XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гречіхо М.С. ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Гречіхо М.С.

Буковинська державна фінансова академія

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Протидія наслідкам всесвітньої фінансово-економічної кризи потребує від законодавчої і виконавчої влади України запровадження сприятливого інвестиційного клімату. Проблема наповнення державного та міських бюджетів в сучасних умовах якомога сильніше вимагає виведення малого і середнього підприємництва з тіні. У той час, як в європейських країнах запроваджено низку антикризових заходів, які призвели до зниження цін, збільшення надлишку товарів і, в результаті, збільшення купівельної спроможності населення на продовольчі та дрібно-побутові товари навіть за умови зниження заробітної плати, в Україні спостерігається зовсім інша тенденція: ціни зростають, а купівельна спроможність падає. Це дозволяє стверджувати, що, по-перше, антикризові заходи уряду є малоефективними, а, по-друге, значною є тінізація малого і середнього бізнесу (далі МСБ).

Різні аспекти проблеми інвестування малого і середнього бізнесу досліджувалися в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема:
В. Мартиненка, А. Чубенка, К. Дружерученка, В. Черняка, та ін [2; 5; 7].

Проте актуальним є дослідження стану інвестування МСБ в умовах фінансово-економічної кризи з метою розробки пропозицій щодо його покращення. Виходячи з цього, метою статті є: визначення проблем інвестування малого і середнього бізнесу в умовах всесвітньої економічної кризи, розробка пропозицій щодо можливих шляхів їх вирішення.

Визначальним завданням державної політики у сфері інвестиційної діяльності є формування сприятливого інвестиційного клімату. Інвестиційний клімат - сукупність економічних, правових, регуляторних, політичних та інших факторів, які у кінцевому рахунку визначають ступінь ризику капіталовкладень та можливість їх ефективного використання. Основними законодавчими актами, що впливають на інвестиційний клімат в Україні, є: Конституція України; Господарський, Цивільний, Земельний кодекси України; Закони України: «Про режим іноземного інвестування», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та інші [4].

Підприємства, що належать до сектору МСБ, мають бути рушійною силою зростання економіки, пріоритетом розвитку України, основою середнього класу. На МСБ покладаються завдання модифікації соціальних та економічних перетворень у розвитку держави. Цей вид бізнесу швидше реагує на кон'юнктуру ринку, що дозволяє переорієнтовуватися відповідно до попиту і пропозиції, більш адекватно реагуючи на наслідки світової економічної кризи. У країнах ЄС підприємствами МСБ створюється 40 - 67 % ВВП, тоді як в Україні лише 5 - 7 % [9]. Це свідчить про те, що держава не забезпечує достатнього рівня підтримки підприємцям, а отже, не сприяє формуванню та зміцненню середнього класу. На незначний внесок такого бізнесу в економіку уряд не приділяє достатньої уваги, тому немає розвитку цього сегменту.

В умовах кризи підприємці все частіше стикаються з недоступністю кредитних ресурсів для започаткування і ведення бізнесу. У докризовий період можливі були два варіанти: отримати кредит від комерційного банку чи кредитної спілки або залучити іноземні інвестиції. Нині кредитування start-up, тобто для започаткування бізнесу в Україні комерційними банками практично припинено. На розвиток нового проекту банки видають гроші лише постійним клієнтам з позитивною кредитною історією і, як правило, під заставу. Не дивлячись на те, якою б креативною не була бізнес-ідея, які б перспективи вона не обіцяла, якщо майбутній підприємець звернеться до банку за кредитом тільки з планами, - його очікує відмова.

Корпоративне кредитування МСБ в багатьох банках «заморожене». За інформацією журналу «Контракти», позички малому й середньому бізнесу не надають Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правекс-Банк, Прокредитбанк та інші фінансові установи. За статистикою НБУ, за січень-лютий 2009 р. Загальний портфель корпоративних банківських кредитів скоротився на
1,4 % [2]. Для корпоративного сектора в 2009 р. банківські кредитні програми подорожчали: якщо зараз відсоткові ставки за кредитами для великих компаній становлять 20 - 25 % річних у гривні, то банківські кредити у сфері МСБ складають від 30 % до 50 % річних у гривні.

