XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гудзик І. В., Паскар М.О. АНАЛІЗ ГРОШОВОЇ МАСИ ТА БАЗОВИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Керівник: Гудзик І.В.

Паскар М.О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

АНАЛІЗ ГРОШОВОЇ МАСИ ТА БАЗОВИХ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Важливу роль у досягненні сталого економічного розвитку держави відводиться грошово-кредитній політиці, основною метою якої є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Ефективність грошово-кредитної політики визначається, передусім, збалансованістю попиту і пропозиції на гроші, виваженим контролем над грошовим обігом, динамікою та структурою агрегатів грошової маси.

Однією з передумов фінансової стабільності в країні є збалансованість попиту та пропозиції на гроші, тобто відповідність обсягу грошової маси потребам економіки.

Регулювання грошового обігу повинно відбуватися на основі принципу мінімізації впливу негативних чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що вимагає від науки теоретичної та практичної підтримки прийняття відповідних управлінських рішень.

Метою дослідження є виявлення сутність поняття грошового обігу та підходи до його аналізу в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми державного регулювання грошово-кредитної сфери досліджували такі провідні українські вчені-економісти, як О. Василик, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Лагутін, В. Лисицький, І. Лютий, В. Міщенко, А. Мороз, П. Нікіфоров, А. Пересада, М. Пуховкіна, М. Савлук, В. Стельмах, А. Чухно, В. Ющенко та ін.

Виклад основного матеріалу. Процес суспільного відтворення відбувається безперервно, тому безперервним є і рух грошей, що його обслуговує. Взятий сам по собі цей процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у суспільному відтворенні являє собою грошовий оборот [1, С.63].

Грошовий обіг - це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.

Грошовий обіг не є простим повторенням обігу товарів і підпорядковується своєму специфічному закону. Сутність його полягає в тому, що протягом даного періоду для обігу необхідна лише певна, об'єктивно обумовлена маса купівельних і платіжних засобів. Якщо формалізувати суть цього закону, то вона може бути виражена рівнянням (1.1):

Мф = Мн,                                                       (1.1)

де Мф - фактична маса грошей в обігу, грн.;

Мн - об'єктивно необхідна для обігу їх маса, грн.

Якщо Мф перевищує Мн - значить в обігу з'явилися зайві гроші, і навпаки, якщо Мф менше від Мн - їх нестача [1,С.88].

Грошові агрегати дають чітке уявлення про те, що собою являє грошова маса, з яких елементів вона складається.

Грошовий агрегат - це визначене законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічне угрупування ліквідних активів, які можуть служити альтернативними вимірниками грошової маси [2,С.135].

У статистичній практиці України визначаються і використовуються  чотири грошові агрегати: М0, М1, М2, М3 [1, С.81]. Склад грошових агрегатів України описаний в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

 Складові грошових агрегатів в Україні

 

Грошовий агрегат Склад
М0
Готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями (банками)

 

М1
М0 та переказні депозити в національній валюті (M1-M0)

 

М2   М1 та кошти на всіх інших видах строкових рахунків (строкові       депозити) у національній валюті та іноземні кошти (M2-М1)

 

М3   М2 та цінні папери власного боргу (M3-M2)

 

Сукупність готівки (металеві гроші і банкноти) і грошей для безготівкових розрахунків у центральному банку (безтермінові вклади) складають гроші центрального банку. Їх називають монетарною або грошовою базою, тому що вони визначають сумарну грошову масу в народному господарстві.

Грошова база - це гроші, які не беруть участі в кредитному обороті та грошовому обігу, але створюють базу для їх розширення. Величину грошової бази Гб можна визначити за формулою (1.2):

Гб = Мо + Мк + Мрез,                                      (1.2)

де Гб - грошова база, грн.;

Мо - сума готівки, що перебуває поза банками, грн.;

Мк - сума готівки в касах банків, грн.;

Мрез - сума грошових коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках банків у центральному банку, грн.

Грошова маса - це сукупність усіх грошових засобів у готівковій і безготівковій формах, які забезпечують реалізацію товарів, послуг і всі нетоварні платежі у народному господарстві [2, С.135].

Таблиця 1.2

 Стан грошової маси і грошової бази в перших півріччях 2011 і

2012 років                                       (млрд.грн.)

