XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Груша О.В. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЛОГІСТИКИ

Здобувач наукового ступеня кандидата економічних наук
Груша Олександр Володимирович
Університет банківської справи, Національного банку України (м.Київ)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ЛОГІСТИКИ

Розвиток банківської системи повинне відбуватися темпами та засобами, що задовольняють національним і міжнародним інтересам Україні. Важливим інструментом рішення такого роду завдань покликана стати логістизація банківської діяльності, в основі якої закладений потужний потенціал підвищення її ефективності шляхом впровадження наукових методів регулювання банками різного роду економічних потоків, що виникають в процесі їх взаємодії з суб'єктами матеріальної сфери. Об'єктом управління банку, як і будь-якого іншого господарюючого суб'єкта, є потоки грошових коштів, товарів, послуг і інформації. При цьому потоково-процесний характер банківської діяльності обумовлює можливість використання інструментарію логістики для підвищення ефективності ринкових трансакцій комерційних банків.
Недостатнє опрацювання конкретно-прикладних аспектів і специфіки застосування універсальної концепції логістики у фінансово-кредитній сфері економіки визначають дослідження логістизації банківської діяльності, як самостійного напряму реформування фінансової системи Україні.
Логістизація банківської діяльності є процесом послідовного впровадження прийомів, методів і методик, що відносяться до логістичної науки, і може одночасно розглядатися як комплексна технологічна і управлінська інновація, впровадження якої в реальну банківську практику слід вважати необхідним чинником. Такий підхід обумовлений тим, що українські банки намагаються не тільки збільшити число клієнтів, але і розширити спектр послуг, що надаються, не знижуючи при цьому прибутковість операцій. Комплексний науковий підхід до рішення подібних задач обумовлений необхідністю розгляду потоків, рух яких вимагає адекватних методів регулювання з погляду банківської логістики. При цьому слід представити циркуляцію фінансових потоків як специфічне переміщення грошових коштів, що є таким різновидом майна як товари, роботи, послуги.
Розглядаючи з логістичних позицій потокові процеси, характерні для банківської діяльності, можна виділити два контури, в межах яких відбувається рух грошових мас: внутрішній, охоплюючий банк, його структурні підрозділи, а також відділення і філіальну мережу; і зовнішній, включаючий клієнтів, партнерів, учасників валютного і фондового ринку .
До недавнього часу більшість фахівців у галузі логістики розглядали рух фінансових коштів лише як потоки, обслуговуючі переміщення матеріальних ресурсів. Проте проведений аналіз показує, що їх рух підкоряється в своїй масі тим же законам, що і рух товарів, а це, у свою чергу, підтверджує можливість застосування логістичного інструментарію в банківській діяльності. Причому практично всі види банківських операцій можуть бути віднесені до тієї області діяльності, де використання згаданого інструментарію є обов'язковою умовою підвищення ефективності функціонування банків, що і обумовлює необхідність виділення нового напрямку в логістичній концепції - "банківської логістики".[1]
З практичної точки зору впровадження методів логістики в банківську практику вимагає планомірного і послідовного здійснення комплексу економічних, технічних, організаційно-правових заходів довготривалого і поточного характеру по проектуванню, створенню, забезпеченню раціонального функціонування системи регулювання потокових процесів. Розумне поєднання цих двох напрямів дозволить виробити найкращу стратегію розвитку, як окремого банку, так і банківської системи в цілому. Розгляд потокових процесів банку з логістичних позицій зробив необхідним проведення аналізу змісту, особливостей і характеристик системи, в якій вони обертаються, тобто - банківської логістичної системи. Банківська логістична система може бути визначена як сукупність взаємоупорядкованих елементів, розташованих з погляду ієрархії управління по вертикальних і горизонтальних лініях, які в результаті використання прийомів і методів логістики забезпечують реалізацію функцій і завдань банку з найбільшим економічним ефектом, і перетворює кредитний інститут на організацію білш високим рівнем управління. Цій системі притамані практично всі властивості логістичних систем матеріальної економіки, зокрема, мінливість, складність, ієрархічність, адаптивність, цілісність, стійкість, структурованість, цілеспрямованість.[4]
Особливості логістизації різних видів банківської діяльності можуть бути, зрештою, визначені і охарактеризовані тільки в процесі розробки і впровадження практичних заходів щодо регулювання фінансових, товарних, інформаційних потоків банку. Проте вже сьогодні аналіз вищезгаданих потоків дозволяє виявити логістичну природу банківської діяльності. Грошові кошти розглядаються в динаміці як потік майна, який по цілому ряду ознак можна вважати матеріальним, але обов'язково з урахуванням специфіки банківської діяльності. Підприємство, зване банком, можна одночасно розглядати з логістичних позиції як об'єкт господарювання, все різноманіття форм діяльності в якому базується на головному потоці - грошовому. Решта операцій (розрахунково-касове обслуговування, послуги інкасації і ін.) пов'язана з тим, що потоки валют, цінних паперів, інформації т.д. є тією або іншою формою прямого або непрямого руху грошової маси.
