XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горелова Л.М., Бернацька Г.С. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ CТУДЕНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ.

Презентація як засіб формування професійного інтересу cтудентів до  вивчення іноземної мови

Горелова Л.М. старший викладач кафедри іноземних мов МДАУ

Бернацька Г.С. викладач кафедри іноземних мов МДАУ

       На сучасному етапі розвитку суспільства, коли англійська мова має глобальне розповсюдження, коли зростають міжнародні зв'язки нашої країни зі світовою спільнотою в різних галузях культури і науки, надзвичайно актуальною є проблема формування і виховання кваліфікованих фахівців, які володітимуть навичками і вміннями професійного англомовного спілкування та можуть проводити наукові дослідження, користуючись англомовною літературою з фаху, науковими матеріалами з Інтернет - ресурсів.

        Навчаючись на старших курсах, студенти виїжджають за кордон за різноманітними освітніми програмами, беруть участь у міжнародних конференціях та у безпосередньому спілкуванні з іншомовними студентами, професорами, фахівцями. Таке спілкування потребує не лише навичок сприймання іноземної мови на слух, але й умінь коментувати повідомлення, факти, робити порівняння, проводити аналогії, брати участь у дискусіях, і не тільки робити дослідження на тему з фаху, а також презентувати свої матеріали англійською мовою. «Словник сучасної англійської мови» Лонгмана дає таке визначення слову «презентація»: "an event at which a new idea is described and planned"( подія, під час якої пояснюється та описується нова ідея). Програмою з іноземних мов для вищих закладів освіти передбачається навчання студентів професійно спрямованого монологічного і діалогічного мовлення. Монологічному мовленню, а саме - презентації, присвячує своє дослідження Н.Л.Драб, який вважає, що для гарантії успішної презентації необхідне виконання раціональної системи вправ. Презентація - доповідь має містити інформацію про стан процесу у тій галузі, якій вона присвячена, чітке формулювання теми, огляд ситуації про яку йдеться, висновки з теми англійською мовою. Проблема навчання професійно спрямованого монологу - презентації знайшла відображення в роботах вітчизняних та закордонних науковців - Л.Ю.Ємельянова, О.С.Большакова, V.Benson, B.Coffey, C.Kennedy, A.Waters, P.Strevens, які пропонують системи навчання професійного монологічного мовлення, розглядають проблеми, пов'язані з навчанням на основі спеціалізації. На жаль, у дослідженнях попередників не приділяється увага таким аспектам, як формування професійного інтересу до вивчення іноземної мови у процесі підготовки професійно спрямованого діалогу на старшому етапі навчання в закладах вищої освіти.

       Тому метою нашого дослідження є визначення засобів формування стійкого професійного інтересу до вивчення англійської мови у процесі підготовки професійно спрямованого монологу, а саме презентації - доповіді на тему з фаху.

      Оскільки питання щодо засобів формування професійного інтересу до вивчення англійської мови у студентів на старших курсах  у процесі підготовки презентації - доповіді як відносно самостійне не розглядалося, завданням нашого дослідження є:

- визначення засобів формування професійного інтересу до вивчення англійської мови у студентів на старших курсах  у процесі підготовки презентації - доповіді;

-  визначення прийомів публічного мовлення, якими необхідно володіти, щоб стати хорошим доповідачем - презентатором. 

       Студенти на старшому етапі навчання повинні вміти висловлювати свої думки іноземною мовою, давати оцінки фактам, подіям, володіти прийомами переконання співрозмовника, наводячи докази, аргументуючи висновки, спонукаючи його до реакції на висловлювання або до дискусії, тобто студенти повинні бути творчими і критично мислячими особами з ознаками індивідуальності. Працюючі самостійно над підготовкою презентації - доповіді, студенти опрацьовують матеріали підручників, читають статті, монографії, ведуть пошук в Інтернеті. Інформація, яку вони отримують, має бути цікавою, значною відповідати їх інтересам. У студентів старших курсів існує понятійне мислення (І.А. Рапопорт), що є вищою формою пізнання об'єктивної дійсності. Воно ґрунтується на здобутих знаннях та попередньому досвіді. Виходячи з цього, студенти опрацьовують інформацію, знаходять нові зв'язки між фактами та явищами, встановлюють їх взаємозв'язок і взаємозумовленість. Їх мислення стає більш критичним, глибоким і гнучким. На його основі засвоюються знання, зростає відповідальність у ставленні до успішного дослідження. Розумова діяльність старшокурсників має організований характер: вдосконалюється самоконтроль, розумова праця характеризується цілеспрямованістю, яка пов'язана з планами на майбутнє, з інтересами і поглядами на життя, із засвоєнням прийомів розумової праці. Пізнавальні інтереси стають більш широкими і багатогранними, закріплюється інтерес до практичного оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування.

Отже, спираючись на багаторічну викладацьку практику та беручі до уваги результати нашого дослідження, можна  зробити такі  висновки:

1.У процесі формування професійного інтересу до вивчення англійської мови у обдарованої молоді необхідно пропонувати таку тематику і автентичний матеріал, що відповідають інтересам студентів.

2. Слід звертати пильну увагу на правильну організацію тактики публічного мовлення, що сприятиме ефективності сприймання матеріалу, що презентується.

Література

•1.      Драб І.М. Комплекс вправ для навчання іншомовного професійного мовлення студентів - економістів // Іноземні мови.-2003.- №2.-с.17-23.

•2.      Іщенко І.Н. Дослідження типових ситуацій ділового англійського мовлення спеціалістів з економіки // Іноземні мови.-2000.- №2.-с.31-33.

•3.      Brenster E. Vocationally Oriented Language Learning: problems, possibilities, perspectives. - Wien: Braumiller, 1995. - 285p.

 

e-mail: fides_spes_amor@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>