  Перше півріччя 2011 року Перше півріччя 2012 року Відхилення
Грошова маса 652,4 710,4 58
Грошова база 228,1 243,2 15,1
Обсяг готівки поза банками 187,7 200,4 12,7

 

З таблиці 1.2 видно, що у першому півріччі 2011 року приріст грошової пропозиції обумовлювався об'єктивним підвищенням попиту на гроші з боку зростаючої економіки. Приріст грошової маси протягом першого півріччя 2011 року становив 9,1% - 652,4 млрд. грн. і суттєво випереждав приріст базових грошей. Так грошова база зросла за відповідний період лише на 1,1% - до 228,1 млрд. грн.

Грошова база протягом першого півріччя 2012 року збільшилася на 1,4% - до 243,2 млрд. грн. відповідно до першого півріччя 2011 року. Такий приріст грошової бази, з одного боку, був цілком достатнім для обслуговування процесів економічного розвитку, а, з іншого - не провокував накопичення монетарних ризиків стабільності грошової одиниці. Протягом першого півріччя 2012 року грошова маса збільшилася на 3,6% - до 710,4 млрд. грн. Збільшення грошової маси відбулося як за рахунок її депозитної так і за рахунок готівкової складової.

Ефект розширення грошової пропозиції супроводжувався прискореним приростом її депозитної складової. Так загальний обсяг депозитів протягом першого півріччя 2011 року збільшився на 11,5%. Таке збільшення переважно було забезпечено за рахунок зростання депозитних вкладів у національній валюті на 12,6%, у той час як депозити в іноземній валюті зросли на 10,0%.

Загальний обсяг депозитів протягом першого півріччя 2012 року збільшився на 3,6% - до 506,9 млрд. грн. Такий приріст забезпечено переважно за рахунок збільшення депозитів у національній валюті (на4,8%). Депозити в іноземній валюті протягом цього періоду збільшувалися помірнішими темпами (приріст становив 2,1%).

Готівкова складова грошової маси в першому півріччі 2011 року характеризувалася більш помірним зростанням порівняно з її депозитною складовою. Обсяг готівки поза банками за цей період збільшився на 2,6% - до 187,7 млрд. грн. У результаті відбулося зменшення питомої ваги готівки поза банками в структурі грошової маси до 28,8% (станом на 01.07.2011) порівняно з 30,6% станом на початок року.

Обсяг готівки поза банками протягом першого півріччя 2012 року збільшився на 4,0% - до 200,4 млрд. грн.

Висновки. Отож, показник грошової маси має надзвичайно важливе значення для економічної стабільності, оскільки зміна кількості грошей, що циркулює в економічному обороті, може істотно вплинути на основні макроекономічні показники.

Грошова база є показником бази фінансування, яка є основою для формування грошових агрегатів, а не самим грошовим агрегатом. Грошова база включає запаси всієї готівки, яка перебуває в обороті поза банківською системою та в касах банків, а також суму резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у центральному банку.

Аналізуючи перші півріччя 2011 і 2012 років, бачимо, що грошова маса та грошова база має позитивну тенденцію до зростання. Це відбулося здебільшого за рахунок збільшення депозитів як в національній так і в іноземній валютах.

Здійснюючи монетарну політику, НБУ встановлює цільові орієнтири щодо регулювання грошової маси в обігу на основі вибору певних грошових агрегатів. Комерційні банки працюють в межах тієї грошової маси, яка визначається Національним банком. Сьогодні пошук нових конкретних механізмів регулювання грошової маси в обігу є надзвичайно актуальним в Україні. Таким чином, для НБУ пріоритетним є зменшення показника рівня доларизації, збільшення та ефективне використання наявних золотовалютних резервів, забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Виконавши ці завдання НБУ зможе надати можливість обслуговувати процеси економічного розвитку країни.

Література:

1.  Савлук, М. І. Гроші та кредит: підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2002. - 598 с. - ISBN 966-574-369-4.

2.   Івасів, Б. С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. - Вид. 3-тє, змін. й доп. - Тернопіль : Карт-бланш, К.: Кондор, 2008. - 528 с. - ISBN 966-7952-37-1.

3.  Статистичні матеріали Національного Банку України - Статистичний бюлетень (електронне видання) [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/Statist/Electronic%20bulletin/data/stat.pdf.

4.  Статистичні матеріали Національного Банку України - Монетарний огляд (електронне видання) [Електронний ресурс] - Режим доступу:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58037


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>