XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горєлова О.В. ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

Горєлова Оксана Володимирівна

Вчитель вищої категорії, старший вчитель

Ізмаїльський політехнічний ліцей,

Ізмаїльський факультет Одеської національної морської академії (сумісник), асистент

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ

Завдання математики - не навчання лічби,
а навчання прийомів
людського мислення під час лічби.
Л. Толстой

Вся сучасна наука: фізика, хімія, економіка тощо не лише використовує математичні методи, а й будується за математичними законами. Шлях в сучасну науку й техніку, просто в сучасне життя пролягає крізь математику - звідси й актуальність рівня математичної освіти.

Справа полягає не тільки в тому, що людина в сучасному світі має орієнтуватися у кількісних і просторових співвідношеннях, виконувати елементарні арифметичні обчислення, а, й у тому, що вивчення насамперед математики формує культуру логічного мислення. І практично кожна нормальна дитина може опанувати основи математичної розумової діяльності.

От що писав з цього приводу відомий український математик В. Єрмаков: «Говорять, що для вивчення математики необхідні особливі здібності; ця думка помилкова; для математики необхідне логічно правильне мислення. Якщо виховання правильне - ця здібність може бути розвинута у кожної дитини. Мета шкільного навчання має полягати в розвитку логічно вірного мислення».

Фахівці з методики викладання математики, які складають навчальні програми для шкіл різного профілю, часто ставлять запитання про те, які саме розділи математики необхідні у тій чи іншій професії. У наш час стрімкого розвитку науки й техніки, нових технологій, коли деякі професії відмирають, а на їх місці виникають нові, відповісти на це запитання досить важко. Враховуючи широкий спектр професій, ще важче передбачити майбутні професії учнів конкретного навчального закладу. Програми мають забезпечити базову математичну підготовку на випадки різних професій.

Хотілось би порушити питання про власні проблеми в сучасній математичній освіті школярів та шляхи їх подолання, і також звернути  увагу до них тих, від кого ці питання залежать...

В процесі сучасного навчання дітей виникають загальні проблеми:

По-перше, це - загальне інформаційне перенавантаження дітей (через засоби масової інформації, телекомунікації, ...). Шлях:  введення цензури на об'єм, зміст та час подачі інформації з урахуванням вікових особливостей дитини.

По-друге, це - самоусунення батьків від контролю над виконанням домашніх завдань учнями десь приблизно з 5-го класу... Шлях: психологам, соціальним педагогам доцільно розробити Програму батьківського всеобучу «Підтримка дитини протягом навчання» з конкретними пропозиціями щодо недопущення, усунення або вирішення поточних проблемних ситуацій, пов'язаних  з погіршеним ставленням підлітка до навчання. Матеріали такого всеобучу мають прийти на допомогу і батькам, і учням як вправи відповідного тренінгового заняття.

По-третє, це - замала кількість годин на вивчення математики в 5-8 класах 12-річної школи. Шлях: звільнення до 5 годин варіативної складової навчального плану загальноосвітніх закладів для організації якісної передпрофільної освіти,  в тому числі, і для вивчення математики.

По-четверте, це - невиправдане вилучення креслення з навчальних планів 8-9 класів.  Креслення, безумовно, було підтримкою для вивчення стереометрії в 10-11 класах. Шлях: Введення в Навчальні плани 8-9 класів предмету «Креслення».

Професійно - математичні питання, що мають місце в курсі вивчення математики  з 5-го класу до 11 (12) - го класу

•1)     Проблема наступності «початкова школа - середня ланка (ступінь)», коли проявляються: розбіжність в методиці розв'язування задач, рівнянь та в рівнях складності завдань...

ШЛЯХ: вдосконалити Програму вивчення математики, а, відповідно, й підручники, й дидактичні матеріали у співставленні 3-4 класів з 5-6 класами.

•2)     Проблема вивчення геометричного матеріалу в 5-му класі в рамках вивчення теми «Натуральні числа» - вона для багатьох учнів «губиться» серед різноманітності завдань на розрахунки з натуральними числами.

ШЛЯХ: виділити в 5 класі окрему тему для вивчення всіх відомостей з основ геометрії: відрізок, кут, тощо та вивчати її після вивчення «Натуральних чисел», а закріплювати її «Повторенням» наприкінці навчального року (з дробовими значеннями вимірів, одночасно відпрацьовуючи дії з розрядними одиницями).

•3)     Проблема розвитку просторової уяви підлітків та можливості практичного застосування математичних знань.

ШЛЯХ:  В Програму 6-го класу ввести той геометричний матеріал, що вже колись був - «Циліндр. Конус» - як основи стереометрії, та як продовження вивчення тіл (наступність з 5-го класу: паралелепіпед, куб - многогранники, циліндр, конус, куля - тіла обертання).

•4)     Проблема вивчення основних «китів» шкільного курсу алгебри: формул скороченого множення та їх застосування, розкладання на множники кількома способами та інших, що закладаються в 7-му класі.

