XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуцалюк О.М. СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР: ЙОГО РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СВІТІ

Гуцалюк О.М.

Кіровоградський національний технічний університет

СУЧАСНИЙ БУХГАЛТЕР: ЙОГО РОЛЬ ТА МІСЦЕ В СВІТІ

         Професія бухгалтера має великий спадок і є однією з найдавніших професій. Проте сьогодні ми можемо згадувати минуле лише як історію, оскільки зі стрімким плином часу вона набуває значних змін, а її представники постійно удосконалюються.

         Проблема, що досліджується, в загальному вигляді полягає в невідповідності рівня підготовки сучасних бухгалтерів вимогам інформаційного (постіндустріального) суспільства.   

         Розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа є однією з невід'ємних елементів будь-якої економіки. Бухгалтери відіграють життєво важливу роль в наданні доказової і достовірної інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень.    

         З підвищенням значення бухгалтера в інформаційному суспільстві на перший план ставиться питання його професійної підготовки. В більшості країн світу знання бухгалтерського обліку є необхідною частиною кваліфікації кожного економіста.

         Крім того, в постіндустріальну епоху великого значення набуває соціальний фактор. Виробниче підприємство вже розглядається не тільки як виробник матеріальних благ, але й як елемент суспільства, що активно впливає на зовнішнє середовище. Система управління чітко розподіляється по рівнях (мікро- та макро-), причому кожна розв'язує свої специфічні завдання та потребує різної професійної підготовки.

         Як наслідок набуває актуальності питання розробки теоретичних аспектів підготовки спеціалістів з бухгалтерського обліку, які б сприяли задоволенню потреб соціально орієнтованого суспільства. Сьогодні бухгалтер повинен забезпечувати ефективну роботу облікової служби, контроль за правильністю ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, організовувати облік відповідно до потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів.  

         Проблемою кваліфікації сучасного бухгалтера займаються такі вітчизняні і закордонні  вчені, як Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Соколов Я.В., Соколов В.Я., Сопко В.В., Чижевська Л.В. та деякі інші.   

         Проте при вивченні поставленої проблеми, не приділено достатньо уваги адаптації бухгалтера до умов зовнішнього середовища, як необхідності неординарності та всебічного розвитку сучасних працівників сфери бухгалтерського обліку.  

         В умовах господарської самостійності підприємств значення бухгалтерської служби та облікової інформації помітно зросло. Крім того, бухгалтер, сьогодні, повинен бути не тільки економістом, але і юристом. Вся його діяльність регламентується тими або іншими нормативними документами, сукупність вимог яких дозволяє говорити про бухгалтерське право.

         Теперішні умови дозволяють бухгалтеру творчо підійти до своєї роботи. Все це розширює діапазон його можливостей та одночасно підвищує відповідальність бухгалтера за виконані ним облікові процедури.

         Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, яка включає планування і прийняття управлінських рішень, контроль і привернення уваги керівництва до порушень, оцінку, аналіз діяльності та аудит. Крім того,  бухгалтер повинен задовольнити потреби користувачів облікової інформації, як зовнішніх, так і внутрішніх.

         На сьогоднішній день, щоб отримати гідну роботу, спеціалісту з бухгалтерського обліку просто недостатньо мати відповідну вищу освіту та досід роботи. Сучасний бухгалтер має постійно змінювати, розширювати і удосконалювати нові види спеціалізацій бухгалтерської професії, підвищувати свій професійний рівень, відповідати іміджу ділової презентабельної  людини, дотримуватися етичного та морального принципів, за вимогами часу підвищувати професійну кваліфікацію за сучасними стандартами Міжнародної федерації бухгалтерів.    

         Протягом багатьох десятиріч головним завданням бухгалтерського обліку було   забезпечення збереження власності (ще зовсім нещодавно казали - «соціалістичної власності»). Бухгалтер офіційно розглядався як державний контролер. Проте на даному етапі прослідковуються структурні зміни, що стосуються удосконалення безпосередньо функцій самого бухгалтера.

