XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гультай Б.В., Петращак О.О. СУЧАСНИЙ СТАН РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Виконала

ст. гр. ФК-36

Гультай Б.В.

Буковинська державна фінансова академія

Науковий керівник:

Петращак О.О.

СУЧАСНИЙ СТАН РЕКЛАМНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Протягом останніх років рекламна діяльність в Україні посіла важливе місце в соціально-економічному житті та відіграє економічну, соціальну, політичну і навіть освітню роль у сучасному суспільстві.  Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин і одночасно виступає їх могутнім регулятором. Роль реклами, вже давно вийшла за рамки комерційних комунікацій, оскільки по-перше, вона є тим засобом комунікації, завдяки якому фірма, підприємство, організація може передати інформацію потенційним споживачам, прямий контакт з якими встановити важко, а часом і взагалі неможливо. По-друге, реклама являє собою рушій розвитку, вона спонукає людей до певних дій, що відповідають цілям збуту, по-третє, це агітація на користь будь-якого товару, марки, бренду, фірми. По-четверте, реклама створює робочі місця і таким чином збільшує кількість працездатного населення (для створення реклами необхідні спеціалісти), по-п'яте, є джерелом інформації від виробника, яка для споживача є особливо цінною.

У зв'язку з потребою суспільства в рекламі, розвивається і рекламний ринок України, де з'являються нові ідеї, розробки, стратегії. Саме тут рекламодавці можуть відчути позитивний вплив реклами на ведення бізнесу - ріст обсягів продажу і прибутку, підвищення поінформованості споживачів про компанію, її бренди та продукцію загалом.

Загальні питання регулювання та функціонування рекламно-комунікаційного ринку вивчались такими українськими науковцями як А.Вакалюк, М. Лазебник, Є.Ромат та інші. Однак, зважаючи на прогресивний розвиток різних форм комунікацій ринок реклами здобуває все нові перспективи свого розвитку, які є ще не достатньо розкритими.

Метою написання роботи є проведення аналізу ринку реклами на сучасному етапі, виокремлення основних позитивних і негативних змін на рекламно-комунікаційному ринку України за останні роки.

Реклама має беззаперечну цінність. Практика використання такого інструменту ведення бізнесу в Україні нараховує менш ніж два десятиліття. Проте, незважаючи на такий невеликий проміжок часу ринок реклами сформувався і ефективно функціонує [4].

Оцінювати стан рекламного ринку в Україні зараз вельми не просто. В цій галузі за останні роки відбулись кількісні і якісні зміни: ринок став непередбачуваний, на ньому все більше з'являється професіоналів як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агентств, також вагомий вплив справляє активне проникнення на український ринок реклами іноземних рекламодавців.

На сьогоднішній день рекламний ринок складає декілька видів реклами, які постійно розширюються (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка розвитку реклами за 2008-2010рр.[2,3]

Види реклами Обсяг 2008 млн. грн. Приріст до 2007, % Обсяг 2009 млн. грн. Приріст до 2008, % Обсяг 2010 млн. грн. Приріст до 2009, %
Телевізійна реклама 2700 +14,4 2000 +74,1 2490 +39
Спонсорство телетрансляцій 400 +6,7 280 +70,0 320 +15
Зовнішня реклама 1035 +9,5 650 +62,8 715 +10
Радіо 160 -6 120 +75,0 150 +25
Кінотеатри 45 +12,5 25 +55,6 30 +20
Інтернет 100 +67 145 +145,0 200 +40
Разом медіа 4440 +104,1 3220 +72,5 3905 +109

 

За даними таблиці 1 можна прослідкувати тенденцію до розширення обсягів телевізійної реклами протягом 2008-2010 рр. більше ніж у два рази, також позитивні зміни відбулись на ринку радіо реклами. Великий прорив спостерігається й на ринку Інтернет-реклами, де обсяг цього виду реклами в 2009 році зріс       з 100 млн. грн. до  145 млн. грн., а у 2010 р. - до 200 млн. грн.

Рекламно-комунікаційний ринок України в 2011 році продовжить нарощувати обсяги. Питання тільки у відсотку зростання, у величині медіа інфляції. За прогнозами Всеукраїнської рекламної коаліції, у 2011 р. ринок виросте на 20% - до 12,8 млн. грн. Відтак, будуть перевищені показники докризового  2008 р. - 11,4 млн. грн. Правда, якщо оцінювати ринок у доларах, то йому ще далеко до докризових часів. Так, у 2011 році, за прогнозом, він сягатиме 1,6 мільярда доларів, тоді як у 2008 році, за курсом 5,05, - 2,28 мільярда доларів. Різниця - майже мільярд [6].

