XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гостєва Т. Л. ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Гостєва Т. Л.

Запорізький педагогічний коледж

ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Дошкільне навчання іноземних мов сьогодні набуло значного поширення, адже входження України в європейський освітній простір, міжнародний обмін інформацією в різних галузях знань значною мірою впливають на підвищення статусу іноземної мови як важливого засобу комунікації [5, с.5]. «Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства» [1].

 У «Вступному слові на нараді МОНУ з питань вивчення іноземних мов у ДНЗ та початковій школі» міністр освіти і науки України І.Вакарчук наголосив на необхідності раннього старту у вивченні іноземних мов - починаючи з дошкільних років [3, c.4-5]. З 2009-2010 навчального року в практику роботи ДНЗ було впроваджено Базову програму розвитку дитини «Я у світі», якою передбачено вивчення іноземної мови як складової навчання за вибором. У зв'язку з такими нововведеннями у дошкільній освіті постає питання фахової підготовки вчителів іноземних мов дошкільних навчальних закладів як надзвичайно актуальне. Оскільки сучасний вчитель іноземної мови дітей дошкільного віку - це професіонал, який орієнтується в наукових досягненнях психолого-педагогічної науки, володіє традиційними та інноваційними технологіями навчання, виховання і розвитку дітей, здатний до саморозвитку, самовдосконалення, самомоделювання та самопроектування в різних сферах життєдіяльності.

Сьогодні досить часто якість професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя розглядається через поняття «професійна компетентність». Ми підтримуємо думку вчених, які визначають професійну  компетентність  як  систему  знань, навичок  та вмінь  вчителя,  як  одну  зі  сходинок  професіоналізму,  тобто  як  систему  способів  діяльності, психологічних якостей, необхідних учителю для здійснення педагогічної діяльності, виокремлюючи в структурі  компетентності  певний  набір  компонентів;  як  ідею  імітаційного  моделювання  заданої структури педагогічної діяльності [2; 4]. Підготовка вчителів іноземної мови до роботи в сучасній дошкільній  ланці  освіти, зазначає Т. Шкваріна,  має  на  меті  формування  професійної  компетентності  як  інтегрованої характеристики  особистості,  що  об'єднує  знання,  навички,  вміння,  креативність,  ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль  особистості, здатність адекватно користуватися іноземною мовою  у  професійних  цілях [6].

Н.Кузьміна визначає такі компоненти педагогічної компетентності: 1) спеціальна компетентність - знання та досвід діяльності в межах навчальної дисципліни та спеціальності, знання способів розв'язання творчих завдань; 2) методична компетентність - володіння різними методами навчання, знання психологічних законів, закономірностей і механізмів засвоєння знань і вмінь у процесі навчання; 3) диференціально-психологічна компетентність  -  уміння виявляти особистісні якості, визначати й ураховувати емоційний стан суб'єктів навчання, уміння грамотно будувати взаємостосунки; 4)  аутопсихологічна  компетентність  -  уміння  усвідомлювати  мету, сенс, зміст і результати власної діяльності, знання про способи професійного самовдосконалення, уміння бачити причини недоліків у своїй діяльності; 5) психолого-педагогічна компетентність - володіння педагогічною діагностикою, уміння будувати педагогічно доцільні взаємини із суб'єктами навчання та здійснювати  індивідуальну роботу на основі результатів  педагогічного  діагностування [4].

У процесі спеціалізованої підготовки в майбутнього вчителя іноземної мови дітей дошкільного віку треба сформувати інтегровану іншомовну  професійну компетентність (лінгвістичну,  лінгвокраїнознавчу, комунікативну,  навчально-пізнавальну  та  лінгвометодичну);  психолого-педагогічну  компетентнцію в галузі  дошкільної  освіти;  методичну  компетентнцію  з  методики  навчання  іноземної  мови  дітей дошкільного віку[6]. На нашу думку, в структурі фахової компетентності учителя іноземної мови доцільніше виділити ключові (що стосуються особистості людини, суб'єкта діяльності, комунікації, соціальної взаємодії), базові (педагогічна, психологічна, комунікативна,  дослідницька, рефлексивна, творча, організаційно-проектувальна) та спеціальні компетенції (методична, мовленнєва, прикладна, ігрова, акторська, адаптивна, музична тощо). Кожна компетенція наповнюється відповідними професійними знаннями та вміннями, які формуються в умовах, максимально наближених до реальної професійної діяльності вчителя іноземної мови у ДНЗ.

Література:

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш; Авт. кол-в: А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч  та ін. - К.: Видавництво, 2012. - 26 с.

2. Бігич О.Б.  Методична  освіта майбутнього вчителя  іноземної мови початкової школи:  монографія / О.Б. Бігич. - К.: ВЦ КНЛУ, 2004. - 278с.

3. Вакарчук І. Вступне слово на нараді МОНУ з питань вивчення ІМ у ДНЗ та початковій школі // Іноземні мови в дошк.навч.закладах. - 2009. - №3. - С. 4-14.

4. Кузьмина  Н.В. Профессионализм личности преподавателя  и  мастера  производственного обучения  /  Н.В. Кузьмина.  -  М.:  Высш.  школа,  1990. - 162 с.

5. Шкваріна  Т.М.  Англійська  мова  для  дітей  дошкільного  віку  (програма,  методичні  рекомендації):  навч. посібник / Т.М. Шкваріна. - К.: Шкіл. світ, 2008. - 112 с.

6. Шкваріна Т.М. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя іноземної мови дошкільної ланки освіти//www-center.univer.kharkov.ua›vestnik/full/129.pdf


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>