Проведений аналіз різних напрямів діяльності банків з урахуванням передового американського, європейського і японського досвіду дає підставу стверджувати, що всі вони можуть бути умовно диференційовані на дві великі групи: - види діяльності, які пов'язані з грошовими потоками, обслуговуючими рух товарних потоків; - види діяльності, основу яких складають самостійні грошові потоки, безпосередньо не пов'язані з процесом руху товарів, робіт, послуг. Така класифікація доцільна, перш за все, тому, що грошові потоки першої групи вже сьогодні можуть регулюватися з використанням наявного інструментарію логістики. Йдеться про операції банку, які, по-перше, здійснюються при обслуговуванні специфічного по-своєму змісту і характеру руху товарного потоку (торгівля золотом, зберігання ціностей, інкасація); по-друге, види діяльності, що мають мету обслуговування потоку товарів, робіт, послуг і створення умов для прискорення руху і підвищення надійності грошового потоку (такі як факторинг, лізинг).[3]
У більшості західних банків, для того, щоб грошовий потік був раціонально регульованим, розробляються логістичні за своєю природою програми ефективного використання наявних засобів. Серед них слід виділити кредитні і інвестиційні програми, які в свою чергу обумовлюють напрям грошей на пряме фінансування і проведення спекулятивних або стратегічних операцій на фондовому ринку. Серед такого роду стратегічних операцій можна виділити придбання комерційним банком акцій іншого банку або підприємства, що у ряді випадків приводить до створення фінансово-промислової групи (ФПГ). В процесі функціонування ФПГ, крім руху потоків специфічного товару - грошей, змінюється маршрутизація, збільшується масштабність і швидкість обороту товарів в матеріальній формі. За допомогою фінансування банками виробничої діяльності створюються реальні матеріальні цінності, процес руху яких і вивчає універсальна теорія логістики. Централізоване управління потоковими процесами у ФПГ дозволяє виявити переваги і деякі недоліки даного виду об'єднання господарських суб'єктів. Участь у ФПГ фінансово-кредитних організацій дозволяє фінансувати оновлення виробничих потужностей, нарощувати темпи випуску конкурентоздатної продукції і ін., що в свою чергу є могутнім чинником взаємних вигод, як для банку, так і для інших учасників. В процесі такої взаємовигідної співпраці банкам доводиться вирішувати проблеми маршрутизації грошей, дотримання оптимальних пропорцій між частиною капіталу, направленою у виробництво, і частиною, що направляється на фінансовий ринок.[5]
Роль банку як ланки, що регулює і направляє потоки, наочно демонструє логістичну природу процесів, що відбуваються усередині складної системи, званої ФПГ. Банк, що дотримується тієї або іншої стратегії, може і повинен активно впливати не тільки на масштабність, наповнюваність і швидкість руху потоків, а також на їх вектори і маршрути усередині системи, але і прагне оптимізувати цей рух, що зрештою і повинно слугувати досягненню мети і завдань, що стоять перед ФПГ. Комплексний багаторівневий характер потоків, регулювання яких є предметом банківської логістики, полягає в тому, що в їх складі можна виділити, по-перше, потоки, що відносяться лише до діяльності фінансових інститутів; по-друге, ті, які по своєму натурально-речовинному змісту, характеру регулювання, формам циркуляції можуть бути віднесені до специфічних видів товарного обороту. Йдеться про циркуляцію на державному і міжнародному рівнях такого специфічного товару, яким є дорогоцінні метали; золото, срібло, платина.
За процедурою операція комерційного банку по купівлі-продажу дорогоцінних металів практично не відрізняється від операції на товарному ринку. Банку, як і будь-якій іншій комерційній організації, доводиться вирішувати (тільки в складніших і дорожчих за умовами забезпечення безпеки умовах) питання транспортування, зберігання цінностей, а також їх подальшої реалізації. Криміногенна ситуація в країні, широкий потенціал технічних можливостей для різного роду маніпуляцій із злитками золота дають підстави припустити, що в умовах України переважними є такі маршрути, при яких, в результаті операцій по зміні власника, дорогоцінні метали не міняють свого постійного місцезнаходження, залишаючись в сертифікованих сховищах Державної скарбниці Національного Банку України, комерційних банків. Саме в цьому випадку можлива побудова ефективних схем використання документів, підтверджуючих факт володіння власністю у вигляді дорогоцінних металів для широкого кола комерційних операцій.
Стратегія банку при виборі об'єктів інвестування серед інструментів фондового ринку, а також тактика управління портфелем по своєму логістичному і економічному змісту є ні що інше, як процес маршрутизації закумульованих інвестиційних потоків. [2]
Резюмуючи вищезазначане, можна стверджувати, що всю сукупність дій будь-якого банку по здійсненню активних і пасивних операцій можна розглядати як сукупність логістичних заходів щодо регулювання грошових потоків, основна мета яких полягає в досягненні ефективного використання капіталу, в реалізації інтересів самого банку, його клієнтів, ФПГ (у разі входження банку в таку) при обов'язковому дотриманні інтересів держави і суспільства.
Дослідження широкого кола прикладних аспектів застосування прийомів і методів логістики в банківській діяльності дозволило визначити перелік першочергових завдань банку і напрямів його діяльності. Проведений аналіз показав, що, перш за все, необхідно використовувати методи логістичного інструментарію при виконанні такої банківської операції як інкасаторські перевезення, зберігання ціностей, обробка ціностей, та інш.
ЛІТЕРАТУРА
1. Альбеков А. У., Федько В. П., Митько О. А. Логистика коммерции. — Ростов на Дону: Феникс, 2001.
2. Кальченко А. Г. Логістика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 284 с.
3. Сток Д.Р., Ламберт Д.М. «Стратегическое управление логистикой» М.: ИНФРА-М, 2005.
4. Уотерс Д. «Логистика. Управление цепью поставок»: Пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
5. Міжнародна конференція з готівкового грошового обігу Currency Conference www.currencyconference.com

e-mail: xmara@storage.bank.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>