Якщо все піде за планом, то ринок за підсумками 2011 року, нарешті, перевищить гривневий обсяг рекламного ринку докризового 2008 року, який становив 11 497 млн. грн. Це вселяє всім тим, хто займається рекламою, оптимізм. Обсяги реклами зростають, навіть незважаючи на кризу, певне скорочення рекламних бюджетів у замовників у кризові роки призвело не стільки до зменшення обсягів реклами, стільки до її реструктуризації, здешевлення вартості її окремих носіїв. Так, наприклад, окремі постачальники телереклами зменшили ціни , щоб не втратити постійних клієнтів.

 Активніше став використовуватись Інтернет. За даними учасників ринку, ринок Інтернет - реклами у 2010 році виріс на 40% до 200 млн. грн. (табл.1). Найбільше замовники витрачали грошей наприкінці року, коли залишилися рештки від річних маркетингових бюджетів. За словами учасників ринку, рекламодавці готові збільшити свої бюджети на Інтернет на 50%.

Лідерами з інвестицій в Інтернет-рекламу є автомобільні компанії, продавці електроніки та телекомунікаційні фірми. Відстають фінансові і ріелторські компанії.

У 2011 році до цього ринку можуть проявити інтерес виробники алкоголю та тютюну, яким дедалі складніше просуватися на ТБ та вуличній рекламі через постійні заборони. Торік виросли інвестиції у рекламу в соціальних мережах, в тому числі - за рахунок швидкого зростання популярності мережі Facebook [5]. Адже, зміни, внесені до Закону 18 березня 2008р., передбачають заборону реклами алкогольних напоїв та тютюнових виробів на зовнішніх носіях з 1 січня 2009р., а також в усіх друкованих засобах масової інформації (крім спеціалізованих видань) - з 1 січня 2010 р. З 1 січня 2009 р. також обмежено спонсорські прояви алкогольних торгових марок: передбачається лише статична заставка логотипу спонсора без звукового супроводу [1].

Необхідною умовою діяльності суб'єктів рекламного ринку є безумовне дотримання ними вимог нормативно-правових актів, що приймаються державними установами різного рівня. Діюча на даний час система державного регулювання рекламної діяльності спрямована на створення умов для ефективного функціонування та розвитку рекламної галузі, вона також передбачає певні механізми щодо захисту  інтересів громадян та організацій  від проявів недобросовісної реклами. Однак, на даний час існує потреба в удосконаленні державного управління рекламною діяльністю, комплексному підході до  реклами як засобу масової інформації і створенні адекватної системи контролю в цій сфері, що дасть змогу захистити суспільство від її негативного впливу.

Основу українського правового регулювання рекламної діяльності складають 7 Законів, ухвалених зі змінами за період 1991-2008рр., 5 нормативних документів Кабінету Міністрів України та наказ Міністерства охорони здоров'я України.

Отже, узагальнюючи вищенаведене можна стверджувати, що бурхливий розвиток Інтернету, онлайн-сервісів і онлайн-реклами, які ми спостерігаємо в останні роки, вносить значні корективи в ринок традиційних медіа. При цьому, якщо на телевізійне мовлення вплив Інтернет-технологій поки незначний, то друковані ЗМІ виявилися дуже вразливими до появи Інтернет-порталів з новинами, і вже сьогодні спостерігається спад аудиторії і їх рекламних бюджетів. Однак, з огляду на те, що рекламний бізнес в нашій країні існує відносно недавно, його рівень розвитку та прогресу задовольняє як стороннього спостерігача, так і кваліфікованих спеціалістів в цій галузі. Вітчизняний рекламний бізнес не бездоганний, він має свої недоліки, проте разом з тим і свої переваги, які, сподіваємось, рекламні агентства зможуть використати в своїх цілях та в цілях виходу на світовий рівень реклами.

Література:

•1.       Закон України  «Про рекламу» від 3.07.96 № 270/96-ВР (Із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Законом N 1407-IV (1407-15) від 03.02.2004) // Вісник податкової служби України. - №18-19. - 2008.

•2.       Вакалюк А., Лазебник М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2009 році і прогноз на 2010 рік. Експертна оцінка Всеукраїнської Рекламної Коаліції/ А. Вакалюк, М. Лазебник // Маркетинг в Україні. -2009. -№6. -С.30-34.

•3.       Лазебник М. Обсяг рекламно-комунікаційного ринку України у 2008 році та прогноз на 2009 рік/ М. Лазебник // Маркетинг в Україні. - 2008. -№ 6. - С.28-32.

•4.       Ромат Є. Державне регулювання в загальній системі зовнішнього контролю рекламної діяльності/ Є. Ромат // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - С. 423-429.

•5.       Матеріали сайту «Новинар» [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://novynar.com.ua/business.

•6.       Матеріали сайту «Економічна правда»» [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://www.epravda.com.ua/publications.

•7.       Матеріали  порталу «Укрмедіабанк» // Рекламний ринок України відмерзає [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://www.publicity.kiev.ua/.

•8.       Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>