XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гражданкіна А.В. ВАЛЮТНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИКИ. СПОСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ

Бакалавр, Гражданкіна Анастасія Вадимівна

Чернівецький торгово-економічний інститут КНТЕУ

ВАЛЮТНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ РИЗИКИ. СПОСОБИ БОРОТЬБИ З НИМИ

В кожній країні є свої гроші. Вони є засобом обміну, або платежу, одиницею розрахунку, мірою вартості та засобом накопичення. Причому не тільки на внутрішньому, а й на зовнішньому ринках в якості національної валюти. Так як між країнами світу існують міжнародні економічні зв'язки (міжнвродна торгівля товарами та послугами, міжнародний рух капіталу та інше) у всіх галузях то і відбувається рух грошей між цими країнами. У світі не існує єдиної грошової одиниці в якій би виражались всі грошові операції, тому, проведення розрахунків між національними грошовими одиницями країн встановлюється відношення, яке називається валютним курсом і він визначає перебіг комерційних відношень та їх рентабельність.

Постійні коливання курсу, нестабільність економічних відносин, неврегульований перебіг різного роду операцій стають причиною виникнення ризиків.

Ризик - це можливе понесення збитку внаслідок заняття комерційною діяльністю.

Отож, метою даної статті є дослідження причин виникнення ризиків, їх наслідки та способи боротьби з ними.

Існують такі види ризиків:

•·        валютні ризики

•·        комерційні ризики

•·        ризик втрати товару від пожежі та іншого стихійного лиха;

•·        ризик знищення або псування вантажу при транспортуванні;

•·        ризик втрати товару від недбалості працівників підприємства (бій);

•·        ризик від ймовірної нечесності службовців, що може нанести матеріальний збиток фірмі;

•·        ризик невиконання договірних зобов'язань партнера (контрагента), від чого залежить прибуток підприємства; ризик припинення ділової активності підприємства.

Наявність чинника ризику є могутнім стимулом підвищення відповідальності за комерційні рішення, що приймаються, економії коштів і ресурсів.

При здійсненні валютних операцій важлива роль відводиться валютним ризикам. Не варто недооцінювати вплив цього фактора. Неврахування валютних ризиків може звести нанівець всі сподівання очікуваного прибутку, або ж зовсім призвести до значних втрат і збитків.

Під валютним ризиком розуміють можливість грошових втрат в результаті коливань валютних курсів. Розрізняють «конверсійний» (готівковий) ризик валютних збитків по конкретним операціям в іноземній валюті і «трансляційний» (бухгалтерський) ризик збитків при переоцінці активів і пасивів, прибутку закордонних філій в національну валюту.

   Проблема валютного ризику в 80-х роках перетворилась у невід'ємну частину щоденної діяльності банків і корпорацій, що орієнтуються на міжнародні операції. Виникла ціла індустрія управління валютним ризиком - спеціальні установи, інструменти, методи, системи.

Головними чинниками валютних ризиків є коротко- та довгострокові коливання обмінних курсів, що залежать від попиту й пропозиції валюти на національних і міжнародних валютних ринках. У довгостроковому періоді визначальну роль відіграє загальний економічний стан країни, рівень виробництва, збалансованість основних макроекономічних пропорцій, обсяги зовнішньої торгівлі тощо, а в короткостроковому - збалансованість окремих ринків і загальний стан ринкового й конкурентного середовища. Коливання кількісних показників окремих чинників та їх певне співвідношення відіграють вирішальну роль у змінах валютних курсів, а тому можуть мати суттєвий вплив на характер виникнення і рівень валютного ризику.

Наприклад, французька автомобільна монополія «Пежо» ще в 1981 році створила спеціалізовану компанію, яка здійснює всі валютні і грошові операції групи.

Характерним прикладом є десять великих міжнародних банків в Лондоні, які в 1986 році організували компанію Форекснет для взаємозаліку і зменшення числа конверсійних операцій і зниження валютного ризику та операційних витрат.

Управління валютним ризиком передбачає визначення його степені (ретельний аналіз і оцінка можливих збитків та інших наслідків), оцінку можливих наслідків та вибір методів страхування.

Оцінка ризику завжди включає величину ризикового періоду, суму під ризиком, а також ризик втрат по зобов'язанням, які можуть виникнути в майбутньому. В короткостроковому плані корпорації оцінюють ризиковість кожної конкретної товарної або іншої угоди, при цьому стан сумарного балансу не відіграє великого значення.

