XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Громик Ю. А., Дранович М. П. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Громик Ю. А.

Буковинського державного фінансово - економічного університету

Науковий керівник:старший викладач Дранович М. П.

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Сучасні досягнення України в міжнародному вимірі конкурентоспроможності економіки, рівня розвитку і ефективності функціонування національної інноваційної системи є недостатніми для забезпечення сталого розвитку вітчизняної економіки, гарантованої національної безпеки, виходу в найближчій перспективі на європейські стандарти життя українських громадян за рахунок економічного зростання.

Головна проблема полягає в тому, що якість фун­кціонування, структура та результативність креативної частини національної інноваційної системи не відповідають  цінним потребам інтенсивного розвитку економіки.

В сучасних умовах світової глобальної кризи природним прагненням України як європейської держави є її залучення до загальноєвропейських інтеграційних процесів і входження до міжнародних економічних організацій та структур [4, 3].

Дослідженню теоретичних і практичних аспектів розвитку економічної політики присвячені праці багатьох сучасної економістів, таких як Жаліло Я. [1], Козловський С. [2], Оскольський В. [3], Сігайлов А. [4], Чечель О. [5].

Економічна політика держави в умовах зміцнення ринкових відносин є системою заходів законодавчого, виконавчого і контролюючого характеру, спрямованих на адаптацію наявної соціально-економічної системи до умов життєдіяльності сучасного динамічного суспільства.

Головною ціллю економічної політики має бути розвиток сучасної   еко­номічної системи, а саме: забезпечення соціальної справедливості та гуманізації економічної діяльності як основи стабільності економічної системи в умовах постійної зміни глобального економічного простору за рахунок збереження та оптимального використання економічних ресурсів і підвищення стратегічно­го економічного потенціалу та стійкості [3, 5].

Ефективна економічна політика повинна відповідати таким критеріям:

••        узгодженість економічної політики із загальною стратегією розвитку;

••        внутрішня та зовнішня узгодженість економічної політики.

Наявність раціонального управління є ключовою умовою формування ефективної економічної політики, яка буде директивним керівництвом дії для всіх елементів економічних систем. З цих позицій економічна політика роз­глядається в контексті управління факторами економічного розвитку [2, 14].

Основними чинниками, які спричиняють проблеми розвитку економічної політики  України являються:

•-     нераціональне використанням соціальних видатків та неефективність їх цільового спрямування;

•-     послаблення спроможності економіки до задоволення внутріш­нього попиту через незадовільну структуру економічного зростання;

•-     скорочення внутрішнього виробництва сільськогосподарської продукції;

•-     значний рівень монополізації окремих секторів економіки;

•-     недосконалість ринкових механізмів регулювання цін [1, 324].

Суперечливість макроекономічної динаміки й зафіксований пря­мий зв'язок між основними чинниками економічного зростання та макроекономічною дестабілізацією переконують у підвищенні в Україні кризи чинної моделі соціально-економічного розвитку. У 2012 - 2013 рр. слід очікувати посилення комплексу ризиків щодо основних чинників економічного зростання:

••   сповільнення темпів розвитку світової економіки та суттєве зниження темпів зростання в країнах-основних торговельних партне­рах України негативно позначиться на економічному зростанні через уповільнення темпів зростання експорту;

••   зниження ефективності впливу на економічне зростання з боку споживчого попиту через збільшення імпортної складової;

••   уповільнення інвестиційної динаміки через подорожчання зов­нішніх кредитних ресурсів, обмежувальні заходи монетарної політики НБУ;

••    прискорення випереджального зростання соціальних виплат в умовах підготовки до виборчої кампанії 2012 р.

Отже, перед урядом постає два основних завдання: послаблення дії по­точних соціально-економічних диспропорцій та забезпечення стабільного соціально-орієнтованого розвитку національної економіки [1, 329].

Забезпечення стабільних темпів розвитку економіки України потребує вирішення фундаментальних проблем: прискореного інвестування реального сектора економіки завдяки реалізації державних заходів щодо запровадження ефективних механізмів залучення коштів населення, створення сприятливих умов для внутрішніх і прямих іноземних інвестицій; реалізації з боку держави ефективних інституційних перетворень у напрямку реформування інститутів власності, створення ринкової інфраструктури, підвищення ефективності виробництва та обміну, реалізації програми енергозбереження; проведення жорсткої бюджетної політики шляхом зміцнення бюджетної дисципліни, підвищення контролю за видатками, оптимізації пільгового оподаткування, вдосконалення системи державних закупівель; використання ефективних інструментів грошово-кредитної політики щодо забезпечення необхідної збалансованості монетарних і макроекономічних показників [5, 66].

Поточний стан і найближчі перспективи не дозволяють очікувати реалізацію в Україні політики стійкого зростання та розвитку. Необхідною складовою стратегії розвитку України постає розробка ефективної економічної політики управління державою. Для раціонального визначення механізмів та стандартів творення політики в Україні першочерговими стають завдання вивчення іноземного досвіду з цього питання, зокрема Європейського Союзу як найбільш успішної та усталеної демократії, визначення економічних та політичних чинників, які посилюють необхідність інтеграційних процесів, а також тих умов, в яких сьогодні перебуває Україна.

Для прискорення процесу формування здатності України до інтеграції в структури Європейського Союзу необхідно, щоб економічна політика нашої країни була спрямована на створення як державних, так і суто ринкових інститутів, що сприяють розповсюдженню інновацій та створенню визначального фактора сучасної конкурентоспроможності - людського капіталу. Вона повинна бути координована на створення рівноправних умов для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських фірм і компаній у відкритому конкурентному середовищі.

Література:

1. Жаліло, Я. А. Економіка України сьогодні - ключові проблеми та чинники розвитку, пріоритети й завдання економічної політики [Текст] / Я. А. Жаліло // Україна в 2008 році : щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / за заг. ред. Ю.Г. Рубана; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : НІСД, 2008. - С. 320-343.

2.  Козловський, С. В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління чинниками розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. В. Козловський // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №1. - С.13-20.

3.  Оскольський, В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні [Текст] / В. Оскольський // Економіка України. - 2010. - №6. - С. 4-13.

4.  Сігайов, А. О. Державний стандарт аналізу економічної політики в Україні [Текст] / А. О. Сігайов // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - №3. - С. 3-7.

5. Чечель, О. М.  Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави [Текст] / О. М. Чечель // Економіка та держава. - 2011. - №1. - С. 118-120.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>