XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грицай О.І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Грицай О.І.

ННІППТ, НУ «Львівська політехніка»

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Складність інноваційного процесу як об'єкту дослідження спричинює неоднозначність підходів до його розуміння. На даний час вчені по-різному розглядають визначення терміну «інноваційний процес» (ІП). Деякі автори, наприклад, І. Балабаном [2], Краснокутська [3] ототожнюють ІП з інноваційною діяльністю. Інші вчені, зокрема, П. Завлін [4], Т. Лепейко та ін. [5] розмежовують поняття ІП та інноваційна діяльність. Проте, одні з них вважають, що ІП включає інноваційну діяльність, інші навпаки.

У вітчизняному законодавстві базі термін «ІП» не виділено, а в Законі України «Про інноваційну діяльність» визначена лише інноваційна діяльність як така, що спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. П. Завлін визначає, що ІП - це комплекс послідовних робіт від отримання теоретичного знання до використання товару, створеного на основі нового знання, споживачем. Послідовний ланцюг подій, у ході яких інновація „ визріває " від ідеї до конкретного продукту, технології чи послуги і розповсюджується при практичному використанні [4].

Проведене дослідження показало, що термін «ІП» вказує на організований, спрямований на досягнення певного результату характер діяльності, яка складається з ряду взаємопов'язаних послідовних дій.

Отже, можна стверджувати, що ІП має такі особливі ознаки:

1)  ІП представляє собою цілеспрямований ланцюг подій по ініціації інновацій, їх розробці, реалізації на ринку та подальшій дифузії;

2) результатом ІП можуть бути придатні до реалізації інноваційний продукт, наукова розробка, послуга, технологія, організаційно-управлінська інновація, маркетинг та інше;

3) ІП не завершується появою на ринку інновації, а продовжує розвиватись, поширюватись та розповсюджуватися при практичному використанні;

4) ІП на кожному з етапів його реалізації супроводжується комерціалізацією відносин між розробником, замовником, виконавцем, споживачем та іншими суб'єктами;

5) підприємство від реалізації ІП одержує ефект (економічний чи соціальний) який полягає у отриманні прибутку, зниженні рівня витрат, економії часу тощо;

6) ІП супроводжується витратами ресурсів, праці, коштів і часу.

Сьогодні загальновизнаним є підхід до ІП як до визначального важеля економічного розвитку. Нами запропоновано узагальнене його формулювання: ІП - це послідовна зміна взаємопов'язаних робіт від виникнення ідеї, проведення наукових досліджень по ній до її реалізації й поширення, яка призводить до отримання певного суспільно-економічного ефекту і супроводжується витратами: праці, часу, матеріальними та фінансовими.

Література:

1. Закон України «Про інноваційну діяльність» №40-ІV від 4 липня 2002 р. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15

2. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент : [учеб. пособие] / И. Т. Балабанов. - СПб. : Издательство «Питер», 2000. - 208 с.

3. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : [навч. посібник] / Н. В. Краснокутська. - К. : КНЕУ, 2003. - 504 с.

4. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: [учеб. пособие] / Под ред. П. Н. Завлина. - М. : ОАО НПО «Издательство экономика». - 2000. -  475 с.

5. Лепейко Т.І., Коюда В.О., Лукашов С.В. Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник. - Х.: ВД «Інжек», 2005. - 440с.

 

e-mail: olya_melnyk@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>