XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Греджева Т.В. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

асистент  Греджева Т.В.
Таврійський державний агротехнологічний університет

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

З переходом України до ринкової економіки основним критерієм оцінки економічної сталості підприємства залишається прибуток. Він дозволяє в цілому визначити успішність діяльності окремих підприємств, галузей та економіки в цілому. Однак в економічно розвинутих країнах максимізація прибутку є основною метою діяльності. При цьому важливість прибутку як основного показника діяльності відходить на другий план на відміну від частки господарюючого суб’єкта на ринку.
Зарубіжними вченими-економістами достатньо ґрунтовно опрацьовані методи визначення економічної сталості підприємств в стратегічних зонах господарювання (СЗГ) [1,2,3,4,5]. Серед вчених-економістів, які займаються цими проблемами, слід назвати праці Бодрова О.В., Ващекіна М.П., Давидянца Д.Є., Малигіна В.А., Фатхутдінова Р.А. та інших. Але і до сьогодні методи визначення економічної сталості не знайшли широкого використання в вітчизняній практиці економічного аналізу. Цьому сприяли відносна новизна теоретичних розробок та недостатнє вивчення механізмів їх дії.
На нашу думку, використання методів оцінки сталості господарської діяльності для підприємств малого бізнесу представляє значний теоретичний та практичний інтерес. Виходячи з цього, нами здійснено спробу застосувати відомі науці методики оцінки економічної сталості господарської діяльності підприємств в стратегічних зонах господарювання для визначення стратегії розвитку підприємств малого бізнесу.
Першим етапом визначення економічної сталості підприємств є розрахунок рангів окремих регіонів, побудова на їх основі динамічної персоніфікованої матриці та динамічної матриці позиціювання.
Методика визначення позиції окремих регіонів передбачає розрахунок та співставлення рангів, які вони займали на початковому етапі аналізу, з рангами, що склалися на кінцеву дату. Аналізуватися можуть як окремі показники, так і їх сукупність. Розрахунки здійснюються за багатофакторною моделлю, яка дає змогу шляхом обрахування більш як трьох десятків абсолютних і відносних показників визначити інтегрований бал для кожної з областей [5]. Всі показники групуються в три агреговані групи: статистичні дані, критерії оцінки виконання місцевими органами самоврядування регіональних програм розвитку малого підприємництва, показники, що характеризують стан розвитку інфраструктури підтримки підприємництва на регіональному рівні.
На базі офіційних даних Держкомстату та обласних держадміністрацій розраховуються групові рейтинги та загальний рейтинг окремих областей з питань розвитку малого підприємництва в Україні.
У 2005 році найвищий загальний рейтинг серед областей за станом розвитку та підтримки малого підприємництва в Україні мали: м. Київ (0,580777), Дніпропетровська, Одеська, Кіровоградська, Миколаївська та Запорізька області (відповідно 0,365121, 0,362211, 0,362027, 0,361496). До регіонів з низьким рейтингом у розвитку малого підприємництва відносяться Волинська (0,243362), Сумська (0,266589), Рівненська (0,269607), Донецька (0,278488) області та м. Севастополь (0,272169).
Як показує динаміка зміни рейтингів областей по роках відбувається переміщеннями областей за межі групи: з 7-го на 21-е місце змінила рейтинг Київська область, з 16-го на 4-те місце – Кіровоградська, з 8-го на 23-тє – Донецька, з 25-го на 16-те – Житомирська.
Розраховані ранги регіонів використовуються для побудови динамічної персоніфікованої матриці рангових місць. Побудова матриці передбачає поділ регіонів на 4 квадранти в залежності від місця, яке вони займали на початковому етапі та на останню дату. Такий розподіл використовується для побудови динамічної матриці позиціювання, яка дає змогу наочно засвідчити зміни, що відбулися в рейтингах.
Наступним етапом аналізу економічної сталості є визначення стратегічної позиції підприємств на регіональних чи загальнодержавному ринках, що визначає їх можливості в зовнішньому середовищі та конкурентоспроможність на перспективу.
Таким чином, використання в процесі економічного аналізу методу визначення рейтингової оцінки регіонів за станом розвитку малого підприємництва дозволяє порівнювати стан розвитку цього сектору економіки як в цілому по Україні, так і в окремих регіонах. Водночас, визначає місце кожної області відносно інших регіонів, однак не оцінює динаміку змін у розвитку підприємництва в рамках кожного регіону. Проблема використання методів визначення економічної сталості підприємств малого бізнесу в Україні потребує подальшого дослідження. Необхідні детальні дослідження факторів, що здійснюють вплив на розвиток малого підприємництва з метою створення сприятливих умов для підвищення його ролі в економіці держави.

Література:
1. Давыдянц Д.Е. Показатели оценки эффективности экономики в условиях рыночных отношений (макро – и микроуровни).- Ставрополь: «Кавказский край», 1998.- 492 с.
2.Ващекин Н.П., Делокаров К.Х., Урсул А.Д. Образование и устойчивое развитие. Концептуальные проблемы.- М.: Изд-во МГУК, 2001.- 320 с.
3. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление.- М.: 2000.- 312 с.
4. Кныш М.И. Конкурентные стратегии.: Уч. Пособие.- СПб.: ЗАО БШ, 2001.- 284 с.
5. Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Визначення рейтингової оцінки регіонів за станом розвитку малого підприємництва. № 9416 від 27.12.2006 р. – 9с.

E-mail: gredjeva@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>