XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Гузенко О.П. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

аспірант, О.П. Гузенко

Класичний приватний університет

м. Запоріжжя

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

На даний час в Україні гостро поставлена проблема покращення ситуації на ринку праці, котрий віддзеркалює формування людського капіталу. Чисельні наукові праці засвідчили доцільність постійного вивчення ситуації на ринку праці в Україні так, як отриманий результат надає можливість приймати адекватні рішення щодо її покращення.

Для надання оцінки сучасному стану ринку праці в Україні розмежуємо критерії оцінювання умовно на дві групи. Інформація по: економічно активному населенню (Еан); Еан працездатного віку (Еанп); зайнятому населенню працездатного віку (Знпв); безробітному населенню працездатного віку (Бнпв); кількості незайнятих громадян (Кнг); кількості працевлаштованих громадян (Кпг) та в потребі в робочій силі (Прс) забезпечить оцінку стану ринку праці за першою групою показників. До складу другої групи оцінювання буде включено показники: середній розмір допомоги по безробіттю (Рдб); середньооблікова кількість штатних працівників (Кшп); коефіцієнт обороту робочої сили по прийому (Коб.рсп); коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню (Коб.рсз) та середньомісячна заробітна плата (Сзп).

Доречно нагадати, що за даними Державного комітету статистики України [1], Еан у 2010 році склало в середньому 22051,6 тис. осіб. В свою чергу, Еанп становило 20220,7 тис. осіб, а у його складі Знпв в середньому характеризується 18436,5 тис. осіб. Така ситуація вказує на відсутність достатнього обсягу заходів та реформаторських дій з боку керівного складу держави щодо покращення показників ринку праці. Крім того, за методологією МОП Бнпв в Україні у 2010 році склало в середньому 1784,2 тис. осіб, що у порівнянні з минулим періодом менше на 172,4 тис. осіб (у 2009 році - у середньому 1956,6 тис. осіб). Зазначений факт, з одного боку, свідчить про наявність позитивних змін стосовно підтримки безробітного населення з боку держави, з іншого боку, країна відчуває достатньо значне інфляційне навантаження, котре негативно впливає на рівень збільшення допомоги даному прошарку населення.

До цього слід додати, Кнг, які скористалися послугами Державної служби зайнятості у 2010 році досягла 1847,4 тис. осіб (у 2009 році - 2143,3 тис. осіб), при цьому з них Кпг становила 744,5 тис. осіб (у 2009 році - 702,7 тис. осіб) [1]. Такий стан речей також засвідчує пожвавлення в діях Державної служби зайнятості в Україні на користь Бнпв. Разом з тим, Прс навпаки характеризує тенденція зниження. На кінець 2010 року Прс склала 63,9 тис. осіб, що на 1,9 тис. осіб менше проти минулого періоду (у 2009 році - 65,8 тис. осіб) [1].

Аналіз першої групи основних показників ринку праці в Україні за 2006-2010 роки представлено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз першої групи основних показників ринку праці в Україні

за 2006-2010 роки*

Період, роки Основні показники ринку праці, тис. осіб
Еан Еанп Знпв Бнпв Кнг Кпг Прс
1 2 3 4 5 6 7 8
2006 22245,4 20545,9 19032,2 1513,7 2700,4 1070,8 170,5
2007 22322,3 20606,2 19189,5 1416,7 2419,7 1098,6 169,7
Відхилення (+; -) 

(2007 / 2006)

+76,9 +60,3 +157,3 -97,0 -280,7 +27,8 -0,8
2008 22397,4 20675,7 19251,7 1424,0 2500,7 1084,0 91,1
Відхилення (+; -) 

(2008 / 2007)

+75,1 +69,5 +62,2 +7,3 +81,0 -14,6 -78,6
2009 22150,3 20321,6 18365,0 1956,6 2143,3 702,7 65,8
Відхилення (+; -) 

(2009 / 2008)

-247,1 -354,1 -886,7 +532,6 -357,4 -381,3 -25,3
Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6 7 8
2010 22051,6 20220,7 18436,5 1784,2 1847,4 744,5 63,9
Відхилення (+; -) 

(2010 / 2009)

-98,7 -100,9 +71,5 -172,4 -295,9 +41,8 -1,9

Примітка: * - за даними Державного комітету статистики України [1]

 

Аналітична оцінка динаміки основних показників ринку праці в Україні за 2006-2010 роки надала змогу зробити ряд висновків:

по-перше, на 01.01.2011 року економічне активне населення України в середньому склало 22051,6 тис. осіб, що у порівнянні з 2006 роком менше на 193,8 тис. осіб. За останні п'ять років приріст економічно активного населення супроводжував життєдіяльність країни у 2007 та 2008 роках, а у 2009 році показник знизився на 247,1 тис. осіб;