Фундаментальною проблемою кредитування МСБ України є непрозорість або недостатня прозорість бізнесу, що ускладнює аналіз бізнесу, збільшує строки прийняття рішень по кредиту, вимагає «перестраховки» за рахунок застави. Відповідно до вимог НБУ, ухвалюючи рішення по кредиту, банк повинен керуватися виключно офіційно підтверджеми прибутками. Сектор МСБ для протидії податковому тягареві намагається мінімізувати прибутки. За даними світового банку, в Україні лише 18 % суб'єктів ведення господарства не приховують прибутки, а 63 % підприємств мають труднощі з обчисленням податків. Але іншою проблемою МСБ є відсутність застави. Практично всі корпоративні кредити банки надають під заставу нерухомості, беззаставне кредитування «заморожено». Вимоги до МСБ в умовах кризи стали більш жорсткими: бездоганна репутація, додаткові доходи від інших операцій з банком, довгострокові перспективи співробітництва. До речі, сума надаваних банками корпоративних кредитів сьогодні становить 50 - 70 % вартості об'єкта (до кризи позики видавали на суму до 90 % вартості об'єкта). Наприклад, за умови застави не введеного в експлуатацію будинку, навіть якщо будівництво завершене - він розглядається як будівельні матеріали, тому оцінка його вартості буде відповідною.

Отже, на даному етапі розвитку сфери МСБ України іноземні інвестиції вкрай необхідні. Щодо прямих інвестицій, то вони також вигідні для інвесторів: високий рівень підготовки і дешева робоча сила приваблюють іноземні компанії, створюють можливості для вкладення капіталу з метою розвитку експортного виробництва. Докризова прибутковість на Заході становила близько 25 %, а в Україні сьогодні її оцінюють не нижче 40 % річних [6]. За відсутності офіційних документів, які підтверджують прибутковість підприємства, окрім прибутку, для іноземного інвестора важливі гарантії повернення вкладених коштів. Тому питання майнової застави також є актуальним і для інвесторів.

Основними вимогами до компаній стала корпоративна і фінансова прозорість, історія роботи компанії на ринку, стабільність грошових потоків. Як правило, фонди прямих інвестицій купують неконтрольний пакет акцій компанії і не втручаються в щоденний операційний менеджмент. Проте представники фондів беруть участь у розробці бюджету і стратегії компанії, аналізують її квартальні і річні звіти, впливають на формування команди управлінців, нерідко призначають своїх менеджерів на посаду фінансового і комерційного директора [3].

Залученню іноземних прямих інвестицій перешкоджає мито на капітальне обладнання. Цей вид податків вкрай обтяжливий для довгострокових капітальних проектів. Без імпорту сучасного устаткування не можна впровадити у виробництво прогресивні виробничі технології, підвищити його ефективність.

Протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення ефективності освоєння інвестицій (див. табл.1).

Таблиця 1

Інвестиції в основний капітал

  Освоєно
  у фактичних цінах
(млн. грн.)
у % до попереднього року
2007 188486 129,8
2008 233081 97,4
2009 151777 58,5
2010 150667 99,4

На тлі світової фінансової кризи у 2010 році спостерігається пожвавлення виробничої діяльності, зокрема залучення іноземних інвестицій, та покращення економічної ситуації в Україні. Так, станом на 1 січня 2010 року в економіку України іноземними інвесторами внесено 40026,8 млрд дол. США. Значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості - 23,0 % загального обсягу прямих інвестицій в Україну, у т.ч. переробної -
19,7 % [4].

Найбільш привабливими для інвесторів є традиційні галузі економіки. Це, перш за все, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, харчова промисловість. Разом із тим, дедалі більше привертають увагу інвесторів такі галузі як автомобільна промисловість, споживча електроніка, високі технології, вітроенергетика, сонячна енергетика, виробництво біопалива, телекомунікації, логістика і деякі інші. Світовий банк оцінює потреби України в інвестиціях більш ніж 100 млрд. дол. США [4].

