XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хамула В.С. Щодо визначення поняття тероризму.

Рубрика: Право

Хамула Вікторія Сергіївна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин

Щодо визначення поняття тероризму.

  Поняття «тероризм» вперше було занесено в політичний словник завдяки Едмонду Берку, який застосував цей термін, кваліфікуючи французьку революцію, як «епоху терору»[1]. В подальшому це дещо сплутало поняття терору та, власне, тероризму.

Як явище, тероризм сягає в глибину віків у вигляді, насамперед політичного насильства, тобто насильницького засобу захоплення, утримання або зміни влади, насаджування певної ідеології та режиму.

Багато вчених вивчають це явище в рамках спеціальної наукової дисципліни «терології». Вчені - терологи ділять міжнародний тероризм на ряд різновидів: соціально-політичний, що переслідує мету корінної, або часткової зміни державного устрою країни чи певної групи країн; національний, що ставить за мету як сепаратистські цілі, так і вирішення внутрішньодержавних питань у сфері національних відносин; релігійний, пов'язаний з боротьбою представників різних релігійних конфесій, сект за вплив на суспільство; державний, що переслідує вчинення тиску однієї країни на іншу для задоволення політичних інтересів.

Національне законодавство держав, в більшості випадків досить чітко формулює тенденції небезпеки та відображає національні особливості цього акту насильства. Законодавство України в Кримінальному кодексі в ст.258 надає визначення тероризму, як «... діям, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди..., якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого самоврядування...». Значна кількість українських науковців наголошують на тому, що об'єктом злочину в УКК визначається громадська безпека, що нечітко відображає масштаб злочину, та наполягають на безпеці держави, в якості мети, на яку спрямовані злочинні дії.

Натомість в США всі питання цього аспекту відображені не в єдиній статті, а в різних нормативних актах, які входять до Зведення законів США. Титул 18 цього документу містить спеціальний розділ, присвячений різним питанням, пов'язаним з тероризмом - юрисдикції, відповідальності, співучасті, фінансовим угодам із терористичними організаціями.[2] Питання тероризму висвітлюється наступним чином - «навмисне, політично вмотивоване насильство, що здійснюється проти невоюючої сторони наднаціональними групами або таємними агентами з метою здійснити вплив на спільноту».[3] Хоча структурний орган Держдепартаменту США - Бюро по боротьбі з тероризмом - використовує зовсім інше формулювання, під тероризмом  розуміється: «загроза застосування або застосування насильства в політичних цілях окремими особами або групами, що діють або в підтримку, або проти встановленої урядом влади, коли призначення подібних дій полягає в тому, щоб вразити, приголомшити або залякати обрану групу, більш широку, ніж безпосередні жертви».[4]

В науці міжнародного права існує більше 200 визначень міжнародного тероризму, але жодне з них не є уніфікованим та загальновизнаним, наприклад: «Тероризм - це приховане використання насильства певною групою для досягнення політичних цілей; як правило він спрямований проти інших груп, класів та партій.»[5], або «Міжнародний тероризм - це форма політичної боротьби, що використовує різні політичні партії, рухи, групи та інші організації, в основі діяльності яких полягає екстремізм та насильство для тиску на суб'єкти міжнародної діяльності з метою досягнення ними політичних цілей».[6] Перша спроба розкрити зміст поняття «тероризм» було зроблена на ІІІ Міжнародній конференції з уніфікації кримінального законодавства в 1930 р., потім на засіданні V конференції з уніфікації кримінального законодавства в 1933 р. Міжнародні конвенції, які були прийняті в наступні роки відображають лише окремі аспекти цього явища: повітряний та морський тероризм (середа здійснення терористичних актів), бомбовий тероризм (засоби) та фінансування тероризму. В проекті Всеохоплюючої конвенції, яка повинна надати єдину уніфіковану дефініцію і досі знаходиться в розробці, стаття 2 передбачає наступне:«Будь-яка особа здійснює злочин за розумінням Конвенції, якщо вона незаконно та навмисно будь-якими засобами  вчиняє дію з метою заподіяти: 1) смерть, або тяжке тілесне поранення іншій особі; 2) серйозну шкоду державному або урядовому об'єкту, системі суспільного транспорту, комунікаційній системі або об'єкту інфраструктури з метою здійснити значне руйнування подібних місць ...або спричинити крупний економічний збиток, ...коли мета полягає в тому, щоб залякати населення та змусити уряд або міжнародну організацію вчинити будь-яку дію або утриматися від її вчинення.»[7]

Таким чином, можна зазначити, що відсутність уніфікованого визначення тероризму створює подвійні стандарти, які впливають на якість роботи спеціальних внутрішньодержавних установ, а також значною мірою відбивається на координації  міждержавних зусиль.

 

•1.     Берк Э. Размышления о революции во Франции// Великая французская революция [Электронный ресурс] - М., 1999 - Режим доступа: http://liberte.newmail.ru/Books/Burke1.html - [Перевірено 23.02.2007]

•2.     United States Code 1994. Edition title 18, W.1995.

•3.     U.S. Depertament. Patterns of Global Terrorism: 1999.

•4.     Международная борьба с терроризмом: Правовые аспекты. М.,1989. - c.25.

•5.     Лакер Уолтер. Размышления о терроризме, старом и новом// Европа: Журнал Польского Института Международных Дел: Польша, Польский Институт Международных Дел, 2002. - т.2, №3(4).

•6.     В.П. Журавльов, Б.В.Романюк, В.В.Коваленко та ін. Тероризм: сучасний стан та міжнародний досвід боротьби// За ред. Я.Ю.Кодратьєва та Б.В.Романюка. - К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. - с.21

•7.     Проект Всеохоплюючої конвенції по міжнародному тероризму// проект представлений в ООН на П'ятдесят п'ятій сесії, Шостий комітет, пункт 166 порядку денного «Заходи по ліквідації міжнародного тероризму» 28 серпня 2000 р.,- (витяг).  

 

e-mail: khamulaviktoria@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>