XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Губанова О.В. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ

Губанова Ольга Валеріївна

Полтавська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом, старший викладач

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО УСИНОВЛЕННЯ

Одним із міжнародних статусів України є статус держави-донора у процесі міжнародного усиновлення.

Проблемам міжнародного усиновлення присвячена значна кількість наукових праць, у яких переважно аналізуються норми Гаазької конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення [1], порядок та процедура усиновлення в окремих зарубіжних країнах, визначаються можливості України на шляху імплементації норм законодавства про міжнародне усиновлення тощо. Але при цьому поза увагою науковців залишається не менш важливе питання - питання нагляду за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземцями.

Контроль та нагляд - основні способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні [2, с. 5].

Суспільне призначення контролю полягає в тому, що він служить засобом отримання інформації про процеси, що відбуваються у суспільстві і різних його утвореннях, визначення відповідності дій на шляху досягнення мети, виявлення причин відхилення від них, розробки заходів, що протидіють виявленим відхиленням [3, с. 23]. На думку Андрійко О. [3, с. 120], нагляд слід розглядати як різновид контролю, здійснення якого має свої характерні риси, що дозволяють виділити його як вид контролю.

Функцію нагляду за додержанням прав дітей, які усиновлені іноземцями, визначає стаття 287 Сімейного кодексу України [4], згідно з якою, якщо діти усиновлені іноземцями і проживають за межами України,  відповідна консульська установа за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік цих дітей  і здійснює  нагляд  за дотриманням  їхніх  прав  до досягнення ними вісімнадцяти років. Порядок здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями і проживають за межами України, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Кабінетом Міністрів України 8 жовтня 2008 року була прийнята Постанова № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» (далі - Постанова) [5], яка, зокрема, містить положення, що можуть бути нами визначені як передумови для проведення нагляду консульськими установами після здійснення усиновлення.

Відповідно до п. 31 Постанови [5] облік громадян України, які проживають за межами України, та іноземців, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, здійснює Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини.

Серед переліку документів, які повинні подати потенційні кандидати в усиновлювачі до Департаменту, є наступні зобов'язання заявника (у двох примірниках):

1) поставити дитину на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, його адреси) протягом місяця після виїзду до країни проживання;

2) подавати консульській установі чи дипломатичному представництву України не менш як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною вісімнадцяти років звіт про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини за встановленою формою;

3) надавати можливість представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

4) повідомляти консульську установу чи дипломатичне представництво України про зміну місця проживання усиновленої дитини тощо.

Як бачимо, зазначена Постанова [5] вказує лише на обов'язки іноземних усиновлювачів щодо підтримання необхідного контакту із консульською установою або дипломатичним представництвом після усиновлення дитини. Водночас, відсутні будь-які нормативи, які б визначали порядок здійснення нагляду самою консульською установою за умовами проживання дітей, усиновлених іноземними громадянами. Не визначена функція нагляду і у Консульському статуті України [5].

Крім того, не можна не відзначити і той негативний факт, що Україна, підписуючи та ратифікуючи міжнародні договори про правову допомо­гу, до останнього часу не обумовила у дого­ворах питання про відповідальність осіб, які усиновили дітей з України та не вико­нали взятих на себе зобов'язань, зокрема, щодо їх утримання, виховання і постанов­ки на облік у консульських установах.

Отже, питання контролю та нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей іноземними громадянами на сьогоднішній день залишається досить актуальним, оскільки не вироблена правова база, яка б визначила порядок здійснення нагляду та контролю консульськими установами за дотриманням прав дітей, усиновлених іноземцями. Законодавством не визначений порядок здійснення такого контролю консульськими установами, не передбачена відповідальність усиновлювачів за відсутність постановки на облік у консульських установах, за неподання звіту про умови проживання та стан здоров'я усиновленої дитини тощо.  А тому є нагальна потреба у вивченні цього питання з метою подальшого удосконалення діючого законодавства.

Література:

•1.  Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення від 29.05.1993 р. - Режим доступу: http: //zakon.nau.ua/dok

•2. Гаращук Володимир Миколайович. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні: Дисертація д-ра юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 412 с.

•3. Андрійко Ольга Федорівна. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади: Дисертація. д-ра юрид. наук: 12.00.07 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 1999. - 378 с.

•4.  Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року// Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21-22. - Ст.135

•5.  Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей». - Режим доступу: http// zakon.rada.gov.ua

•6.  Указ Президента України «Про Консульський статут України» № 127/94 від 2 квітня 1994 року. - Режим доступу: http// zakon.rada.gov.ua

 

e-mail: mailto:guramij@jmail.com

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>