XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григоришена Н.І., Буряк М.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Григоришена Н.І., Буряк М.І.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ

Після виборення Україною незалежності надзвичайно зросла актуальність вивчення проблем, пов'язаних з валютою системою.  Адже міцність фінансово системи країни визначає її економічну незалежність. Крім того,  рівень інтеграції валютної системи країни з міжнародною валютно-фінансовою системою зумовлює ефективність існування різних форм міжнародної торгівлі, а значить, без сумніву впливає на рівень економічного розвитку будь-якої країни.

Дослідженням національної валютної системи займались такі відомі науковці, як Панчишин С.М., Буняк В.Б., Стасишин А.В., Філіпенко А.С., Мазуренко В.І., Сікора В.Д. та інші.

Метою роботи є визначення ролі національної валюти України у розвитку національного господарського комплексу та дослідження шляхів її стабілізації в період реформування економіки.

Валютна система - це організаційно-правова форма реалізації валютних відносин у межах певного економічного простору. Валютна система представляє собою сукупність двох елементів: валютного механізму та валютних відносин [2, c.37].

Функціонування національної валютної системи регулюється з врахуванням норм міжнародного права та національного законодавства країни. Складовими елементами валютної системи є національна валюта, умови її конвертованості, режим валютного курсу, валютні обмеження в національній економіці тощо.

В Україні національними органами, на які покладається проведення валютної політики, є Кабінет Міністрів України; Національний банк України;

Державна податкова адміністрація; Державний митний комітет; Міністерство зв'язку України [1].

Важливим призначенням національної валютної системи є розроблення і реалізація державної валютної політики як сукупності організаційно-правових та економічних заходів у сфері міжнародних валютних відносин, спрямованих на досягнення визначених державою цілей.

Протягом останніх років, процеси становлення і розвитку валютної системи в Україні супроводжувалися глибокою економічною кризою. У зв'язку з цим різко загострилося питання ресурсного забезпечення економічного розвитку, особливо його фінансової складової [3, c.108].

Значне скорочення обсягів виробництва, висока інфляція, безробіття - всі ці проблеми потребують великих грошових ресурсів. З одного боку дефіцит державного бюджету як наслідок економічної кризи призвів до відсутності державних коштів, з іншого - зубожіння основної маси населення не дає змоги в достатній мірі залучити кошти громадян.

Регуляція у сфері грошового обігу є необхідною умовою збалансованого суспільного відтворення та єдиним впровадженим засобом суб'єктивного впливу на господарювання у сучасних умовах [4].

На даний момент в Україні завершився процес трансформації грошової одиниці - гривні в режимі часткової (здебільшого внутрішньої) конвертованості, що сприяє припливу іноземного капіталу, розбудови економіки України, її поступовій інтеграції у світову економіку.

Для подальшого вдосконалення валютної системи України потрібно вирішити наступні проблемні завдання:

-прискорення ринкової трансформації, забезпечення фінансової стабільності та інтегрування України не до  ЄЕП, а до Євросоюзу;

-відповідність умов кредитування України міжнародними фінансовими інститутами пріоритетами її економічного та соціального розвитку;

-спрямування цих ресурсів на забезпечення економічного розвитку.

-зростання структурних перетворень, формування розвиненого внутрішнього ринку та припинення практики їх використання для фінансування поточних витрат;

-мобілізація та ефективне використання внутрішніх фінансових ресурсів;

-дотримання економічного обґрунтування і загально визначених меж і порогів рівня зовнішньої заборгованості відповідно до міжнародних критеріїв платоспроможності держави;

-залучення альтернативних зовнішніх джерел фінансування міжнародних фінансових відносин України [5].

Отже, на сьогодні в Україні існує ряд проблемних завдань пов'язаних з функціонуванням валютної системи, які потребують швидкого та ефективного вирішення, щодо перспектив її розвитку у майбутньому.  Правильне впорядкування валютної системи має вирішальне значення для нормального функціонування валютного ринку, як і всередині держави ,так і на міжнародному рівні.

Література:

1.     Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» // Відомості Верховної Ради України. - 2000.   №1

2.     Боринець С.Я. Розвиток сучасних  грошово - валютних   відносин / С.Я. Боринець. -  К.: Педагогіка, 1999. - 246 с.

3.     Ющенко В.А. Валютне регулювання / В.А. Ющенко, В.І. Міщенко. - К. :  Знання, КОО, 1999. - 344 с.

4.      Валютна система та її елементи [Електронний ресурс].  -  Режим доступу : http://readbookz.com/book/54/2086.html

5.      Бабчук К.Л. Валютна   система  України:  стан та перспективи  її  розвитку  в  умовах  глобалізації    [Електронний ресурс ] / К.Л. Бабчук,     В.В. Руденко. - Режим доступу : http://webcache.googleusercontent.com/%20valyutna-sistema.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>