XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Грошко Т.В. НОМІНАТИВНІ ЛАНЦЮЖКИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЯ

Асистент, Грошко Т.В.

БДФА

НОМІНАТИВНІ ЛАНЦЮЖКИ У СИСТЕМІ МОВЛЕННЯ

Висвітлення комунікативної взаємодії плодів системи і структури мови в семіологічному аспекті, зокрема розуміння особливостей і закономірностей процесів і результатів вторинної номінації об'єктів, подій (фактів, явищ) дійсності знаходить відображення у працях Н.Д. Арутюнової (1999), В.М. Вовк (2006), В.Г. Гака (1979), Л.А. Лисиченко (2004), В.М. Русанівського (1988), О.С. Снітко (1990), О.О.Тараненка (2000), В.М. Телії (1986), О.В. Шаповал (2001), Ю.В. Голик (1999), Т.В. Пастушенко (1998), Н.Д. Петрової (1996), Н.Н. Старцевої (1996), І.В.Жарковської (2007), О.Л.Кирилюк (2006).

Мовна номінація утворює той фундамент, на якому базується комунікація, -  пише Р.Г. Попович [3, c. 16]. В основі номінації лежить взаємозумовленість лексико-семантичної системи мови та фактів дійсності. У значеннях мовних одиниць відображена ідеальна форма існування предметного світу, його властивостей та відношень. Семантика мовної одиниці, - за словами А.Е. Левицького, - це властивість, яка пов'язує її з позамовним світом як дійсності (референтне, денотативне значення), так і мислення про неї [2, с. 139]. З цього випливає, що номінація тісно пов'язує навколишню реальність з її мовним відображенням, установлює кореляцію між предметами й вибраними для їхнього позначення ресурсами вербалізації.

Вторинна лексична номінація є результатом природного розвитку мови, зумовленим пізнавальною і комунікативною потребою людини в її соціально-історичній практиці. Виникнення нових соціальних зв'язків приводить до перетворення сконцентрованої у словесному знакові інформації. Співвідношення об'єктів пізнання здійснюється за допомогою засвоєних у процесі соціалізації мовних одиниць, шляхом новоутворення значень, виникнення конотацій, оскільки кожне слово має здатність вступати у смислоутворювальні зв'язки з іншими словами.

Вторинна номінація, виявляє  взаємодію загальновживаної й стилістично маркованої лексики. Дослідження процесів вторинної номінації поряд із вивченням інших семантичних явищ у лексичній системі мови надає в розпорядження науки про мову цінні відомості, на підставі яких будується сучасна семантична теорія.

Первинна і вторинна банківські номінації взаємодіють у ланцюжку, де первинна номінація передбачає категоризацію та вербалізацію найменування людиною банківської справи, перетворення фактів дійсності у знаки й надбання людей внаслідок їхнього переходу у факти системи мови, у значення та категорії, що відображають соціальний досвід носіїв мови [1, с. 21].

Як вважає А.П.Грищенко, первинна і вторинна номінації з функціонально-генетичного погляду, утворюють ланцюжок, словесний ряд, де вони поєднані як:

а) первісна (непохідна) і б) вторинна (похідна) [1, c. 20]. Так, наприклад, як одну з найпоширеніших форм лексичного повтору зафіксовано номінативний лексичний ланцюжок - форми варійованого та неварійованого повтору слова чи словосполучення у дискурсі. За структурною характеристикою повтор може бути контактний, концентрований. Зазначені номінативні одиниці забезпечують цілісність дискурсу.

Так, наприклад, проаналізуємо ланцюжок де функціонує банківська номінація:

1.4.  The country's biggest banks have made moves to bolster their balance sheets by about ... said that the country's largest financial institutions had raised billions by issuing common stock and new debt, including $8 billion in bonds not guaranteed by the government. After reviewing the condition of 19 of the country's largest financial institutions ...

PN = SN¹ (Attr + Adj + N)+ SN²(

PN (первинна номінація) - banks 

SN¹ (вторинна номінація) - The country's biggest banks

SN² (вторинна номінація) - the country's largest financial institutions

SN³ (вторинна номінація) - Several banks

SN4 (вторинна номінація) - they

Наведена модель номінативного ланцюжка включає у себе 4 вторинних найменування та первинну номінацію, яка є початковим елементом ланцюжка.

Одиницею семантичної організації тексту в денотативному аспекті є позначення (або номінація) як зв'язок між мовними елементами та позначуваним позамовним об'єктом. Лексичні одиниці утворюють у дискурсі номінативні ланцюжки, завдяки яким відбувається семантична організація дискурсу. У кожному дискурсі утворюється декілька ланцюжків, поєднаних парадигматичними зв'язками.

Література:

•1.     Грищенко Арнольд Панасович // Українська мова: Енциклопедія / Редкол.: В.М.Русанівський, О.О.Тараненко (співголови), М.П.Зяблюк та ін. 2-е вид., випр. і доп. - К.: Укр. енцикл., 2002. - С.122.

•2.     Левицький А.Е. Функціональний відхід до аналізу системи номінативних одиниць сучасної англійської мови / А.Е. Левицький // Вісн.  Харків. нац. ун - ту. - Харків,  2000. - Вип. 471. - С. 137-143.

•3.   Попович Р.Г. Номінативний аспект іспанської водогосподарської термінології: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Р.Г. Попович; Київськ. ун-т ім Т. Шевченка, 1993. - 23 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>