XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Григорів Н.М. ЗВ’ЯЗОК МІЖ КОГНІТИВНИМИ ПОНЯТТЯМИ ПРОТОТИП, КОНЦЕПТ, СТЕРЕОТИП

Григорів Н.М.                                                                  

ЧТЕІ КНТЕУ

ЗВ'ЯЗОК МІЖ КОГНІТИВНИМИ ПОНЯТТЯМИ ПРОТОТИП, КОНЦЕПТ, СТЕРЕОТИП

          Сучасній науці про мову властивий антропоцентризм. На перший план висуваються соціолінгвістика, психолінгвістика, лінгвокультурологія. Один з актуальних напрямів досліджень - вивчення проблеми співвідношення гендерного фактора і мови. Ключовими концептами будь-якої культури, що визначають сферу міжособистісної взаємодії й формують мовну особистість, є концепти «жіночності» і «мужності». Мова не просто «відбиває існуючу в суспільстві гендерну диференціацію, але й безпосередньо конструює гендерні розходження» [1, c. 119]. При цьому неминуче виникає проблема розкриття стереотипів фемінності й маскулінності, які зафіксовані в когнітивній базі носіїв мови. Що таке стереотип і як він пов'язаний з концептами та прототипами, які є основою формування концептосистеми та картини світу у свідомості особистості? Щоб відповісти на це запитання, пропонуємо дати визначення термінам прототип та стереотип і порівняти їхні характеристики.

Прототип - ядерний компонент концепту, когнітивний класифікатор, що виконує диференціювальну та інтегрувальну функції [4, с. 44]. Прототип репрезентує певну універсальну чи культурно-національну форму знання, навколо якого формується концепт; він кореспондує з поняттям, формує зміст і умови референції. Cоціальний стереотип як один із видів прототипу [5, с. 94-97] репрезентує мінімізоване й конкретизоване культурно специфічне уявлення про об'єкт, асоційований з відповідним концептом. Відповідно, прототип претендує на об'єктивність й неупередженість та залучає переважно понятійну (фактуальну) інформацію, у той час як стереотип, є, навпаки, суб'єктивно детермінованим й містить не стільки фактуальний, скільки суб'єктивно-оцінний зміст. Концепт є феноменом парадигматичного плану: це парадигматична структура, що виводиться із синтагматичних відносин імені, фіксованих у тексті; він має відношення до архетипів, що є підґрунтям людської діяльності. Стереотип є функціональним феноменом, він виявляється безпосередньо в комунікативній поведінці [2, с. 271]. Іноді під стереотипами розуміють сталі форми поведінки, що часто повторюються.

На відміну від прототипу, який складає підґрунтя пізнавальної й мовленнєво-розумової діяльності індивіда, будучи закладеним у його/її свідомості від народження, є не аналізованим, а просто «даним» чи «продемонстрованим» [8, с. 142], стереотип є сформованим лінгвокультурним соціумом засобом економії зусиль, результатом і способом тлумачення дійсності в рамках соціокультурно детермінованих когнітивних моделей. Відповідно, прототип претендує на об'єктивність й неупередженість та залучає переважно понятійну (фактуальну) інформацію, у той час як стереотип, є, навпаки, суб'єктивно детермінованим й містить не стільки фактуальний, скільки суб'єктивно-оцінний зміст. Згідно з У. Ліппманном, стереотип - це культурно детерміновані й певним чином упорядковані «картинки» світу у свідомості людини, що, з одного боку, заощаджують зусилля під час сприйняття складної інформації, а з другого боку - фіксують і зберігають наявні цінності, сприяючи тим самим збереженню високої самооцінки людини [6]. Автори «Короткого словника когнітивних термінів», ґрунтуючись на підході У. Квастхофф, як основну когнітивну функцію стереотипу розглядають упорядкування інформації через постійне виділення «свого» у протиставленні «чужому», розмежування «внутрішньо групового» й «не групового», що призводить до соціальної категоризації й утворення соціальних структур, на які активно орієнтуються в повсякденному житті [8, с. 177]. Стереотипізація побудована на дуальній категоризації світу й виражена в тенденції до спрощення факту чи події, нелюбові до конкретного одиничного факту й точної інформації [3, с. 162].

Стереотип у мові - це спрощене, схематичне, узагальнювальне зображення певної категорії осіб (будь-якої народності, професії, віку, статі), тварин, інституцій, подій, яким притаманні позитивні або негативні риси. Сигналами апелювання стереотипу виступають правдиві і типові особливості (в укр.м.: справжній і типовий лис - хитрий). Відповідно до сприйняття стереотипів, їх можна схематично поділити на чотири типи: зразок -  «такий, який повинен бути»; реальність -  «такий, який є»; міфічне зображення (уявне) - «такий, який може бути»; зображення ідеологічне - «такий, який може і повинен бути» [7, с. 86]. В наших подальших дослідженнях ми порівняємо стереотипне міфічне (уявне) зображення з реальними стереотипами з огляду на їхню гендерну специфіку в ірреальній картині світу англійської літературної казки.

Література:

•1.     Касумова А.Ю. Лингвокультуроведческие аспекты гендерных репрезентаций // Русский язык: исторические судьбы и современность: II Международный конгресс исследователей русского языка / А.Ю.Касумова.- М.: МГУ, 2004.- С.118-119.

•2.     Красных В.В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? - М.:  ИТДГК "Гнозис", 2003. - 375 с.

•3.     Николаева Т.М. От звука к тексту. -  М.: Языки русской культуры, 2000. - 680 с.

•4.     Птушка Анастасія Сергіївна. Об'єктивація гендерних стереотипів у текстах англомовних анекдотів: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. - 20с.

•5.     Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / Телия В. Н. - М. : Языки русской культуры, 1996. - 288 с.

•6.     Lippmann W. Public opinion. - N.Y.: Macmillan, 1922. - 427 p.

•7.     Panasiuk J. O zmienności stereotypów // Język a kultura. -Wrocław, 1998. - T.12. - S. 84-99.

•8.     КСКТ Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова,
В.З. Демьянков, Ю.Г.  Панкрац, Л.Г. Лузина/ Под общей ред. Е.С. Кубряковой. - М.: МГУ, 1996. - 245 с.

e-mail: nataliagrigoriv@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>