XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гурмаза В.В. РОЛЬ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПРИ НАВЧАННІ МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННЮ

Гурмаза Вікторія Володимирівна

Викладач кафедри іноземних мов

Миколаївський державний аграрний університет

РОЛЬ  ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЄВОГО ЕТИКЕТУ ПРИ НАВЧАННІ  МІЖКУЛЬТУРНОМУ СПІЛКУВАННЮ

Процеси глобалізації та інтеграції у світі і пов'язані з ними кардинальні соціально-економічні перетворення в українському суспільстві зумовлюють необхідність реформування  іншомовної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Практика міжкультурного  спілкування свідчить, що знання лексико-граматичної системи іноземної мови ще не гарантують досягнення взаєморозуміння, бо культурні відмінності співрозмовників можуть призвести до непорозуміння або навіть конфлікту та «культурного шоку», Зважаючи на ці обставини, основною метою мовної підготовки фахівців стало формування здатності до міжкультурної комунікації.

Визначення терміну «міжкультурне спілкування» ( або «міжкультурна комунікація») вперше наводиться у підручнику відомих авторів Л. Самовара і Р. Портера «Комунікація між культурами» («Communication between cultures»), надрукованому у 1972 році. Такі західні дослідники як Е. Голл, Г. Гофстеде,    К. Бергер та інші висунули теорії міжкультурного спілкування, що пояснюють даний феномен з різних точок зору. Російські та українські вчені, такі як                 Є. Верещагин, Т. Грушевицька, В. Костомаров, В. Андрущенко, О. Грищенко,  І. Дзюба, А. Приятильчук та інші, зробили важливий внесок у вивчення даного питання.   

Незважаючи на те, що проблема навчання міжкультурному спілкуванню посідає вагоме місце в науково-методичних дослідженнях, вона ще вивчена недостатньо що обумовлює її  актуальність.                                                

Метою нашої статті є  питання формування іншомовного мовленнєвого етикету як складової  компетентної міжкультурної комунікації.

Навчання міжкультурної комунікації передбачає ознайомлення з культурно-побутовими особливостями, манерою спілкування, нормами комунікативної поведінки та етикету. Якщо ми говоримо про мовленнєвий етикет як про систему стандартних словесних форм, які вживаються у повсякденних ситуаціях: вітання, прощання. вибачення, прохання тощо, то необхідно зазначити, що саме у мовленнєвому етикеті найповнішою мірою виявляється стан мовної культури етичної орієнтації між людьми. Мовленнєвий етикет є невід'ємною складовою культури будь-якого народу, він є визначальним елементом вияву поваги до співрозмовника. Він відклався в мові, мовленнєвій поведінці, сталих формулах-стереотипах спілкування та є рівнем вияву культури людини, тому питання про формування іншомовного мовленнєвого етикету має посісти значне місце серед цільових компонентів у структурі занять з іноземної мови.  У процесі вивчення іноземної мови та навчання міжкультурному спілкуанню потрібно звертати увагу і на такий аспект мови, як стереотипні формули мовленнєвого етикету. 

На нашу думку найкраще їх засвоєння відбувається під час використання діалогів, розігрування комунікативних ситуацій , рольових ігор

Отже  успішне навчання іноземній мові неможливе без навчання міжкультурній комунікації та вивчення іншої культури. Культура - це контекст, в якому ми існуємо, думаємо, відчуваємо та взаємодіємо з іншими. Вона встановлює для кожної людини контекст емоційної поведінки, проектує її власне та соціальне існування. Цілком логічно, що для успішного комунікативного процесу слід враховувати не лише мовні нюанси, а й різні культурні аспекти: традиції, звичаї, способи вираження емоцій тощо. Ми вважаємо, що навчання міжкультурному спілкуваню у процесі вивчення іноземної мови неможливе без формування іншомовного мовленнєвого етикету.  Перспективним є подальша розробка методів та засобів,що сприятимуть вирішенню цього питання.

Література:

•1.  Основы межкультурной коммункации: Учбник для вузов/ Под ред.. А.П.Садюхына. - М.:ЮНЫТИ-ДАНА, 2003.

•2.  Тер-Манасова, С.Г.Язык и межкультурная коммуникация / С.Г.Тер-Минасова. -М., 2000.

•3.  Солодка, А.К.Право на взаеморозумыння / А.К.Солодка // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007 - №1.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>