XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григор’єва С.М. ПРОФЕСІОНАЛИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ПОТРЕБА І НАЯВНІСТЬ

Григор'єва Світлана Миколаївна,

Національна академія державного управління при Президентові України

  ПРОФЕСІОНАЛИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ПОТРЕБА І НАЯВНІСТЬ

  Соціальний, економічний і політичний розвиток країни потребує ефективної роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що висуває певні вимоги до їх кадрового складу. Ці вимоги разом із забезпеченням стабільності кадрового складу ставлять задачу формування нової генерації управлінських кадрів, здатних працювати в сучасних умовах перманентних змін. Розвиток професійної та ефективної державної служби залежить від ряду чинників у межах загальної стратегії реформ, включаючи основні правові умови, широку політичну підтримку та всеохоплюючу систему управління людськими ресурсами [5]. Для задоволення цих чинників і запровадження необхідних змін є потреба у підготовці кваліфікованого персоналу.

Формування професійно підготовленого апарату державних органів влади та органів місцевого самоврядування, здатного до постійного та динамічного розвитку вважається одним із головних факторів зміцнення держави, дієвим інструментом ефективної реалізації її функцій [2].

Потреба у професіональних кадрах державного управління вимагає ефективного функціонування системи неперервного професійного навчання державних службовців [1].

Розвиток системи професійного навчання державних службовців як умова професіоналізації державної служби, має бути визначений одним із пріоритетних напрямів державної політики. Система професійного навчання передбачає цільову підготовку за державним замовленням висококваліфікованих фахівців із питань державного управління, залучення провідних закладів освіти до здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців з метою поліпшення їхньої спроможності до виконання аналітичної роботи [3].

Складовою системи професійного навчання державних службовців є мережа закладів професійного навчання службовців, яку сформовано із застосуванням механізмів ліцензування й акредитації в галузі "державне управління": Національна академія державного управління при Президентові України та її регіональні інститути; галузеві навчальні заклади вищої та післядипломної освіти, що ліцензовані для підвищення кваліфікації державних службовців; вищі навчальні заклади, що ліцензовані та акредитовані для підготовки магістрів за спеціальностями галузі "державне управління"; центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій [3].

Не дивлячись на необхідність професійної підготовки є ряд проблем, які потребують термінового вирішення. Однією з них є проблема плинності кадрів, які мають професійну підготовку в галузі "державне управління".

Протягом 1996-2009 рр. здійснено підготовку в освітній галузі "державне управління" понад 21 тис. магістрів [1]. З них близько 64 % Національною академією державного управління при Президентові України та її регіональними інститутами державного управління, серед яких на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування перебуває понад 62 %, що складає близько 3 % від усіх державних службовців України.

Серед осіб, які залишили роботу в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, зокрема, є випускники Національної академії державного управління при Президентові України та її регіональних інститутів державного управління у м. Дніпропетровськ, Львів, Одеса, Харків.

До основних причин, які обумовлюють плинність кадрів, можна віднести:

•-         вплив постійних політичних змін на керівний кадровий склад органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

•-         незадовільний рівень заробітної плати, що стає одним із основних поштовхів до залишення служби в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

•-         скорочення посад та неможливість надання іншої посади такого ж рівня;

•-         падіння престижу державної служби серед населення, що викликано наданням неякісних послуг, корупційними діями тощо.

Сьогодні найгострішим є питання працевлаштування на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів та вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку магістрів в галузі "державне управління", які навчалися за державним замовленням за денною формою навчання.

Складається враження, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які направляли на навчання своїх працівників або осіб з кадрового резерву, не мають потреби у професійно підготовлених фахівцях з державного управління. Серед причин непрацевлаштування випускників:

•-         відмова керівників державних органів, установ, організацій випускникам у працевлаштуванні у зв'язку із реорганізацією та відсутністю вакантних посад;

•-         набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2008 р. № 1036 "Деякі питання організації бюджетного процесу", в частині припинення заповнення вакантних на 1 грудня 2008 р. посад, крім посад керівників структурних підрозділів та їх заступників;

•-         недосконалий прогноз потреб державної служби у професійних кадрах, визначення перспектив професійного розвитку службовців [8];

•-         небажання самих випускників повертатися на попереднє місце роботи з різних причин.

