XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горобець Н.Л., Стахова Н.І., Коломицева С.І. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.

Рубрика: Економіка

Студенти Горобець Н.Л., Стахова Н.І.

 ДонНУЕТ

 Керівник: Коломицева С.І.

ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

На сучасному етапі з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення якомога більше потенціальних споживачів кожному підприємству необхідна ефективна організація управління асортиментом та якістю товарів, що обумовлює актуальність вибраної теми дослідження, його мету та зміст. Розробкою цієї проблеми займаються вітчизняні вчені, зокрема: Балабанова Л.В., Бондаренко І.В., Дубницький В.І., Старостіна А.О., Бриндіна О.А.

Метою дослідження є оцінка чинної практики управління асортиментом та якістю товарів у приватних підприємствах роздрібної торгівлі та розробка рекомендацій щодо його удосконалення на засадах маркетингового підходу.

Дослідження проводилось на основі використання вторинної інформації за результатами діяльності ПП "Дует" та первинної інформації, одержаної шляхом проведення опитування, анкетування співробітників та покупців. Для аналізу були використані в сукупності методи: SWOT-аналіз, матриця БКГ, АВС та ХУZ-аналіз.

Матриця БКГ дала змогу здійснити групування товарів за допомогою рекомендованих критеріїв ранжування. За результатами аналізу 21% асортименту товарів становлять „Зірки", які приносять основний прибуток підприємству; 61% - „Важкі діти", які є найбільш перспективними товарами та характеризуються високим попитом; 16% - „Дійні корови" та лише 2% - „Собаки". Результати свідчать про не досить ефективне управління асортиментом товарів на підприємстві. Аналіз дозволив дійти висновку, що товари категорії "Важкі діти" є також не досить збалансованими.

АВС-аналіз дозволив визначити частку конкретних товарних класів у загальному обсязі продажу та розподілити їх згідно з рівнем рентабельності. Товари класу А складають 62% від обсягу продажу, на клас В приходиться 26%, клас С - 12%. Отже, асортимент пива у ПП "Дует" складають: 21% - найбільш рентабельні товари; 26% - менш рентабельні товари та 12% - товари з низьким рівнем рентабельності.

Сутність ХУZ-аналізу полягає у структуризації споживання товарів за факторами стабільності споживання та можливості його передбачення. При цьому споживання товарів з групи Х має постійний характер, мінливість випадкова (до 20% на рік), тижнева передбаченість споживання певного товару складає більше 95 %. Група У характеризується певними тенденціями споживання або мінливість (20-50% на рік), тижнева передбаченість споживання - не менше 70 %. Потреба у групі Z є стохастичною, мінливість споживання складає більше 59 % на рік, недільна передбаченість - менш ніж 70%.

Важливим етапом формування товарного асортименту виступає діагностика його конкурентоспроможності. Згідно з проведеним аналізом, середню потенційну конкурентоспроможність мають усі товари, тому що у склад асортименту ПП "Дует" входять товари, які можна віднести до брендів.

Оцінка товарного ризику показала, що фактори безпосереднього товарного ризику складають 15 балів, об'єктивні фактори, що мають опосередкований вплив на рівень товарного ризику (політико-правовий і економічний ризики) - 13 балів;суб'єктивні та об'єктивні фактори, що мають опосередкований вплив на рівень товарного ризику (соціально-демографічний, науково-технічний, ринковий, закупівельний, збутовий, інноваційний ризики) - 27 балів. Таким чином, майже всі марки товарів знаходяться у зоні допустимого ризику, у зоні критичного ризику знаходиться лише торговельна марка „Славутич".

Оцінка соціально-економічної ефективності у ПП "Дует" була проведена за допомогою системи кількісних та якісних показників. Інтегральний показник соціальної ефективності має середній рівень та становить 37,04  бали. Інтегральний показник економічної ефективності теж має середній рівень та становить 39,14 балів.

Таким чином, на основі проведеного аналізу управління асортиментом та якістю товарів у ПП "Дует", були розроблені наступні рекомендації на засадах маркетингу:

•Ø     забезпечити більшу збалансованість товарного портфелю, збільшити кількість рентабельних товарів шляхом впровадження комплексної системи управління асортиментом та якістю товарів(КСУЯТ), що з'єднує наступні функціональні системи: систему управління товарним асортиментом(СУТУ), систему управління життєвим циклом товарів (СУЖЦТ), систему управління якістю та конкурентоспроможністю товарів (СУЯКТ), систему маркетингового товарного аудиту(СМТА) та систему формування стратегії управління асортиментом та якістю товарів; використовувати конкуруючу стратегію: стосовно активності до початку конкурентної боротьби - випереджаючу стратегію та стратегію оточення; стосовно активності у ході конкурентної боротьби - стратегію розпорошення уваги та стратегію „Партизанської війни"; стосовно активності щодо запобігання конкурентної боротьби - стратегію обходу конкурентів та стратегію протидії.

•Ø     більшу увагу слід  приділяти інформаційним ресурсам, збутовій політиці та політиці просування.

        Якщо підприємство у своїй діяльності буде дотримуватися зазначених пропозицій, воно має змогу підвищити прибутковість своєї діяльності в довгостроковій перспективі.

Література:

1.Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія / Л.В. Балабанова,  О.А. Бриндіна. - Донецьк: ДонДУЕТ, 2006.

2.Ткаченко Н.Б. .Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. - К. КДТУ, 2000.


Один комментарий к “Горобець Н.Л., Стахова Н.І., Коломицева С.І. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ЯКІСТЮ ТОВАРІВ У ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ.”

  1. Олександр:

    Написання дипломних, курсових, контрольних робіт
    Приклади робіт з комерційної діяльності
    http://diplomservis.com.ua/index.php?page=predmety&predmet_id=47


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>