XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хапрова О.Б. КОМУНИКАТИВНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВУЗАХ

Викладач, Хапрова О.Б.

Миколаївський державний аграрний університет

КОМУНИКАТИВНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВУЗАХ

          В теперішній час розширення і якісна зміна характеру міжнародних зв'яз-ків нашої держави, інтернаціоналізація усіх сфер суспільного життя призводять до того, що іноземна мова реально стає необхідною  в практичної і інтелекту-альної діяльності людини. Саме тому підготовка  висококваліфікованих спеці-алістів, які добре володіють іноземною мовою, є соціальним замовленням сус-пільства. Це ставить нас перед необхідністю розробки раціональної моделі ор-ганізації процесу навчання студентів немовних спеціальностей іноземній мові.

        Мовна проблема є одним з найважливіших факторів, які перешкоджають сучасним інтеграційним процесам. Задача суттєвого підвищення ефективності вивчення іноземних мов вийшла за межі педагогіки і здобула важливого полі-тичного значення. Європейське суспільство вживає заходи щодо стимулювання вивчення мов і усунення мовних бар'єрів, розроблюючи міжнародні програми з покращення навчання іноземним мовам. Проводяться численні семінари й кон-ференції, присвячені проблемам змісту курсів іноземної мови, методиці викла-дання, підготовці викладачів. Миколаївський державний аграрний університет, наприклад, активно співпрацює з такими німецькими організаціями як DAAD та Goethe-Institut, з посольством Франції в Україні.

          Важливу роль при  підготовці до спілкування іноземними мовами відіграє вища школа, яка в свою чергу має  завданням підвищити якість підготовки спе-ціалістів, спроможних адаптуватися до економічних і соціально-культурних умов, які швидко змінюються і розвиваються.

          Підвищена увага до оволодіння іноземними мовами викликала зміни і в характері навчання мовам. Відбувся перехід від попередньої орієнтації на зас-воєння граматичних структур до комунікативної, яка направлена на оволодіння навиками живого мовлення, що є обов'язковим для безпосереднього спілкува-ння іноземною мовою.

         Головна відмінність «комунікативного» методу навчання від традиційних полягає в тому, що «комунікативний» метод переносить увагу з правил грама-тики на комунікативну функцію мови. Якщо раніше основою при вивченні іно-земної мови були граматичні правила, а процес навчання складався із перекла-ду на рідну мову і навпаки спеціально складених речень (текстів), то при кому-нікативному методі навчання увага перейшла на реальні життєві події, оригі-нальні іншомовні тексти. Вивчення правил й розширення активної лексики при такому підході відбувається не в результаті перекладу спеціально складених ре-чень, а шляхом використання іноземної мови, на прикладі реальних мовних си-туацій. Матеріал подається через діалоги та програвання сценок, які імітують повсякденне життя. Для початківців - це знайомство, типові діалоги в ресторані або в аеропорті, для продовжуючи навчання - це спілкування в офісі, ведення переговорів, обговорення улюблених фільмів, книг тощо. Студенти повинні от-римати на занятті усі навички, які будуть корисні їм в роботі. В основу виклада-ння іноземним мовам покладено ідею максимально повної участі студента в процесі навчання. З першого заняття студенти чують іноземну мову. Самі гово-рять лише англійською, німецькою чи французькою, поступово запам'ятовують  окремі слова і вирази. Існує думка, що чим більше висловлює свою думку на уроці кожен учень, тим ефективнішим є навчання. Тому на відміну від тради-ційного підходу, вчителю відводиться менш значна роль, він скорочує трива-лість свого мовлення на користь студентів. Їхня активність виходить на перший план. Викладач розпочинає дискусії або є одним із співрозмовників.

         Одною із основних ідей комунікативного підходу є відсутність перекладу на рідну мову. Викладач вживає в основному вже знайомі для студентів слова і фрази, а новий матеріал пояснює за допомогою малюнків та додаткового пояс-нення. Викладач має за мету постійно підтримувати інтерес до навчання. Тільки бажання дізнатися щось нове змушує студентів ставити питання і давати відповіді, розвиваючи тим самим свою мову. В процесі оволодіння навичками іншомовного спілкування відбувається послаблення і втрата зв'язків зі словами рідної мови. З'являється здібність розуміти та висловлювати думки безпосере-дньо іноземною мовою. Але повне усунення рідної мови є практично неможли-вим.

         У нашому університеті ми активно здійснюємо комунікативний підхід на заняттях з іноземної мови. В цьому нам допомагають підручники таких видав-ництв як Longman, Oxford, Hueber, Klett, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Дані підручники розроблені за принципом комунікатив-ного підходу до навчання. Використання відео-та аудіо матеріалів  дозволяє зробити заняття більш цікавим і різноманітним. Велика кількість розмовних вправ спонукає студентів говорити іноземною мовою, а саме  це і є метою процесу навчання майбутнього спеціаліста.

Література:

1.  Düwell Henning (2003), Fremdsprachenlerner, in: Bausch K.-R./Christ H./Krumm H.-J. (Hgg.), Handbuch Fremdsprachenunterricht, 4. Auflage, Tübingen-Basel: Francke UTB, 347-352

2. Becker,G.E.: Unterricht auswerten und beurteilen. Handlungsorientierte didaktik Teil III. Weinheim und Basel: Beltz Verlag 1998

3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М., 1991. С.33.

e-mail: oksana135.76@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>