2006.- 976 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>