ШЛЯХ: як основу якісного вивчення алгебри в подальшому, закріпити результативний заліковий модуль за курс «Алгебра -7» шляхом письмової роботи, та за результатом якої пропонувати учням, що стають 8-класниками додаткове (поглиблене) вивчення математики або в конкретному класі, або на факультативі - в рамках передпрофільної освіти.

•5)     Проблема вивчення основних «китів» шкільного курсу геометрії: аксіом, теорем, властивостей фігур, та інших, що закладаються в 7-8-х класах.

ШЛЯХ: як основу якісного вивчення геометрії в подальшому, закріпити модуль за курс «Геометрія - 7-8» шляхом усного заліку та за результатами якого пропонувати учням, що стають 9-класниками додаткове (поглиблене) вивчення математики або в конкретному класі, або на факультативі - в рамках передпрофільної освіти.

Мета такої роботи в середній школі: надати учням можливість переходити в клас/групу учнів на заняття, де поглиблено вивчатиметься певний предмет, зокрема - математика. Темою та змістом таких занять має бути «паралельна» шкільному курсу математика з доповненнями стосовно варіантів//способів//випадків розв'язування тематичних задач. По завершенню 9-го класу - вибір профільної освіти...

•6)     Найбільш гостра проблема - проблема міжпредметних зв'язків, від якої потерпають: географи, коли раніше за математиків знайомлять з мапою та використовують масштаб; фізики, коли використовують стандартний вид числа або пояснюють степені та будують графіки функцій; хіміки, коли складають пропорції або з відповідної формули виражають одну зміну через іншу, ... Від цієї проблеми страждають і самі ж викладачі математики, бо учні не бачать, де, коли і як саме використовують математичні твердження, закони,  для чого їм потрібні набуті знання, уміння, навички.

ШЛЯХ: В 7-му класі ввести Програмою вивчення «Стандартного вигляду числа» та «Степені з цілим показником», «Наближені обчислення» та вивчати їх окремо на практичних прикладах з переходом одиниць вимірювання в єдину систему (паралельно з початком вивчення фізики) та розрахунками атомних мас (паралельно з початком вивчення хімії).

•7)     Проблема послідовності вивчення тем в курсі «Геометрія - 9». На сьогоднішній день, сучасна Програма пропонує «Початкові відомості зі стереометрії», яку доцільніше, на наш погляд, буде вивчати на початку 10-го класу.

ШЛЯХ: Передбачити Програмою наступну послідовність вивчення тем: 1.Многокутники. Правильні многокутники. Подібність многокутників. 2.Вектори на площині. 3. Декартові система координат. 4. Геометричні перетворення фігур на площині. 5. Розв'язування трикутників. 6. Векторний метод (узагальнення курсу «Геометрія 7-9» за рахунок вилучення теми «Початкових відомостей зі стереометрії»  через застосування векторного методу розв'язування задач.     

7. Повторення.  Резерв.

•8)     Проблема вивчення розділу «Тригонометрія» в 10-х класах.

ШЛЯХ: ввести тему «Тригонометричні тотожності» в курс «Алгебра 9» (вивчати паралельно з вивченням теми геометрії «Розв'язування трикутників» за рахунок збільшення годин на вивчення «Алгебри 9».

На це все, до речі - те, що ми колись мали, замало 4-х годин на вивчення математики  в середній ланці (ІІ ступені) навчання!!!

Проблема вимушеної зміни профілю навчання у старшокласників (через зміну місця проживання, а значить і школи і, можливо, профілю; через бажання змінити профіль навчання в рамках однієї школи; ...). Наприклад, це відчувається, коли до 11 класу суспільно - гуманітарного профілю приходить учень (з іншої школи, міста) та «має знати» показникові, степеневі та логарифмічні функції й приступати до вивчення границь, похідної, але ж в його школі був інший профіль і учень змушений самотужки надолужувати цей розділ...

ШЛЯХ:  Передбачити зміни в Програмах профільного навчання в 10 - 11 (12)-х класах з метою паралельного вивчення тем в різнопрофільних класах (не лише математики).

•9)      Проблема наповнюваності профільних класів, яка , звісно, має можливість бути розглянутою на місцевому рівні, але, частіше за все, не може бути розв'язаною через скудність місцевих бюджетів.

ШЛЯХ: 1) Закріпити законодавчо на державному рівні максимальну кількість учнів для відкриття профільних класів - не більше 20 осіб.

 2) Передбачити поділ класу фізико-математичного профілю на групи для практично-семінарських занять з фізики / математики / інформатики.

 

Зрозуміло, що всі вище зазначені проблеми впливають на якість підготовки випускників до складання зовнішнього незалежного тестування, а також на здатність майбутніх студентів опанувати програмний матеріал не тільки з вищої математики, а також і сумісних дисциплін.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>