XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гулін О.Ф. ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВТІЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ КНИГИ

Гулін Оксана Федорівна

Волинський національний університет ім. Лесі Українки

ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ВТІЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ КНИГИ

Переглядаючи сторінки сучасної друкованої продукції, на жаль, нерідко доводиться констатувати її недосконалість. В одних виданнях не викристалізувана тематична структура, в інших - бракує гармонії тематичних та ілюстративних компонентів, певного макетувального плану. Головною причиною цих прорахунків та інших суттєвих помилок є відсутність або недостатньо досконала концепція друкованого продукту. Цим і обумовлюється актуальність роботи.

В сучасній теорії видавничої справи та журналістикознавстві термін «видавнича концепція» не фіксується. Визначення терміну «концепція» можна знайти тільки у фаховій довідковій літературі [1-2; 4; 6]. Незважаючи на недостатню дослідженість терміна, ним все ж уже послуговуються відомі сучасні журналістикознавці та видавці.

Т. Крайнікова пропонує таке визначення видавничої концепції: «видавнича концепція - це множина поглядів на видання, що його організовує, дисциплінує, створює певний змістово-художній «образ», робить його успішним та ефективним на ринку [3].

Концепція видання визначає структуру видання, його інформаційне наповнення та естетичний вигляд. Створити концепцію - означає спроектувати майбутнє видання. Завдання редактора, що проектує книгу, знайти і обґрунтувати її параметри як за типологічними ознаками, так і за оформленням - художнім, технічним, форматом, обкладинкою.

Сучасному поколінню дитячих видавців вкрай потрібне нове мислення, здатність долати стереотипи, сміливо шукати оригінальні форми і вирішення. Адже сьогодні книжковій традиції доводиться постійно витримувати двобій з телебаченням, відео, комп'ютером - атрибутами аудіовізуальної культури [5].

Підготовка до видання творів дитячої літератури є одним З найскладніших напрямів видавничої діяльності. Для професійної оцінки авторських оригіналів, для моделювання майбутнього видання видавцеві-редактору, окрім загальних критеріїв і методик, необхідно вміти чітко розробити вдалу концепцію видання, використовуючи оригінальні методи й підходи, креативне бачення майбутньої книги.

Сучасне дитяче книговидання в Україні має ряд проблем, які необхідно побороти. Йдеться про брак творів сучасної тематики, нових героїв; диспропорцію у видавничому репертуарі на користь художньої літератури, до того ж перевидань; надмір одних жанрів (казка, поезія) при майже повній відсутності інших; диспропорцію у забезпеченні літературою всіх категорій дитячої читацької аудиторії; надзвичайно звужену і збіднену палітру художньо-технічного вирішення дитячих видань, нехтування новими способами верстання, макетування, функціонально ефектної інтерпретації тексту друкарськими й рисованими графічними засобами, що пропонуються новітніми комп'ютерними технологіями; відсутність нових конструктивних ідей, принципових змін у матеріальній конструкції дитячої книжки та її елементів тощо [7].

При аналізі ринку української книжкової продукції для дітей складається враження, що уявлення у більшості видавців про читацькі потреби і можливості сучасної дитини є узагальненими і неточними. Погане знання читацької аудиторії призводить до незадоволеного попиту, продукування «слабкої» у виховному, пізнавально-навчальному та естетичному плані, малоефективної, а то й непотрібної книжкової продукції [5].

Під час підготовки цього дослідження було виявлено, що на сьогодні книжкова справа в Україні потребує якісно нового підходу до формування видавничого репертуару, необхідно переглянути існуючі традиції підготовки видання, оскільки існує ряд суперечностей, які спричиняють виникнення суттєвих помилок під час розробки концепції видання та її подальшого редакційно-видавничого втілення.

Сучасний книжковий ринок України активно поповнюється всіма видами літератури, проте дитячої літератури постачається дуже мало, оскільки в Україні мала кількість видавництв, що спеціалізується на випуску дитячої літератури, причому майже вся книжкова продукція для дітей потребує більш ретельного і якісного опрацювання матеріалу редактором. Пріоритетним напрямом роботи українських видавництв може стати випуск книжкових серій для дітей, що гарантує рентабельність, оскільки ця ніша книгодрукування ще не заповнена.

Результатом проведення розвідки стало створення проекту серії книжкових видань для дітей на основі розробленої концепції з урахуванням всіх теоретичних і психологічних особливостей дитячої книги.

Література:

•1.       Книга : Энциклопедия / Редкол. : Л. Е. Баренбаум, А. А. Беловицкая, А. А. Говоров и др. - М. : Большая российская энциклопедия, 1998. - 800 с.

•2.       Курганов Е. И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации (с толкованиями) / Е. И. Курганов. - М. : Московская международная школа переводчиков, 1993. - 320 с.

•3.       Майдаченко П. Концепція навчальних видань / П. Майдаченко // Друкарство. - 2005. - № 6. - С. 24-27.

•4.       Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. - М. : Юристъ, 1998. - 472 с. - (Книжное дело).

•5.       Огар Е. І. Критерії видавничої оцінки видань для наймолодших / Е. І. Огар // Квалілогія книги : м-ли 2-ї міжн. наук.-практ. конф. - Л. : УАД, 1998. - С. 47-51.

•6.       Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-український словник-довідник з видавничої справи / Е. І. Огар. - Л. : Палітра друку, 2002. - 224 с.

•7.       Славова М. Дитяча книга: в дорозі чи в глухому куті? Про її сьогоденний соціокультурний стан / М. Славова // Бібліотечна планета. - 2001. - № 1. - С. 38-39.

e-mail: jasik-27@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>