Станом на сьогодні, прийняття будь-яких комерційних рішень обумовлено фактором валютного ризику, тому управління ними -- це трудомісткий і важливий процес у діяльності

Управління валютним ризиком завжди полягає у виборі одної з декількох альтернативних стратегій. Більшість організацій і банків віддають перевагу проведенню селективного управління валютним ризиком, тобто страхувати тільки «неприйнятний» ризик (ризик, вірогідність якого досить велика). Після того як прийнято рішення про необхідність захисту, організація обирає відповідний метод управління валютним ризиком. Ці методи в практиці прийнято підрозділяти в першу чергу на «внутрішні»- міри по запобіганню виникненню валютного ризику, тобто засоби превентивного характеру і «зовнішні»- впливають головним чином не на процес виникнення ризику, а на його наслідки шляхом їх усунення. «Внутрішні» і «зовнішні» методи можуть бути короткострокового (тактичного) або довгострокового (стратегічного) характеру. Серед найбільш часто використовуваних «внутрішніх» методів управління валютним ризиком слід перш за все відмітити прискорення і уповільнення плетежів в іноземній валюті як в по відношенню зовнішніх партнерів, так і в середині монополістичної групи (так названі операції «лідз енд легз»). Ще більш важливим і відносно довгостроковим «внутрішнім» методом управління валютним ризиком є правильний вибір валюти відфактурування товарної операції.

Для зменшення валютного ризику використовуються строкові валютні операції: форвардні, ф'ючерсні, опціонні (на міжбанківських ринках і на біржах). Серед методів «зовнішнього» управління валютним ризиком використовується ведення рахунків в іноземній валюті. Широкого використання знаходить запозичення  інвестиції в іноземних валютах на різні терміни.

Уміле маніпулювання валютними ризиками значно знижує рівень ризикованості валютних операцій. Одного найбільш ефективного методу не існує, в різних випадках використовуються різні способи, а також використовують їх у сукупності. Страхування валютних ризиків повністю не усуває ризик, але значно зменшує його вплив і є ефективним способом захиститу від непередбачувальних та неконтрольованих ринкових змін.

А що ж таке комерційний ризик і як його запобігти?

Комерційний ризик виникає як наслідок ризикованої комерційної операції. Крім того, може бути ризик, пов'язаний з діями конкурентів; ризик, пов'язаний зі зміною ціни; ризик, пов'язаний з непередбаченими політичними подіями, що мають важкі наслідки для торгового бізнесу.

За рівнем комерційні ризики прийнято поділяти на припустимі, неминучі, надмірні та неприпустимі. Рівень ризику тісно пов'язаний із розмірами втрат при невдалому ході події. Чим менші втрати, тим більше можна ризикувати, і навпаки. Зрештою, рівень втрат визначає можливість або неприпустимість певного ризику.

Залежно від вибору варіантів комерційні ризики можна розділити на різноманітні, альтернативні і пов'язані з єдиним варіантом. Єдиний варіант передбачає дії підприємця за схемою: "пан або пропав". Альтернативний варіант припускає одержання прибутку у випадку ризику або відмову від проведення операції.

Комерційні ризики можна класифікувати також за рівнем втрат: ризик повної або часткової втрати від здійснення угоди; ризик збанкрутувати; інфляційний ризик; фінансовий ризик тощо.

Оскільки у більшості випадків комерційні ризики різноманітні, то є й засоби запобігання їм або зниження наслідків. Загальна назва цих методів - страхування ризиків.

До найзагальніших варто віднести такі види страхування:

•·        диверсифікацію ризиків;

•·        страхування подій і їх результатів;

•·        лімітування;

•·        постійне дослідження ринкової кон'юнктури накопичення інформації про стан ринку.

Законодавством встановлено, що комерційна діяльність є ризиковою. Так, багато рішень з підприємництва приймаються в умовах невизначеності, коли напрям дій треба вибирати із декількох можливих варіантів, реалізацію яких важко передбачити.

Також, поширеним способом зниження ризику є хеджування- створення зустрічних вимог і зобов'язань (валютного, комерційного або кредитного характеру). При укладенні ф'ючерсних контрактів і опціонів хеджування виступає формою страхування ціни і прибутку від небажаного для продавця зниження або невигідного для покупця підвищення ціни. Як результат - згладжування різких коливань цін.

З метою зниження комерційних ризиків слід створювати спільні підприємства із зарубіжними фірмами, об'єднуватися з потужними і передовими вітчизняними компаніями, домагатися державної підтримки, перетворюватись на філію крупних вітчизняних підприємств та ін.

Отже, правильне управління, основане на достовірній інформації та ретельному аналізі, є частковою, а іноді й повною гарантією захисту від валютних ризиків збитку.

Література:

•1.     Бункина М. К. Валютный рынок. - М.: АО «ДИС»., 1995.-112 с.

•2.     Валютне регулювання в Україні. - К., 1996.-195 с.

•3.     Ющенко В. А., Міщенко В. І. Управління валютними ризиками.: Навчальний посібник. - К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.- 444 с

•4.     Тарасюк Г.М. Планування комерційної діяльності. Навчальний посібник. Київ - 2005р.

•5.     Єрмоленко М.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій. Навчальний посібник. Київ - 2003р.

 

 

E-mail: GrazhdankiNa_89_@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>