по-друге, економічно активне населення працездатного віку у 2006 році складало в Україні 50545,9 тис. осіб, а у 2010 році показник знижується на 325,2 тис. осіб та становить 20220,7 тис. осіб. Окрім того, кількість зайнятого населення працездатного віку за період вивчення характеризує змінна тенденція. Так, у 2007, 2008 та 2010 роках відмічається тенденція збільшення Знпв, а у 2009 році навпаки зменшення на 886,7 тис. осіб. В свою чергу, вивчення динаміки кількості безробітного населення працездатного віку за останні п'ять років в Україні показало, що у 2007 році Бнпв зменшилося на 97 тис. осіб та склало 1416,7 тис. осіб, проте у 2008 та 2009 роках навпаки спостерігається приріст на 539,9 тис. осіб. На 01.01.2011 року даний показник склав 1784,2 тис. осіб;

по-третє, кількість незайнятих громадян в Україні, які звернулися за послугами до Державної служби зайнятості склала у 2006 році 2700,4 тис. осіб, проте у 2007 році кількість Нг знижується на 280,7 тис. осіб, а у 2008 навпаки зростає на 81,0 тис. осіб та становить 2500,7 тис. осіб. У той же час, у 2009 році кількість Нг зменшується на 357,4 тис. осіб, а у 2010 році на 295,9 тис. осіб, а, як наслідок, кількість Нг на 01.01.2011 року становить 1847,4 тис. осіб. Слід також додати, що за період вивчення знизилася кількість працевлаштованих громадян, особливо у 2008 та 2009 роках, проте у 2010 році відмічається збільшення на 41,8 тис. осіб;

по-четверте, заслуговує окремої уваги показник потреби в робочої силі. Його величина у 2006 році склала 170,5 тис. осіб, а у 2010 році становить лише 63,9 тис. осіб. За період вивчення показник має стійку тенденцію зниження, що вказує на наявність негативних факторів в економіці країни. Потребує негайного втручання ситуація щодо збільшення кількості робочих місць на ринку праці в Україні.

Наступним кроком дослідження є друга група основних показників (Рдб; Кшп; Коб.рс; Нзп та Рзп) ринку праці в Україні (табл. 2).

Таблиця 2

Аналіз другої групи основних показників ринку праці в Україні

за 2006-2010 роки*

Показники Період дослідження, роки Відхилення 

2010/2006

2006 2007 2008 2009 2010 +; - %
Рдб, грн. 251,48 339,27 571,07 655,56 780,05 +528,57 в 3,1 р.
Кшп, тис. осіб 11433 11413 11390 10653 10756 -677 94,08
Коб.рсп, % 28,2 29,7 28,3 22,5 25,3 -2,9 89,72
Коб.рсз, % 29,9 30,7 32,8 28,7 28,1 -1,8 93,98
Сзп, грн. 1041 1351 1806 1906 2239 +1198 в 2,2 р.

Примітка: * - за даними Державного комітету статистики України [1]

 

Отримані результати аналітичних досліджень засвідчили, що в Україні Рдб в грудня 2010 року склав 780,05 грн. За 2006-2010 роки показник зріс майже в 3,1 рази (у 2006 році - 251,48 грн.). Водночас, Кшп по 2009 рік включно характеризує тенденція зниження, проте у 2010 році відзначається невеликий приріст на 105 тис. осіб. У порівнянні з 2006 роком Кшп на даний час складає лише 94,08%. Коб.рсп та Коб.рсз з 2006 року по 2010 рік характеризується змінною тенденцією. За період вивчення максимальне значення Коб.рсп було досягнуто у 2007 році 29,7 оборотів, а по Коб.рсз у 2008 році 32,8 оборотів. Сзп в Україні з 2006 по 210 рік зросла майже в 2,2 рази та на 01.01.2011 року склала 2239 грн. Взагалі, за останні п'ять років середньомісячна заробітна платня зросла на 1198 грн.

Підводячи підсумки варто зазначити, що стан сучасного ринку праці не задовольняє вимоги країни, котра обрала шлях ринкового розвитку. Потребують удосконалення регулятори ринку праці в Україні, особливо з позиції збільшення потреби в робочій силі, зниження рівня безробітного населення працездатного віку, збільшення якісного складу економічно активного населення із обов'язковим приведенням у відповідність розміру середньомісячної заробітної плати. З огляду на тісний взаємозв'язок між функціонуванням ринку праці та формуванням людського капіталу, ми вважаємо за доцільне, впровадження таких заходів як: регулювання дисбалансу між попитом і пропозицією на кваліфіковану робочу силу; підвищення рівня зайнятості населення із регулюванням обсягів оплати його праці; удосконалення соціально-трудових відносин на основі приведення у відповідність законодавчих регуляторів; розширення можливості підготовки високоосвіченої робочої сили із врахуванням потреб ринку та реформ у системі освіти різного рівня. Окрім того, на наш погляд, варто прикласти всі зусилля для забезпечення відкритості національної економіки, що сприяло би вирішенню проблеми збереження робочих місць, оптимізації їх структури із визначенням сфери найбільш ефективного використання індивідуумів суспільства в майбутньому. Безумовно, без дієвої та якісної програми формування людського капіталу в Україні, котра ґрунтується на повному інвестиційному забезпечені, вказані заходи досягти практично неможливо.

Література:

1. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>