Серед випускників 1996-2009 рр. Національної академії державного управління при Президентові України посади I-IV категорій обіймають понад 26 %, незважаючи на те, що відповідно до Положення про Національну академію державного управління при Президентові України, затвердженого Указом Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України" одним з основних її завдань є підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування для роботи на посадах I-IV категорій та відповідного кадрового резерву [7].

У 2008/09 навчальному році за державним замовленням за денною формою навчання Національною академією державного управління та її регіональними інститутами державного управління здійснювалася підготовка 391 особи, а вищими навчальними закладами, що ліцензовані та акредитовані для підготовки магістрів за спеціальностями освітньої галузі "державне управління" - 226 осіб, які закінчать навчання відповідно у лютому 2010 р. та вересні 2009 р. Отже, по закінченню навчання постануть проблеми щодо  працевлаштування випускників, тобто необхідність їх вирішення актуальна постійно.

З метою вирішення питань, що виникають під час процесу працевлаштування, Головним управлінням державної служби України підготовлено наказ від 3 жовтня 2008 р. № 269 "Про затвердження Положення про здійснення моніторингу працевлаштування магістрів галузі знань "Державне управління".

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування потребують професійних фахівців, які могли б виконувати як управлінські так і виконавчі функції. Тому проблема працевлаштування та плинності кадрів є проблемою державного рівня. Для її вирішення пропонується:

1. Прийняття нової редакції Закону України "Про державну службу", який пропонує механізм розмежування політичних посад та посад державної служби як одного з основних принципів побудови державної служби в країнах Європейського Союзу [4].

2. Впровадження механізму відшкодування коштів, витрачених на перепідготовку державного службовця у разі припинення державної служби за ініціативою державного службовця протягом двох років після проходження ним перепідготовки повністю або частково за рахунок державного бюджету [Там же].

Крім того, пропонується:

3. Удосконалення системи оплати праці державних службовців, яка співвідноситиметься з рівнем відповідальності за виконання ними функцій держави.

4. Модернізація системи державного управління в частині прогнозування кар'єрного зростання.

5. Залучення до вирішення питань працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, регіональних інститутів державного управління Головного управління державної служби України та його територіальних підрозділів, серед основних питань яких є координація роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з керівниками державних підприємств, установ, організацій, пов'язаної з їх підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації [6].

Література:

1. Звіт про підсумки діяльності Головдержслужби за 2008 рік [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/index.

2. Мельников О.Ф. Кар'єра в системах державної служби різних країн // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони Серія: "Державне управління", 2008. - № 1. - С. 130-140.

3. Мельников О.Ф. Парадигми фахової підготовки державних службовців: (Монографія). - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 424 с.

4. Проект закону України "Про державну службу" [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/index

5. Рашитова Н.К. Системи добору й підготовки персоналу: закордонний досвід // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / редкол.: С.М.Серьогін (голов. Ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 4(34). -
300 с.

6. Указ Президента України від 2 жовтня 1999 р. № 1272/99 "Про Положення про Головне управління державної служби України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

7. Указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001 "Питання Національної академії державного управління при Президентові України"[Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

8. Шпекторенко І.В. Модернізація типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців на засадах професійної мобільності персоналу // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. / редкол.: С.М.Серьогін (голов. Ред.) [та ін.]. - Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. - Вип. 1(31). -
296 с.

 

e-mail: kigis@mail.ru


Один комментарий к “Григор’єва С.М. ПРОФЕСІОНАЛИ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ПОТРЕБА І НАЯВНІСТЬ”

  1. NATALIY NIKOLAEVNA:

    Будьласка, прокоментуйте детальніше пункт 2. Впровадження механізму відшкодування коштів, витрачених на перепідготовку державного службовця у разі припинення державної служби за ініціативою державного службовця протягом двох років після проходження ним перепідготовки повністю або частково за рахунок державного бюджету [Там же].
    Який саме механізм відшкодування цих коштів?
    Чи є перелік виключень для звільнення таких працівників?


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>