XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Ходиченко Л.М. ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

студентка Ходиченко Людмила Миколаївна

Національний технічний університет України «КПІ»

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пріоритетне значення в умовах мінливого зовнішнього середовища, забезпечення стійких конкурентних позицій та довгострокового успіху підприємства має розробка оптимальної конкурентної стратегії. Конкурентна стратегія являє собою комбінацію визначених видів діяльності і процесів, які дозволять фірмі залучити цільову групу клієнтів. Таким чином, стратегія припускає узгодження різних напрямків діяльності компанії, завдяки якому всі зусилля слугують послідовному зміцненню потенційних конкурентних переваг компанії на ринку [5, c. 112].

На сучасному етапі економічного розвитку поведінка компаній зумовлюються, по-перше, конкуренцією на ринку, а по-друге, умовами ринку. Діяльність компанії при цьому є реакцією на конкуренцію та умови попиту і пропозиції, тобто реакцією на сили, які знаходяться за межами її контролю. Кожна сучасна компанія намагається дотримуватись такої стратегії, яка дає їй можливість успішно подолати п'ять чинників конкуренції та досягти максимальної віддачі від капіталовкладень, виходячи з конкретної ситуації на ринку. Фірма досягне конкурентної переваги лише тоді, коли вона краще від своїх суперників зуміє подолати сили конкуренції та виконати роботу по залученню покупців [3].

Конкурентна перевага - це рівень відповідності внутрішніх характеристик підприємства умовам зовнішнього середовища, який дозволяє підприємству задовольняти потреби споживачів краще, ніж це роблять конкуренти. Джерела конкурентної переваги можуть бути різноманітними: створення і надання споживачам послуг вищої якості; досягнення мінімального, у порівнянні з конкурентами, рівня витрат; вигідне географічне розташування; розробка послуг, які задовольняють потреби споживачів краще, ніж послуги конкурентів; надання покупцям більшої цінності за ті ж самі гроші (комбінація гарної якості, гарних послуг та прийнятних цін). Усе це означає намагання фірми надати споживачам те, що вони вважають виключною цінністю. Основною причиною успіху одних фірм та невдачею інших є наявність або відсутність у фірми конкурентної переваги. Конкурентна стратегія являє собою план дій фірми, спрямований на досягнення успіху в конкурентній боротьбі на даному ринку.

При формуванні конкурентної стратегії підприємств на ринку туристичних послуг слід враховувати наступні особливості конкуренції на даному ринку.

основним предметом купівлі-продажу на ринку являються туристичні продукти - тури, що являють собою комплекс послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі;  тому результати конкурентної боротьби турпідприємств визначаються перш за все конкурентоспроможністю турпродуктів, що реалізуються.

крім покупця і продавця на туристичному ринку функціонує велика кількість посередницьких ланок, без яких неможливе нормальне функціонування турфірмі і які обумовлюють її конкурентоспроможність;

туристичні підприємства (туристичні мотелі, кемпінги, турбази) можуть мати додаткові переваги за рахунок їх місцезнаходження в тому чи іншому регіоні з певними кліматичними умовами, природно-рекреаційними і культурно-історичними об'єктами, що представляють інтерес для туристів;

турпідприємства (турагентства, туроператори, туристсько-екскурсійні бюро та ін.) орієнтовані як на місцевий, так і на регіональний і зарубіжний ринки, тому у своїй діяльності повинні враховувати дії не лише внутрішніх, але і зарубіжних партнерів і конкурентів.

Конкурентна стратегія забезпечує стійку позицію на туристичному ринку. Основними цілями при розробці конкурентних стратегій можуть бути: лідерство в області низької вартості туристичних продуктів, диференціація пропонованих турів і послуг, утримання своєї ніші на туристичному ринку. Ця стратегія застосовується тоді, коли туристична фірма має ряд успішних напрямків і програм обслуговування, які користуються у споживачів гарним попитом. У цьому випадку фірма розробляє нові програми обслуговування в рамках діючих напрямків і посилено реалізує їх на освоєних ринках.

До основних стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства можна віднести

•        стратегія зниження собівартості турпродукту;

•        стратегія диференціації;

•        стратегія сегментування ринку;

•        стратегія впровадження новинок;

•        стратегія швидкого реагування на потреби ринку.

Отже в сучасних умовах діяльності туристичних підприємств може застосовуватися велика кількість стратегій для підвищення їх конкурентоспроможності, які визначаються економічною ситуацією і конкурентною позицією фірми, ступенем охоплення ринку тощо.

Різні підприємства туристичного господарства, виходячи із ринкової ситуації та власних можливостей і потенціалу, обирають різні шляхи забезпечення своєї конкурентоспроможності. Якщо встановлення цілей відповідає на питання, чого підприємство прагне, а план стратегічних і тактичних дій конкретизує, що потрібно зробити для досягнення встановлених цілей, вибір конкурентної стратегії визначає, яким із можливих шляхів підприємство буде прямувати до встановлених цілей і які засоби при цьому використовувати.

Література:

1.       Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність: Монографія. - К.: КНТЕУ, 2002. - 302 с.

2.       Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993. - 886 с.

3.       Портер М. Стратегія конкуренції. - К.: Основи, 2003. - 390 с.

4.       Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. - М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с.

5.       Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. - М.: ЗАО «Бизнес-шк. «Интел-Синтез», 1997. - 302 c.

6.       Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2005. - 384 с.

e-mail: amitist@i.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>