XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григорів Н.М. ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Григорів Н. М.

Чернівецький торговельно-економічний інститут

ЕЛЕКТРОННІ ПОСІБНИКИ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

На сьогодні вивчення іноземних мов уже неможливе без комп'ютерних технологій. Ось чому все актуальнішим завданням є розробка і використання в навчальному процесі електронних навчальних систем, що розробляються iз застосуванням гіпертекстових і мультимедійних технологій. Такі системи називаються інтерактивними навчальними Web-матеріалами та можуть використовуватися не тільки для денної, заочної та самостійної форм навчання, але і знайти широке застосування в дистанційній формі навчання.

Розвиток глобальної комп'ютерної мережі показав перспективність і необхідність навчання студентів на відстані за допомогою інтерактивних електронних посібників, що встановлюються на серверах, підключених до локальної комп'ютерної мережі чи мережі Інтернет. Більш широке розповсюдження таких інформаційних технологій в освіті дозволяє не тільки підвищити інтенсивність та ефективність процесу навчання, але й істотно розширити аудиторію потенційних слухачів провідних навчальних закладів країни, полегшити трудомісткість процесу розробки навчальних електронних посібників (НЕП), призначених для роботи в мережі Інтернет.

Електронний посібник є однією з нових інформаційних технологій, які використовують в навчальному процесі. Це універсальний методичний посібник, який містить широке коло питань з навчальних дисциплін, викладених в стислій формі та призначений для використання в навчанні. Аналіз літературних джерел показав, що більшість перших електронних навчальних видань були електронними копіями друкованих видань і, здебільшого, не враховували комп'ютерних можливостей викладання матеріалу. Однак останнім часом значна увага приділяється розробці комп'ютерних підручників нового покоління. Тому метою нашого дослідження стало визначення основних функцій електронного посібника та створення власного НЕП з англійської мови для студентів немовного вузу спеціальності "Міжнародна економіка", який би виконував визначені функції.

Для того, щоб електронний посібник якнайкраще відповідав сучасним вимогам до навчального процесу, необхідно, щоб він поєднував в собі функції підручника, викладача, довідково-інформаційного посібника, консультанта, тренажера, контролюючого засобу. Для вирішення цього питання пропонуємо  використовувати системний підхід до створення електронних посібників. Системний підхід дозволяє не орієнтувати навчальний посібник на конкретну групу користувачів, але створювати його таким чином, що ним може скористатися практично кожен. Залежно від потреб і вже наявних знань, користувач сам вибирає матеріал для вивчення, його обсяг, технологію навчання.

Створення різних моделей передавання знань, що в одному випадку представляють об'єкти, характерні для логічного мислення, а в іншому - образи-картини, з якими оперує образне мислення, дає можливість оптимізувати процес навчання. Включення системи тестів на початковому етапі роботи з навчальним посібником дозволяє ідентифікувати особистісні якості того, кого навчають, а потім підлаштуватися до нього і рекомендувати відповідну методику навчання. Контроль знань після вивчення кожного розділу може здійснюватися різними способами (за допомогою тестів, контрольних питань і т.п.). Відповідно до того, наскільки користувач засвоїв матеріал, можна за необхідності повторити вивчений розділ, відкоригувати чи змінити методику навчання. За низьких результатів можливе з'ясування думки самого користувача про причини поганого засвоєння матеріалу.

Використання мультимедії, аудіо- і відеокомпонентів підвищує наочність викладу матеріалу, а також дає можливість використовувати НЕП людям, що мають різні патології (порушення слуху, зору і т.п.). За рахунок цього можливо різке збільшення кількості користувачів і ефективності використання електронного посібника.

Як показує практика та спостереження, навчальним електронним посібникам властиві такі позитивні характеристики: самостійна робота студентів; зручність у роботі з матеріалом за рахунок можливості застосування системи гіперпосилань; можливість розміщення НЕП в мережі Інтернет; наявність головного інтерфейсу; НЕП розроблений українською мовою; можливість поновлення НЕП новими розділами та внесення  необхідних змін; можливість використання НЕП в дистанційній освіті; простота використання електронного посібника; широкий діапазон застосування (можливість використання для підготовки тестів з широкого спектру дисциплін); компактність; низькі системні вимоги (починаючи з Windows 95); наявність мультимедійних компонентів - звуку, відео тощо; використання тестів та перевірок знань студентів. 

Успішність в групах, де на практичних заняттях з англійської мови використовуються навчальні електронні посібники, є набагато вищою, ніж там, де використання таких посібників не практикується. Ці результати є стабільними, відповідають поставленій меті і констатують високу мотивацію студентів до навчання, їх високий рівень навченості та освіченості.

Отже, електронні посібники в цілому спрощують роботу викладача, водночас роблячи процес засвоєння студентами нового матеріалу доступним, наочним і цікавим. Результати впровадження НЕП в навчальний процес показують, що потрібно вивчати і поширювати досвід їх використання та проводити роботу зі створення електронних навчальних посібників для вивчення іноземних мов та інших дисциплін.

Література:

•1.     Кузбит І. М. Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі. // www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/komp/2

2.  Фионова Л.Р. Вариант построения электронного пособия по основам документоведения // Делопроизводство. - 2001. - №2. - С. 63-66

3.  www.distance.education.ru/index.htm.      e-mail: nataliagrigoriv@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>