XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грицькова Н.В. ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Грицькова Наталія Вікторівна

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Сучасний етап розвитку українського суспільства, як і світової спільноти в цілому, характеризується надзвичайною інтенсивністю, динамічністю, складністю всіх соціально-економічних і соціокультурних процесів, а також усвідомленням їх органічного взаємозв'язку масштаби якого зростають із зміцненням інтеграційних тенденцій в суспільному розвитку.

Це, у свою чергу, вимагає розробки принципово нових підходів до організації освітнього процесу, які дозволили б, по-перше, враховувати максимальну кількість всіляких чинників, що надають той або інший вплив на педагогічну освіту, на її якість і результати, а по-друге, виокремити серед цих чинників, з одного боку, інтегруючі, об'єднуючі, а з іншої - навпаки, що виражають різноманіття онтологічних проявів [1, c. 61].

Науково-практичні пошуки в цьому напрямку знайшли своє відображення під час розвитку понятійного поля, яке в останні десятиріччя все більш активно застосовується в науковому обігу. Сьогодні стали звичними вирази «економічний простір», «інформаційний простір», «геополітичний простір», «освітній простір», що виражають ідею об'єднання значних територій на яких-небудь єдиних організаційно-структурних підставах.

Як показує аналіз наукових і публіцистичних джерел, у вітчизняній педагогіці поняття освітнього простору використовується для характеристики освітнього континууму державного і міждержавного масштабу, таких як світовий освітній простір, загальноєвропейський освітній простір і т.ін. В той же час на теперішній момент практично відсутні наукові дослідження, присвячені всебічному, комплексному, системному осмисленню освітнього простору як педагогічного феномену, у всьому різноманітті його характеристик і аспектів стосовно поняття освітнього простору вищих навчальних закладів, тоді як їх роль в розвитку і функціонуванні освітньої системи країни надзвичайно велика.

При цьому стає все більш очевидним, що підвищення якості професійної педагогічної освіти може бути досягнуте лише шляхом активізації всіх чинників освіти, що охоплюються простором вишу, їх інтеграції в гармонійну єдність [3, c. 79].

Освітній простір як педагогічна категорія виступає дієвим методологічним засобом, який, належачи до основи організаційно-педагогічної діяльності в рамках освітньої установи, дозволяє досягати якісно більш високого рівня освіти, що відповідає і сучасним вимогам суспільства, і гуманістичним освітнім цінностям, орієнтованим на потреби особи [2, c. 119].

Освітній простір вищого педагогічного навчального закладу - багаторівнева освіта, в якій можна виділити, щонайменше, такі компоненти: діяльнісний, комунікативний, компаративний, інформаційний, емоційний, соціально-предметний.

Питання підвищення якості вищої професійної освіти майбутніх вчителів набувають сьогодні надзвичайно гострого характеру. Отже, одним з найбільш ефективних шляхів вдосконалення освітньої діяльності може розглядатися її перетворення, спираючись на ідею формування єдиного освітнього простору вишу.

Література:

1. Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко // Політичний менеджмент. - 2005. - № 1 (10). - C.58-69.

2. Ткач Т. В.   Структурно-цільовий аналіз розвитку освітнього простору як психолого-педагогічної категорії / Т. В. Ткач // Українська педагогіка. - 2008. - Випуск 14. - С.118-123.

3. Химинець В. В . Науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності вчителів / В .В .Химинець // Освіта Закарпаття. - 2006. - № 4. - С. 78-88.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>