XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Горжу Л.І. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ст.викладач каф.сучасних європейських мов Горжу Л.І.

ЧТЕІ КНТЕУ

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВНЗ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Інтеграція України у світовий простір, розширення політичних, економічних і культурних зв'язків з іншими країнами ставлять нові вимоги до професійної підготовки сучасних фахівців. Зміни в політичному, соціальному, культурному, економічному житті країни й світу потребують високої ефективності навчання та виховання висококласних кадрів у цілому і підготовки до професійної діяльності зокрема. Завданням професійної освіти стає не тільки формування професійних знань, умінь та навичок, але й формування орієнтації на постійне підвищення своєї професійної компетенції, розвиток уміння спілкуватися, використовуючи слово як комунікаційний засіб для вирішення професійних завдань в умовах розширення міжнародних відносин. Тому стає актуальною проблема підготовки майбутніх фахівців до іншомовного професійного спілкування.

Проблема формування культури спілкування як важливого чинника професіоналізму майбутніх спеціалістів знайшла відображення у працях Г.В. Бороздіної, П.В. Веселова, В.С. Грехньова, О.І. Даниленко, М.С. Дороніної, І.О. Ільяєвої, О.М. Казарцевої, В.І. Кнорринга, Ф.О. Кузіна, С.В. Мельникової, Т.В. Мішаткіної, З.С. Смєлкової, І.І. Тимченко, Ю.М. Тундикова, та ін.

Актуальність, недостатня теоретична й методична розробленість окресленої проблеми, визначені суперечності зумовили вибір теми дослідження.

Саме від рівня культури ділового спілкування значною мірою залежить успішність діяльності фахівця економічного напрямку, який повинен уміти добре орієнтуватись у різноманітних комунікативних ситуаціях, обирати адекватні засоби, способи і прийоми спілкування, правильно, логічно та переконливо виражати свої думки, налагоджувати продуктивні взаємини з партнерами. Високий професіоналізм, сформованість ціннісного кругозору та широка ерудиція - це ще неповний список вимог до сучасного фахівця. Майбутній фахівець повинен вміти прогнозувати кон'юнктуру ринку та паралельно враховувати соціальні, психологічні, політичні та ін. фактори, що дозволить вибрати пріоритетні напрямки у професійній підготовці. Але найголовнішою вимогою сьогодні, що забезпечить майбутньому фахівцеві конкурентоспроможність на ринку праці, є поєднання вузького професіоналізму та універсальності.

Невідповідність професійно важливих якостей, пов'язаних із діловим спілкуванням, розвитку вимогам до діяльності майбутнього фахівця призводять до тривалої адаптації молодого фахівця у виробничих ситуаціях. Тому вирішення проблеми розвитку вмінь та навичок, пов'язаних із володінням основами ділового спілкування у внз є необхідною умовою підвищення якості професійної підготовки. Сформованість таких вмінь ділового спілкування створює основу для повного використання випускниками внз своїх творчих сил, здібностей та талантів.

Базуючись на провідній концепції професійної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства - концепції неперервного навчання, «навчання впродовж життя» (так звану концепцію LLL - lifelong learning) - можна стверджувати, що здійснити підготовку компетентного, успішного, конкурентноспроможного спеціаліста економічної сфери можливо лише за умови сформованості в нього культури іншомовного професійного спілкування, що вимагає оволодіння відповідними вміннями.

Оволодіння вміннями іншомовного професійного спілкування дозволить повною мірою використовувати можливості сучасних іншомовних інформаційних джерел для підвищення свого професійного рівня, бути повноправним учасником діалогу із зарубіжними колегами; за необхідності реалізувати свій професійний потенціал за кордоном.

         Опанування іноземною мовою розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування іноземною мовою: працювати з відповідною іноземною літературою з фаху, брати участь у бесідах та міжнародних конференціях, писати статті та інші наукові матеріали іноземною мовою, листуватися з іноземними партнерами. Набуття комунікативної компетенції здійснюється відповідно до основних положень теорії мовної діяльності та комунікації, а мовний матеріал розглядається як засіб реалізації відповідного виду мовної діяльності.

Отже, останнім часом стали приділяти більше уваги культурі ділового спілкування іноземними мовами, але масштаб дослідження ще не досягнув необхідного рівня. Кількість годин, відведених навчальними планами внз економічного напрямку на вивчення даного аспекту, повинна бути значно збільшена, а підхід до організації навчання уніфікованим. Саме це дозволить  врахувати принципи системності, комунікативної та професійної спрямованості навчання, інтерактивності, інтеграції та мовленнєво-розумової активності, що покладені в основу курсу та виконати завдання даної дисципліни.

Література:

1. Руденький Е.В. Основи психотехнологии общения менеджера: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЕиУ, 1997. - 180 с.

2. Рукас Т.П. Формування культури ділового мовлення в майбутніх менеджерів: Дис. канд. пед. наук - Київ, 1998. - 173 с.

3. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Основы речевой коммуникации: Учеб. для вузов / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. - М.: ІИНФРА-М, 1997. - 272 с.

 

e-mail: lesya.horzhu@gmail.com

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>