XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хар В.С. КАНАЛИ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

студентка V курсу  Хар В.С.

Львівський національний університет імені Івана Франка

КАНАЛИ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Вперше поняття "трансмісійний механізм" згадується в кейнсіанському аналізі. Трансмісійним механізмом Кейнс назвав систему змінних, через яку пропозиція грошей впливає на економічну активність.

 Механізм грошової трансмісії може бути схематично представлений як:
1) зміна грошової пропозиції;

2) вплив на фінансовий сектор (процентні ставки, курс, ціни фінансових активів, премія за ризик );

3) вплив на реальний сектор (інвестиції, споживання, чистий експорт);

4) зміна випуску продукції.

 

Можна виділити кілька каналів, через які зміни грошово-кредитної політики впливають на макроекономічні показники.

Процентний канал. Полягає в тому, що скорочення процентної ставки центральним банком призводить до зниження витрат запозичення і, як наслідок, до зростання інвестицій і споживання. Іноді канал процентної ставки розбивається на два канали: заміщення і доходів та потоку готівкових надходжень. В першому - підвищення ставки знижує стимули економічних агентів витрачати свої ресурси в поточний період. Видатки переносять у часі на інший період. В другому - підвищення ставки перерозподіляє доходи від позичальників, наприклад держави до зберігачів, наприклад пенсійні фонди. Це збільшує купівельну спроможність у других, і зменшує у позичальників. У зв'язку з тим, що зберігачі менше схильні до витрачання заощаджень ніж позичальники, сукупні витрати скорочуються.

Канал добробуту. Вперше описаний Ф. Модільяні і А. Ендо. У зв'язку з тим, що процентні ставки здійснюють вплив на цінність довгострокових фінансових активів (акції, облігації, нерухомість), її зростання призводить до зниження добробуту і падіння споживання.

Канал, пов'язаний з валютним курсом, відображає вплив грошово-кредитної політики на сукупний попит і пропозицію через зміну курсу валюти.

Дія кредитного каналу має місце, коли банки реагують на заходи монетарної політики в першу чергу зміною не процентних ставок, а обсягів кредитування. Функціонування даного каналу передбачає, що зменшення ЦБ обсягу резервів, які знаходяться у розпорядженні комерційних банків, змушує їх скоротити пропозицію кредитів. Фірмам і домогосподарствам, які в значній мірі залежать від банківського кредитування і не мають їм альтернативи, залишається лише скоротити свої видатки. У такій ситуації частина банків зможе знайти альтернативні джерела коштів, наприклад, випустити облігації.

  Монетаристський канал, який був запропонований А. Мелтцером в 1995 р. В цьому підході процентна ставка не відіграє головної ролі, грошово-кредитний імпульс змін передається через грошову базу [2].

Перелічені канали трансмісії входять в моделі центральних банків європейських країн. Канал валютного курсу та заміщення присутні у всіх моделях. В моделях ЦБ Ірландії і Європейського центрального банку короткострокові процентні ставки впливають на поточне споживання. Такий же ефект описується в моделях ЦБ Греції та Португалії. В Італії, Австрії, Фінляндії споживчі видатки залежать від банківських процентних ставок. Канал доходу та потоку готівкових надходжень не входить в моделі центральних банків Греції та Ірландії, у зв'язку з тим, що фінансові портфелі домогосподарств і фірм не відіграють важливої ролі в економіці. В моделі Національного банку Бельгії цей канал враховує ефект перерозподілу фінансового портфеля домогосподарств і фірм.

Канал добробуту є найбільш дискусійним. Він не входить у моделі Німеччини, Греції, Іспанії, Франції, Португалії. В тих моделях, де він присутній причиною зміни добробуту вважається коливання цін на фінансові активи.

В німецьку модель входить монетаристський канал, який передає імпульси змін через процентну ставку, яка в свою чергу впливає на інфляцію через відхилення поточних цін від рівноважного рівня. Цей канал також присутній в моделі Європейського ЦБ.

 У структурі вітчизняного трансмісійного механізму  монетарної політики є чотири канали впливу на макроекономічні показники: процентний, кредитний, валютного курсу, та очікувань економічних суб'єктів [1, с.18]. За результатами досліджень Р. Лисенка та інших основним каналом механізму монетарної трансмісії є канал валютного курсу, а процентний канал не відіграє значної ролі, оскільки вплив облікової ставки НБУ є незначним, що свідчить про недостатню дієвість процентної політики в регулювання грошово-кредитного ринку, а відповідно обмежені можливості  впливу центрального банку на сукупний попит та інфляцію. Стосовно дії кредитного каналу механізму виявлено прямий зв'язок між зростанням грошової бази, обсягами залучених депозитів і наданих кредитів.

Література:

1. Р. Лисенко, С. Ніколайчук, А. Сомик Монетарний трансмісійний механізм в Україні // Вісник НБУ,  2007. - №11.

2. Моисеев С. Р. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики Финансы и кредит, 2002. - №18 // http://www.mirkin.ru/_docs/articles03-015.pdf.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>