XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гречина І.В., Бондарева В.М. ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Гречина І. В., Бондарева В. М.

Донецький національний університет економіки та торгівлі  імені Михайла Туган-Барановського

ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Фінансова стабільність комерційного банку в сучасних умовах світової економічної кризи є питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом його діяльності нарівні з інтими мож­ливостями. Для визначення надійності комерційного банку одне із основних мість займає ефективний аналіз витрат банку.

Багато авторів розглядали питання аналізу витрат банківських установ серед них такі як: Кужельний М.В., Васюренко О.В., Гагаріпа С.А., Кіндрацька Л.М., Чумаченко М. Г., Бутинець Ф. Ф., Мороз А. М. та багато інших. Проте, цілий ряд питань, що потребують нагального вирішення залишаються поза увагою.

Тому дана публікація присвячена розгляду аналізу витрат комерційного банку. Метою аналізу є оцінка поточного стану витрат байку і розробка рекомендацій та шляхів оптимізації їх обсягу і структури.

Завдання аналізу витрат визначаються його метою і місцем у системі управління діяльністю банку. Основними завданнями аналізу витрат комерційного банку с:

•-     оцінка виконання кошторису витрат;

•-     аналіз структури витрат;

•-     аналіз динаміки витрат в цілому, за складом та структурою.

Метод економічного аналізу - це спосіб системного, комплексного ви­вчення, вимірювання і узагальнення впливу окремих .факторів на зміну заданих параметрів і динаміку фінансово-господарського розвитку, який передбачає об­робку спеціальними прийомами показників плану, звітності та інших джерел інформації.

Оскільки витрати - це зменшення економічної вигоди у звітний період у формі відпливу або використання активів, виникнення заборгованості, що веде .до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між акціонерами. То­му сьогодні актуальним є розроблення методів оцінки, зіставлення та відбору даних, що характеризують результативність діяльності банку отриманих із різ­них джерел. Для інформаційного забезпечення аналізу витрат можна викорис­товувати всі види нормативної, облікової, директивної, фінансової, статистич­ної, довідкової та методичної інформації. Проте базовою інформацією для фінансового аналізу є дані:

•-     звіту про фінансові результати, який відображає величину витратних статей, згрупованих за їх характером та основними напрямами;

•-     балансу (з примітками), який розкриває наявність та напрями розміщення фінансових ресурсів банку на даний момент часу;

•-     фінансового плану  комерційного  банку  щодо очікуваних витрат періоду, який аналізується.

При аналізі витрат банку на початку необхідно розрахувати загальну суму витрат банку, отриману їм за визначений період, із поділом її на види збитків, що завилися від проведення різних видів банківських операцій. Це дозволяє  визначити збиткові види діяльності банку виходячи з питомої ваги визначених статей витрат у їхній загальній сумі.

Витрати банку на утримання і експлуатацію будинків і устаткування, оплату персоналу і соціальні заходи носять відносно постійний характер. їхня питома вага в загальній сумі витрат банків, як правило, дуже значна. Зріст операційних витрат не тільки відбиває несприятливий стан коньюктури ринку, на якому банки залучають ресурси, але і може свідчити про погіршення керування активно-пасивними операціями.

У ході виконання аналізу витрат банк}' необхідно не тільки проаналізувати в динаміці абсолютні і відносні розміри витрат ( у цілому і по групах витрат), але і виділити основні причини, що вплинули на їхній рівень із тим, щоб прийняти необхідні управлінські рішення, які б дозволили знизити витрати банку, що, у свою чергу, буде сприяти поліпшенню структури ресурсної бази, тобто збільшенню частки розрахункових рахунків і інших депозитних рахунків клієнтів і скороченню частки дорогих депозитних інструментів, і оптимальному скороченню непроцентних витрат.

Періодичне проведення аналізу банківської діяльності є обов'язковою умовою успішної комерційної діяльності банківської установи. Результати аналізу слугують необхідним інформаційним джерелом для працівників та клієнтів банку. За допомогою цих даних приймаються управлінські рішення щодо регулювання витрат банківської установи.

Аналіз витрат комерційного банку передбачає врахування специфічних умов, пов'язаних з місцем, яке посідають банки в ринковій системі взаємовід­носин. Методики, що застосовуються зарубіжними банками, не можуть повною мірою відповідати вимогам аналізу витрат українських банків, оскільки умови їх функціонування суттєво відрізняються. Для української банківської системи характерні нестабільність, високий рівень інфляції та ризику, що суттєво впли­ває на використання фінансових інструментів, політичну та загальну соціально-економічну ситуацію. У зв'язку з цим особливого значення набуває попередня діагностика негативних тенденцій у діяльності банків.

Таким чином, основними завданнями сучасного аналізу витрат є всебічне вивчення  фінансово-господарської діяльності банків, використання системного

підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів підвищення ефективності їх роботи. Метою такого аналізу є підвищення ефективності управлінського проце­су, який направлений на зростання ринкової вартості банківської установи.

Література:

•1. Васюренко, О.В. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник, 2-е вид.,
перероб. і допов. [Текст]  - К.: Знання, 2008. - 623 с.

•2. Гагаріна, С.А. Облік та аналіз діяльності комерційного
банку: Навч. посіб. [Текст] / Л. О. Нетребчук  -К.: КНТЕУ, 2007.-308 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>