Позитивною передумовою організації підприємницької діяльності виступає досконале у правовому плані середовище, котре підтримує інтереси підприємців. З метою покращення інвестиційного клімату в Україні у 2010 році було прийнято ряд нормативно-правових актів, серед яких можна виділити: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 166-р
«Про підготовку інвестиційних проектів у морських торговельних портах України», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2010 № 110-р «Про території перспективного розвитку», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.02.2010 № 365-р, згідно з яким виділено кошти Стабілізаційного фонду для здешевлення кредитів та підтримки окремих проектів в агропромисловому комплексі, що сприятиме розвитку сільського господарства та інші. Проте дані законопроекти, в оновному, стосуються інвестування великих підприємств та пріорітетних галузей економіки. Тому актуальним залишається державне регулювання інвестицій у МСБ та покращення інвестиційного клімату саме в цьому секторі економіки, оскільки діяльність малих та середніх підприємств сприяє трудовій зайнятості і реалізації творчих можливостей населення, зниженню рівня безробіття, формуванню середнього класу, зміцненню політичної стабільності.

Отже, на сьогодні необхідним є покращення інвестиційного клімату малого та середнього бізнесу, створення прозорої, стабільної і справедливої системи національного законодавства для залучення постійного потоку іноземних інвестицій в Україну. Часті зміни законодавчих актів породжують непослідовність їх застосування, ускладнюють ділове планування, створюють проблеми для адміністрації країни і посилюють почуття невпевненості інвесторів. Треба подолати адміністративні бар'єри, які перешкоджають економічному зростанню. Досі законодавство з питань корпоративного управління є недосконалим і, особливо, слабким є захист прав акціонерів, що стримує іноземні компанії від інвестування в Україну. Ліберальний торговий режим і більш м'який контроль за рухом капіталів привабить інвесторів, які прагнуть до ефективного використання своїх коштів і готові організувати виробництво своєї продукції в Україні для продажу її як у середині, так і за межами країни. Для малих і середніх інвесторів необхідно спростити доступ до банківських кредитів та інших джерел фінансування [8].

Окрім вищеперерахованих заходів, для покращення інвестиційного клімату і мінімізації ризиків інвесторів слід розробити обґрунтовану податкову ставку, яка матиме вирішальне значення при визначенні податкового обов'язку; запровадити хоча б на період кризи податкові стимули: податкові канікули, податкові пільги на інвестиції і податкові вільні зони. Необхідне покращення податкового законодавства для МСБ України. Для реалізації зазначених пропозицій потрібно розробити систему антикризових дій - системних заходів для виходу з фінансово-економічної кризи.

Таким чином, можна засвідчити, що подальший розвиток ситуації без активного та позитивного втручання держави може призвести до згортання даного сектора економіки з відповідним загостренням економічних проблем та посиленням соціальної напруги. Вирішення існуючих проблем розвитку малого підприємництва в Україні, створення відповідного середовища потребують докорінної перебудови державної політики в галузі сприяння малому підприємництву. Завдання полягає у тому, щоб суттєво розширити його роль і місце в економічному процесі.
Література:

1. Державний комітет статистики. - Електронні дані. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

2. Дружерученко К. Для найменших / К. Дружерученко // Контракти: український діловий тижневик. - 2009. - № 15. - 13 квітня.

3. Дружерученко К. Кредитування малого і середнього бізнесу заморожене. Ціна питання - від 30% до 50% річних! / К. Дружерученко. - Режим доступу: http://www.dom2000.com.ua/ru/main/article/id/10915

4.  Інвестиційний клімат [Електронний ресурс]: (Інформаційно-аналітична довідка) / Державне агенство України з інвестицій та розвитку. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get=212 - Назва з екрану.

5. Мартиненко В. Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: монографія / В. Ф. Мартиненко. - К. : Вид-во НАДУ,
2005. - 296 с.

6. Развитие малого и среднего бизнеса. - шанс для Украины преодолеть кризис. - Режим доступу: http://www.ricardo.com.ua/news/releases/83110

7. Черняк В. К. Рятувати треба не банки, а депозити населення /
В. К. Черняк // Газета по-українські. - 2009. - 26 червня.

8. Barriers to investment in Ukraine. European Business Association // http://www.eba.com.ua/files/Investment_paper/Inv_Paper_2007.pdf

9. Ukrainian business resource. - Режим доступу: http://ubr.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>