XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гуйван В.М. УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

магістрант  Гуйван В.М.

 Чернівецький торговельно-економічний інститут

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА  

Грошові кошти є важливою складовою частиною оборотних активів підприємства. Адже, операційний цикл підприємства розпочинається з витрачання грошових коштів і закінчується їх надходженням на поточний рахунок або в касу підприємства. Такий рух грошових коштів формує грошові потоки на підприємстві.

При дослідженні  були встановлені наступні   недоліки при здійсненні контролю за грошовими потоками:

•- відсутність системи планування грошових потоків, тобто не здійснюється  планування обсягів і строків надходження грошових коштів за реалізовану продукцію та витрачання грошових коштів на закупівлю сировини, матеріалів, товарів, оплати послуг, виплати заробітної плати, сплата податків та  інших  обов'язкових   платежів  тощо; 

•- відсутність  системи  оперативного обліку і звітності про грошові потоки на підприємстві, наприклад, інформації   про   поточний   стан   дебіторської  та   кредиторської заборгованості ;

•-  відсутність системи контролю за грошовими потоками, яка полягає у оперативному виявлені відхилень фактичного стану розрахунків від запланованого.

Систему контролю за грошовими коштами можна покращити за допомогою фінансового контролінгу, який являє собою контролюючу систему, що забезпечує концентрацію контрольних дій на найбільше пріоритетних напрямках фінансової діяльності підприємства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її результатів від передбачених і прийняття оперативних управлінських рішень, що забезпечують її нормалізацію.

Функціями фінансового контролїнгу є:

•- спостере­ження за ходом реалізації фінансових завдань, установлених системою планових фінансових показників і нормативів;

•- вимір ступеня відхи­лення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених;

•- діагностування по розмірах відхилень серйозних погіршень у фінан­совому стані підприємства й істотного зниження темпів його фінан­сового розвитку;

•- розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації фінансової діяльності підприємства відповідно до передбаченими цілями і показниками;

•-  коригування при необхідності окремих цілей і показників фінансового розвитку в зв'язку зі зміною зовнішнього фінансового середовища, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності підприємства.

Отже,  фінансовий контролінг не обме­жується здійсненням лише внутрішнього контролю за здійсненням фінансової діяльності і фінансових операцій, але є ефективною координуючою системою забезпечення взаємозв'язку між формуван­ням інформаційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим плану­ванням і внутрішнім фінансовим контролем на підприємстві.

Контролінг може здійснюватися також за операціями з грошовими коштами. У цьому випадку основна задача контролю буде перевірка дотримання чинної о законодавства та співставлення фактичних показників руху грошових коштів за класифікацією, що була розроблена раніше, з показниками плановими, наприклад: дотри­мання платіжного календаря, показників обсягу грошових резервів показників швидкості обігу грошових коштів.

Таким чином, пропонується удосконалити методику контролю грошових потоків шляхом запровадження   системи внутрішнього контролінгу.

Література:

•1.     Звіт про рух грошових коштів [Текст]: положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. - [Чинний від 1999-03-31]  - Офіц. вид. - К.: Уряд. вид-во, 1999. №87. - (Офіційне видання Міністерства фінансів України).

•2.      Аудит і ревізія підприємницької діяльності / [Ф.Ф.Бутинець, Б.Ф. Усач, Н.Г. Виговська, Н.І. Петренко, М.М. Шегун]. -  Житомир:ПП «Рута», 2006. - 416с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>