XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуцан Т.Г. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

ГУЦАН ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Науковий аналіз проблеми формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників передбачає визначення низки педагогічних умов, які дадуть змогу ефективно побудувати процес формування вказаної готовності.
Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи педагогічних моделей; завдяки педагогічним умовам реалізуються компоненти технології. Отже, педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру готовності майбутніх вчителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання і вміщувати передбачені технологією формування готовності компоненти моделі або технології.
Реалізація педагогічних умов має на меті: забезпечення організаційно-педагогічного й психолого-педагогічного супроводу професійної підготовки майбутніх учителів економіки; вдосконалення системи професійної підготовки педагогічних кадрів для роботи в умовах профільного навчання; визначення форм і методів інформаційної підтримки процесу формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу.
Специфіка педагогічних умов детермінована не лише сутністю і змістом професійної підготовки майбутнього вчителя економіки, але й особливостями профілізації сучасної школи, що в свою чергу потребує нових підходів при підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів. Завдання полягає в тому, щоби: більш точно визначитись у потребах кадрів для профільного навчання з урахуванням особливостей регіону; формувати соціально значущі якості особистості у випускників закладів освіти; спрогнозувати ефективність запровадження різних моделей профільного навчання; визначити ефективність організаційно-методичних структур профільного навчання [1].
Аналізуючи досліджувану проблему, виділяємо такі педагогічні умови, що дозволять ефективно здійснити формування готовності майбутніх учителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання: структурно-змістове забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників; науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання; інформаційно-психологічне забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів економіки до роботи в умовах профільного навчання; системний моніторинг і контроль процесу формування готовності майбутніх педагогів до професійної діяльності.
Структурно-змістове забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників передбачає: формування в майбутніх вчителів економіки системи знань (зі спеціальних дисциплін; з психолого-педагогічних дисциплін; знань сутності й змісту профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах); формування системи вмінь і навичок діяльності в умовах профільного навчання, зокрема, вмінь сприяти професійному самовизначенню старшокласників на засадах формування в них економічного світогляду; створення спеціального компонента в змісті професійної підготовки майбутніх учителів економіки, який би відображав сутність і специфіку профільного навчання в умовах ЗНЗ.
Науково-методичне та матеріально-технічне забезпечення як педагогічна умова формування готовності майбутніх вчителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання передбачає: створення нових навчальних посібників, підручників, методичних рекомендацій і методичних розробок для професійної підготовки вчителя економіки, розроблених з урахуванням майбутньої діяльності вчителів в умовах профільного навчання; така методична література повинна містити змістовий компонент, що спрямовується на отримання студентами знань, умінь і навичок, передбачених першою педагогічною умовою; актуалізація наявного навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів економіки з урахуванням можливої майбутньої діяльності в умовах профільного навчання; наявність педагогічних кадрів вищої кваліфікації у ВНЗ, наділених необхідними знаннями з теорії, методики й практики профільного навчання; наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення процесу професійної підготовки майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників (шкільні підручники, необхідна інформаційна база, банки програм варіативних, елективних та профільних навчальних курсів, новітні інформаційні технології тощо) [2].
Інформаційно-психологічне забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання передбачає: створення позитивної мотивації майбутніх учителів економіки до діяльності в профільних класах і профільних навчальних закладах [3, с. 2-3.]; формування психологічної готовності майбутнього вчителя економіки до гнучкості й варіативності навчального процесу залежно від рівня його профілізації (профільні класи, варіативні курси, елективні курси, профільна школа тощо); інформаційне забезпечення процесу засвоєння знань, умінь і навичок професійної діяльності майбутніх учителів економіки в умовах профільного навчання; розробка портфоліо майбутнього вчителя економіки під час навчання у вищому педагогічному навчальному закладі тощо. [4, с. 46-48.].
Системний моніторинг і контроль за процесом формування готовності майбутніх учителів економіки до діяльності в умовах профільного навчання передбачає: розробку і застосування діагностичних методик для вивчення рівня сформованості готовності майбутніх учителів економіки до професійної діяльності; вивчення стану викладання спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін з урахуванням вимог формування готовності до професійної діяльності; контроль успішності засвоєння системи знань, умінь і навичок майбутніми вчителями економіки; моніторинг успішності проходження майбутніми вчителями економіки виробничих практик в умовах профільного навчання.
Контроль за введенням у систему освіти України профільного навчання проводиться і з боку центральних та місцевих освітніх органів. Однак вважаємо, що моніторинг і контроль за процесом формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників має здійснюватися у вищому педагогічному навчальному закладі, оскільки саме поняття готовності є категорією педагогіки вищої школи і відстеження процесу формування готовності найбільш ефективно можна здійснити в умовах педагогічного ВНЗ.
Література:
1. Арефьев И.П. Подготовка учителя к профильному обучению старшеклассников / И.П.Арефьев // Педагогика. – 2003. – №5. – С.49-55.
2. Біляк Б., Дуда О. Профільне навчання в загальноосвітніх навчальних закладах // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. – № 4. – С. 44-47.
3. Білицький О. Управління процесом розвитку особистості засобами варіативного компоненту змісту освіти / Директор школи. – 2002. – № 8. – С. 2-3.
4. Ковпак С. Організаційно-педагогічне забезпечення профільної освіти // Відкритий урок: Розробки, технології, досвід. – 2004. - №7-8. – С.46-48.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>