XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григорів Н.М. ЗАСВОЄННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ

Григорів Н.М.                                                                 

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського торговельно-економічного університету                                                                                      

  ЗАСВОЄННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ

Навчання іншомовної фахової лексики є неодмінним складником навчального процесу з іноземної мови у вузах економічного спрямування, оскільки ефективність спілкування значною мірою залежить від його лексичного оформлення. Саме тому лексика є методичною домінантою кожного з етапів навчання іноземної мови в немовному внз.

Ефективність засвоєння лексичного матеріалу залежить від системи вправ. Тому при розробці лексичних вправ потрібно звернути увагу на те, що предметом навчання повинні стати слова і вирази, які складають мову певної спеціальності, для розвитку тих видів мовленнєвої діяльності, що необхідні економістам. Працювати необхідно над лексикою, представленою переважно  в словосполученнях, стійких, регулярно вживаних зворотах, за допомогою яких будується мова спеціаліста - як усна, так і письмова.

Освоювати спеціальну лексику краще на основі вправ, мета яких - вивчити основи словотворення, ознайомити із системою синонімів і антонімів, розвивати мовну догадку на основі інтернаціональної лексики та елементів словотворення, встановити асоціативні зв'язки на базі рідної мови. Така система лексичних вправ дозволить засвоїти лексичний матеріал, уникаючи механічного запам'ятовування. Проблемні вправи, що розвивають уміння розпізнати лексичні одиниці за формальними ознаками, швидко знаходити структурно-семантичні відмінності іноземної та рідної мов приводять студентів через активний пошук до самостійного висновку, усвідомлення, стійкого запам'ятовування, навчають уважного відношення до слова та його складових елементів [ 2, 545-546].

Для кращого засвоєння професійної лексики необхідна її класифікація. Англійську економічну лексику класифіковано за ступенями методичної трудності й поділено на чотири групи. До першої групи ввійшли терміни-інтернаціоналізми, що характеризуються незбігом наголосу і неспівзвучністю наголошених голосних при частковій співзвучності приголосних або їхній повній неспівзвучності. До другої - терміни, які збігаються за обсягом, але не збігаються за формою з термінами рідної мови. До цієї групи віднесені також ті, які збігаються за формою і значенням зі своїми еквівалентами в рідній мові, але відсутні в понятійному апараті студентів унаслідок їх недостатньої професійної компетенції. Третю групу складають терміни, які не збігаються ні за формою, ні за обсягом значень із термінами в рідній мові. До четвертої трупи належать абревіатури [ 1, 523].

Кожна із вищевказаних груп англійської економічної лексики безперервно поповнюється неологізмами, які потребують подальшого детального вивчення. Процес розгляду цього матеріалу передбачає його розділення на декілька етапів, тут дуже важливо дотримуватися педагогічних принципів побудови, щоб покращити cприйняття матеріалу студентами.

Ми виділяємо такі етапи:

1.    Початковий або ознайомлювальний: існування поняття «неологія», знайомство з основними поняттями, систематизація знань учнів про запозичення-неологізми, місце їх в мові та у картині світу.

2. Спеціальний: вивчаються джерела запозичень-неологізмів, їх значення і правильне використання, формується уміння знаходити запозичення-неологізми і використовувати їх у мові, відпрацьовуються навички їх написання.

•3.            Поглиблений етап передбачає порівняльний аналіз неологізмів англійської, української (можливо, російської) мов, поглиблення вмінь та навичок перекладу неологізмів на матеріалі англійських фахово-спрямованих текстів, розвиток уміння працювати зі словником.

•4.           Повторення та перевірка: цілеспрямовано формувати уміння цілком вільно вживати запозичення-неологізми в усному мовленні та письмовій роботі, контроль за засвоєнням знань студентами.

Для вивчення неологізмів-запозичень характерні загальні педагогічні методи, прийоми та спеціальні методи вивчення іноземних мов. Необхідно застосовувати велику кількість методів, тобто пояснення, розповідь викладача, бесіда (повідомлення, повторення) використовується викладачем для подання переважно складного матеріалу.

На окремих етапах необхідно застосовувати демонстрування. Багато часу приділяється на самостійну працю студентів, на самостійний пошук роботи, самостійне спостереження. Для поліпшення засвоєння матеріалу студентами слід застосовувати заохочувальні методи (стимулювання): метод навчальної дискусії (із використанням різноманітних прийомів), метод створення ефекту новизни та ін.

Контроль за засвоєнням знань також проводиться із використанням різноманітних методів та прийомів. Контроль може бути усний та письмовий: творчі, репродуктивні завдання, різноманітні питання, тести. Розвиток навичок та умінь вільного використання неологізмів-запозичень студентами досягається шляхом виконання різноманітних вправ:

•1)     прослухайте чи прочитайте речення та знайдіть слова неологізми-запозичення;

•2)     прослухайте текст та знайдіть там неологізми-запозичення, запишіть їх;

•3)     поясніть значення неологізмів-запозичення у тексті та без нього;

•4)  визначте, з якої мови було запозичене слово;

•5)     розподіліть слова за джерелом запозичення.

Наступні вправи рекомендовано для розширення та закріплення знань студентів:

•·                перекладіть речення без допомоги словника;

•·        перекладіть слово за допомогою словника;

•·        складіть діалог на вільну тему з використанням будь-яких неологізмів-запозичень;

•·        складіть повідомлення на задану тему з використанням визначених неологізмів;

•·                напишіть статтю на визначену тему в газету чи журнал, використовуючи неологізми-запозичення;

•·                виконайте вправи на швидкість у процесі гри [3].

Таким чином, у процесі вивчення фахової лексики, неологізмів зокрема,  основне місце мають посідати активні методи - як з боку викладача, так і студента. Викладач допомагає студентам усвідомити матеріал, набути практичних навичок, щоб застосувати їх для розв'язування конкретних завдань. За такої умови студент стає активним суб'єктом процесу оволодіння іноземною мовою на основі опрацювання відповідного матеріалу.

Література:

1. Курило Ю.Ю. Навчання іншомовної фахової лексики студентів вищих технічних закладів освіти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. - Луцьк: Видавництво Волинського національного університету імені Лесі Українки. -  № 5. - 2008. - С. 521-524.

2. Мороз Л.В., Дуброва А.С., Трофімчук В.М.. Професійна спеціалізація в системі навчання іноземним мовам  на немовних факультетах у вищій школі // Наукові записки. Серія "Філологічна". - Острог: Видавництво Національного університету  "Острозька академія". - Вип. 9. - 2008. -  С. 543-549.

3. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: Навчальний посібник. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2005. - 248 с.

e-mail: nataliagrigoriv@mail.ru

 


Один комментарий к “Григорів Н.М. ЗАСВОЄННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛЕКСИКИ”

  1. Андрій:

    Досить цікава інформація для викладача іноземної мови


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>