XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Хмара О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Хмара О.В.

Вінницький національний аграрний університет

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

  Ефективність функціонування підприємства в ринкових умовах багато в чому залежить від економічно-грамотного використання усіх видів ресурсів, що обумовлює необхідність поступового переходу до єдиної системи управління витратами.

Основним завданням, яке потрібно вирішити, є вдосконалення механізму управління витратами підприємства шляхом формування адекватної економіко-математичної моделі оптимізації витрат. Такі дослідження проведено у наукових працях А.Т Московчука, О.М. Васькова, С.Ф.Покропивного, В.І.Смолянова.

Підприємству, яке має деякий обсяг інвестиційних ресурсів та планує розширити протягом деякого періоду часу свою виробничу діяльність, впроваджуючи у виробництво додатковий капітал, потрібно, на підставі аналізу та оптимізації своїх можливостей і перспектив ринку, на якому воно оперує, вибрати певний обсяг продукції і розподілити між ними кошти у часі так, щоб прибуток від реалізації виготовленої продукції був максимальним. Тому у системі управління витратами підприємства важливо відстежувати вплив імовірних наслідків реалізації тих чи інших управлінських рішень, які оптимізують витрати і впливають на результативність роботи підприємства. Для того, щоб менеджмент підприємства прийняв управлінське рішення, яке забезпечує зниження витрат на виробництво конкретного виду продукції потрібна інформація про те, як зміниться величина прибутку підприємства.

Особливістю управління витратами в сучасних умовах є те, що в умовах ринкових відносин фінанси стають основним видом ресурсів, саме їх обмеженість починає лімітувати виробництво. Критерієм оптимізації витрат є їх мінімум. Низький рівень витрат дає змогу підприємству отримати певні конкурентні переваги на ринку збуту, вільно провадити свою цінову політику та за інших рівних умов (за стабільного рівня якості) досягти більш високих розмірів прибутку. Зниження рівня витрат є важливим завданням, але не основною метою управління витратами підприємства. Результатом непланомірного зниження рівня витрат може бути зниження якості виготовленої продукції та сервісного обслуговування покупців, відмова від виробництва та реалізації тих видів продукції, які користуються попитом, але потребують значних витрат. Таким чином, головною метою управління витратами підприємства є підвищення його конкурентоспроможності та ефективності діяльності, а не лише зниження витрат.

Управління витратами на підприємстві здійснюється суб'єктами управління, якими є керівники, провідні фахівці структурних підрозділів підприємства.

Сутність методології полягає в заміні вихідного об'єкта його «образом» - математичною моделлю - і подальшим вивченням (дослідженням) моделі на підставі аналітичних методів та обчислювально-логічних алгоритмів, які реалізуються за допомогою комп'ютерних програм. Робота не із самим об'єктом (явищем, процесом), а з його моделлю дає можливість відносно швидко і безболісно досліджувати його основні  властивості та поводження за будь-яких імовірних ситуацій .

Оптимізація виробничої програми для конкретного підприємства полягає у визначенні таких обсягів і структури виробництва, при заданному рівні змінних витрат по кожному виду продукції та обмеженнях ресурсів, при яких буде досягатись максимально можливий прибуток та, відповідно, мінімальні загальні витрати. Тому цільова функція буде виглядіти наступним чином:

image002436.png


де image002437.png - маржинальний прибуток на одиницю кожного з видів продукції;

image002438.png- обсяг виробництва кожного з видів продукції.

А - змінні витрати

Наявні обмеження представимо так:

image002439.png

де image002440.png - необхідні витрати робочої сили на виробництво одиниці продукції кожного виду;

image002441.png- необхідні витрати виробничих потужностей на виробництво одиниці продукції кожного виду.

Таким чином для здійснення ефективного планування та економічного аналізу виробничих процесів необхідно використовувати методи економіко-математичного моделювання, які дають можливість знайти кількісне вираження взаємозв'язку між показниками, що вивчаються, та факторами, що впливають на їх величину.

Література:

1.  Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Атака,2006

2. Вовк В.М. Математичні методи у плануванні на промисловому підприємстві. Львів, 2002

3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник.-К.: Скарби, 2005

 

khmara_ol@mail.ru

 


Комментариев: 2 к “Хмара О.В. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ”

  1. Seriy:

    В екселі є розрахунки?

  2. Тетяня:

    В екселі є розрахунки?


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>