         Ведення бізнесу в ринкових умовах висуває підвищені вимоги до якості інформації, яка повинна бути пристосована до запитів користувачів. Завдання бухгалтера або бухгалтерської служби полягає у формуванні якісної, достовірної і повної інформації про ведення господарської діяльності та її результати. Її правильне використання дозволить зробити оптимальними управлінські та фінансові рішення.

         Міжнародні стандарти освіти (МСО) висувають нові вимоги до професії. Так, у Вступі до МСО зазначено: «Професійні бухгалтери дедалі частіше повинні бути технічними експортерами, які мають блискучі комунікативні навички і здатні відповідати вимогам щодо інформації та складання звітності, які висуває нова економіка, що ґрунтується на знаннях».

         Ринку бухгалтерських послуг притаманні такі ж проблеми, як і ринковому господарству країни в цілому. На сьогодні в багатьох країнах цей ринок є нерозвиненим та нестабільним. У розподілі попиту і пропозиції становище є стихійним та нерівномірним. В таких умовах фірмам досить важко знайти необхідні та кваліфіковані кадри, бухгалтерам не менш важко знайти роботу, яка б відповідала їх прагненням, як щодо оплати праці, так і щодо інших умов діяльності.

         Звичайно, хоча ринкова економіка, на відміну від планової, і позбавила головного бухгалтера його колишнього  «ореолу» державного контролера, вона не перетворила його на простого найманого працівника. Традиційно саме головний бухгалтер несе юридичну і моральну відповідальність за законність та ефективність використання фінансових і матеріальних ресурсів підприємства, господарських операцій, що здійснюється. За ним зберігається правило другого підпису, яке закріплює контрольні функції бухгалтерії.

         Бухгалтерський облік - це не тільки потужний інструмент формування обґрунтованої інформації. В руках несумлінних людей він може служити засобом шахрайства, афер і фальсифікацій. У Кодексі етики професійних бухгалтерів повинні отримати відображення кращі традиції нашої професії, які складалися століттями, сформовані вітчизняною і міжнародною практикою, створені багатьма поколіннями бухгалтерів з часів Л. Пачолі і його попередників.

         На додаток, до набуття технічних бухгалтерських знань і навичок професійним бухгалтерам потрібні навички, які нададуть їм можливості у разі потреби виступати в ролі бізнесових радників, фінансових аналітиків, менеджерів, фахівців, які можуть вести переговори та готовність займати тверду позицію - необхідні якості професійних бухгалтерів. Професійні цінності, етика, відносини є невід'ємними складовими професійного бухгалтера.

         Отже, сучасний бухгалтер має бути високоосвіченою, компетентною людиною, з кваліфікацією, яка відповідає вимогам професії, суспільства, часу; бути яскравою, неординарною і всебічно розвиненою особистістю, що постійно удосконалює свій професійний рівень; сучасний бухгалтер - це комунікабельний, здатний до продуктивного ділового спілкування спеціаліст, який розбирається в питаннях, що більшості людей здаються «китайською грамотою», чимось недосяжним, і водночас бути спокійною, розсудливою, виваженою людиною. Вимоги, висунуті до облікової професії, досить високі. У сучасного бухгалтера повинен бути «сильний розум, послідовні практичні цілі».  

         Таким чином, все це зумовлює необхідність вдосконалення освітньої та кваліфікаційної підготовки сучасних бухгалтерів.

Література:

•1.  Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. - 640 с.

•2.  Валуєв Б.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - Київ: Знання Пресс, 2002. - 214с.

•3.  Кодекс етики професійних бухгалтерів. Сайт міністерства фінансів України: www.minfin.gov.ua

•4.  Міжнародні стандарти освіти. - Київ: Знання, 2003. - 638 с.

•5.  Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерського учета: Учебник. - Москва: Финансы и статистика, 2004. - 272 с.

•6.  Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник. - Київ: КНЕУ, 2006. - 540 с.

•7.  Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2007. - 528 с.

 

e-mail: alex-d.88@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>