XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуменюк Р.А. ВЗАЄМОДІЯ В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ

Гуменюк Руслан Анатолійович

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ВЗАЄМОДІЯ В ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ

Корупція залишається нерозв'язаною проблемою, яка суттєво впливає на соціальну і правову захищеність особи. Крім того, вона створює суттєву загрозу національній безпеці. Зокрема, поширення корупції, хабарництва становить реальну та потенційну загрози національній безпеці України на державному кордоні. Непоодинокими є випадки корупційних діянь серед особового складу митних органів та органів охорони державного кордону, що підриває авторитет держави та викликає у громадян недовіру до неї. Так, за результатами розгляду судами протоколів, складених протягом 2009 року стосовно посадових осіб митної служби притягнуто до адміністративної відповідальності згідно із Законом України «Про боротьбу з корупцією» за рішеннями суду, які набрали законної сили, 12 осіб [1]. За відомчими даними Адміністрації Державної прикордонної служби України до адміністративної відповідальності притягнуто 10 посадових осіб органів охорони державного кордону за протиправні діяння в сфері службової діяльності [2, с. 12].

На сьогодні, митні органи та органи охорони державного кордону України не мають процесуальних повноважень з протидії корупційним правопорушенням. З моменту прийняття Закону України «Про боротьбу з корупцією» постійно триває процес удосконалення нормативно-правової регламентації та проводяться різноманітні організаційні заходи, спрямовані на подолання корупційних проявів. Проте, і за Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» вказані органи не здобули відповідних повноважень із складання протоколів про корупційні адміністративні правопорушення [3]. Саме тому, сучасний етап боротьби з корупцією на державному кордоні неможливий без взаємодії правоохоронних органів, що діють на державному кордоні.

«Взаємодія - філософська категорія, який відображає особливий тип відношення між об'єктами, при якому кожен з об'єктів діє (впливає) на інші об'єкти, приводячи їх до зміни, і водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об'єктів, що, в свою чергу зумовлює зміну його стану» [3, с. 77]. Взаємодія в охороні державного кордону стала предметом спеціальних досліджень вітчизняних вчених [5; 6; 7]. Окремі аспекти взаємодії щодо охорони державного кордону отримали своє нормативне закріплення в різних за юридичною силою нормативно-правових актах. Зокрема, за ч. 3 ст. 17 Конституції України обов'язок із «забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону України покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави» [8]. За ч. 1 ст. 271 (Взаємодія в охороні державного кордону) Закону України «Про державний кордон» встановлено, що «ДПС України в межах встановлених законодавством повноважень координує діяльність державних органів, що здійснюють різні види контролю при перетинанні державного кордону України або беруть участь у забезпеченні режиму державного кордону, прикордонного режиму і режиму в пунктах пропуску через державний кордон України» [9].

У міжвідомчій інструкції про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні більш детально визначалися основні форми взаємодії, а саме:

•-  проведення спільних засідань колегій міністерств та відомств, оперативних нарад їх керівного складу;

•-  проведення спільних операцій за єдиним планом та задумом з комплексним використанням сил і засобів;

•-  створення спільних оперативних штабів (робочих груп) для координації дій (за необхідності);

•-  оперативний обмін інформацією, що стосується спільної діяльності на кордоні (як правило в письмовій формі), з дотриманням вимог конспірації та захисту відомостей, що передаються [10].

Щодо протидії правопорушенням у внутрішньо-організаційній діяльності персоналу митних органів та органів охорони державного кордону, то сучасним аспектом такої взаємодії залишається обмін інформацією. Аналізуючи форми обміну інформацією, визначені міжвідомчою нормативно-правовою регламентацією [11] слід визнати, що фактично такий обмін є інформаційним забезпеченням, тобто, управлінською процедурою відносно предмета процесу управління - інформації, яка адекватно відображає характеристику мети та ситуації, що виникла, оскільки, ця процедура фактично включає операції, пов'язані зі збором необхідної інформації, її систематизацією та обробкою [12, с. 43].

Таке інформаційне забезпечення і надання інформації про корупційне діяння підлеглого працівника створюватиме можливість притягнення його до відповідальності. Йде мова, в першу чергу, про його викриття. Надалі унеможливлення ухилення такого працівника від відповідальності гарантується обов'язком керівників різного рівня вжити заходів до припинення корупційних правопорушень та негайно повідомити про їх вчинення спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

Таким чином, ефективність з протидії корупції на державному кордоні залежатиме не тільки від діяльності органів, які мають процесуальні повноваження з фіксації корупційних правопорушень, але й від позиції працівників тих чи інших правоохоронних органів, які під час виконання своїх функцій можуть виявляти такі діяння. Сучасна нормативна регламентація надає можливість обміну інформацією про корупційні діяння, що готуються або вчинені посадовою особою іншого правоохоронного органу. В майбутньому не виключається такий обмін інформацією з відповідними органами іноземних держав із додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.

Література:

•1.  Про стан дотримання вимог Закону України „Про боротьбу з корупцією" у митній службі у 2009 році // Державна митна служба України: Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/publish/article?art_id=1878777&cat_id=331067.

•2.  Рішення колегії Державної прикордонної служби України № 9 від 18 грудня 2009 року «Про підсумки діяльності Державної прикордонної служби України у 2009 році та завдання на 2010 рік відповідно до вимог Президента та уряду України»: оголошено та введено в дію наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 997 від 21 грудня 2010 року. - Окреме видання. - 50 с.

•3.  Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 року // Відомості Верховної Ради України - 2009. - № 45. - Ст. 691.

•4.  Філософський енциклопедичний словник.- К.: Абрис, 2002. - 744 с.

•5.  Король М.О. Проблеми взаємодії та координації зусиль в питанні охорони державного кордону України // Збірник наукових праць. - № 5. - Ч. ІІІ - Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1997. - С. 220 - 224.

•6.  Литвин М.М. Теоретичні та організаційні засади взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими відомствами воєнної організації держави при спільному вирішенні завдань охорони державного кордону України. Основні принципи побудови Державної прикордонної служби України // Честь і Закон. - 2003. - № 3ю

•7.  Потомський Ю.В., Вербицький В.Є. Визначення напрямів взаємодії ДПС України з СБУ під час виконання оперативно-службових завдань // Наук. вісн. Державної прикордонної служби. - 2005. - № 2 - С. 3 - 9.

•8.  Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№ 30. - Ст. 141.

•9.  Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року із змінами внесеними згідно із // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 2. - Ст. 5.

•10. Про взаємодію та розмежування функцій щодо здійснення контролю на державному кордоні: Інструкція від 28 березня 1994 року (втратила чинність на підставі наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України № 1011 від 9 грудня 2008 року // Офіційний вісник України - 2009 - № 1 - Ст. 26).

•11.  Про порядок організації обміну інформацією між структурними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України в діяльності з виявлення та припинення корупційних діянь в правоохоронних органах: Інструкція, затв. наказом Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України № 124/936/139/199/250 від 23 березня 2009 року // Офіційний вісник України - 2009. - № 57. - Ст. 2009.

•12.  Морозов І.В., Залож В.В., Широбоков С.М. Наукові основи управління. Ч. І. Поняття управління та управлінської діяльності: Навч. посібник. - Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2003. - 150 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>